Ny sökning
LK0354

Skötsel av grönytor och naturmarker

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskaper och färdigheter vad avser skötsel av grönytor och naturmarker med särskild tyngdpunkt på taktiska och skötselanknutna aspekter. Praktiska moment, exkursioner och föreläsningar kopplas samman med teori kring hur vi långsiktigt utvecklar en strategisk förvaltning den gröna infrastrukturen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva, analysera och utvärdera utemiljö inom tätorten och ge förslag till skötsel och utveckling av densamma
- beskriva och analysera skötselns genomförande och föreslå metoder för detta samt värdera skötseln utifrån ett miljöperspektiv
- förklara manuella skötselmoment knutna till vegetation
- i grupp planera, genomföra, bearbeta och skriftligen redovisa en verklighetsbaserad skötseluppgift
- översiktligt beskriva landskapsingenjörens yrkeskontext.

Hej och välkommen till kursen för Landskapsförvaltning (LK0352) & Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354)

Varmt välkommen till höstens kurs i Landskapsförvaltning och Skötsel av grönytor och naturmarker för studenter i årskurs 2 på programmen för blivande landskapsarkitekter och landskapsingenjörer!

Kursen startar med en introduktion måndagen den 30 augusti kl. 13.00 i ZOOM-rum 1. Länk kommer att finnas på CANVAS där kursens material, inlämningar och information finns. Observera att det står LK0352 på rubriken i Canvas-rummet men att kursrummet avser även er kurs LK0354.

Eftersom kurserna är sammankopplade kommer studenter från både landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammet att samarbeta och dela flera moment; därför är följande information riktade till er alla och ni kommer även ha en gemensam Canvas-plattform. De moduler som åtskiljs är GIS för ling-studenter och Växtkännedom för lark-studenter.

Under kursens första vecka så finns det möjlighet att närvara och medverka i övningar tillsammans med Alnarpsparkens personal så att ni inför kursuppgiften Gestaltande skötsel känner er förtrogna med att använda olika verktyg och genomföra olika skötselinsatser. Ni kommer att få testa på olika verktyg och beskärning tillsammans med kunnig kompetens. Om du redan har erfarenhet i detta behöver du inte delta i dessa förberedande övningar och det är alltså inget obligatoriskt moment. Om du däremot vill medverka så anmäl ditt intresse till Kamil Chojnowski nu under sommaren och senast måndag 30 augusti (kamil.chojnowski@slu.se). Ange ditt fullständiga namn och om du går ling- eller larkprogammet.

I våras fick vi i lärarlaget information om att SLU kommer fortsätta distansundervisning fram till den 1 november och därför kommer den huvudsakliga undervisningen att fortsätta på distans. Vi har dock några undantag utifrån det stöd som riktats till att vi kan få använda Alnarp Campusområde som ”utomhuslokal” och därför kommer kursens första två veckor till stor del genomföras ute på campus i Alnarp. Även tisdagen den 14 september ses vi utomhus fast då i Malmö när vi besöker de platser som ingår som exempel i en av kursens uppgifter. När vi ses på Campus Alnarp och i Malmö så förhåller vi oss till Folkhälsomyndighetens råd och gör allt vi kan för att skapa möjligheter till rekommenderat avstånd mellan individer och uppmuntrar till säkra färdsätt mellan hem och utomhusövningar.

Kurserna består av följande 3 spår:

TEORI

… den kunskap och erfarenhet som skapar en slags ryggrad för hur du som student tar ansats till kursuppgifterna. Den finns tillgänglig för dig via en rad publikationer som kan nås via CANVAS och SLUNIK som nedladdningsbara pdf och som sammanställts i en litteraturlista (där finns angivet obligatorisk litteratur samt vilka som ingår i specifika kursuppgifter). Förutom publikationer bidrar även föreläsningar till en viktig byggsten för kursens teoretiska stomme.

Kursens teoretiska spår mynnar ut i en obligatorisk hemtentamen med inlämning den 28 oktober.

PRAKTIK

Under ca 6-7 veckor kommer vi att arbeta med Parkuppgiften där man i grupper först kommer att agera beställare för att sedan övergå till utförare. Som beställare kommer du att sätta dig in i hur man genomför en skötselmålsbeskrivning utifrån kvaliteter och funktioner och hur denna sedan ligger till grund för utföraren – det vill säga hur funktioner och kvalitéer på plats utvecklas genom specifika skötselinsatser och vad detta kan komma att kosta. Under dessa veckor kommer även GIS för ling-studenterna och Växtkännedom för lark-studenterna pareras med Parkuppgiften och föreläsningar som relaterar till rollen som beställare och utförare ges av yrkesverksamma inom bland annat kommun och konsultföretag. För GIS-modulen, som ges till ling-studenterna, kommer föreläsningar och övningar ges både på distans och från datorsalarna på biblioteket. För växtkännedom kommer samtliga övningar ges utomhus med handledning och som hemmastudier/eget arbete.

OPERATIONELLA ÖVNINGAR

Kursen inleds med en operationell övning som består i en skötseluppgift på Alnarps campusområde. Detta operationella kursspår syftar till att sammankoppla skötsel och gestaltning samt hur olika skötselinsatser kan bidra till olika kvaliteter och funktioner över tid och rum. Genom denna inledande skötseluppgift, samt övningen 'Sliding Doors' (den 20 och 21 september), hoppas vi kunna synliggöra hur skötsel och förvaltning fungerar som en slags katalysator till planering och design och hur det på så sätt är grunden till långsiktigheten för våra gröna miljöer.

KURSANSVARIGA OCH LÄRARLAG:

Kursansvarig för landskapsingenjörer är Karin Ingemansson och för landskapsarkitekter Johanna Deak Sjöman. Vi har ett övergripande ansvar och är examinatorer tillsammans med lärar-teamet: Thomas Randrup, Allan Gunnarsson, Christopher Klich, Pontus Runeke, Björn Wiström och Henrik Sjöman. Kamil Chojnowski är kurstekniker och kommer att ha kontakt med er genom CANVAS och kursens övningar, samt ses som en extra resurs om ni har frågor.

Väl mött den 30 augusti!

Karin och Johanna

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för LK0354

Läsåret 2020/2021

Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354-10102) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354-10094) 2019-09-02 - 2019-10-31

LK0354 Skötsel av grönytor och naturmarker, 15,0 Hp

Maintenance of green areas and natural land

Kursplan fastställd

2018-12-07

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Dynamisk skötseluppgift 1,50 1002
Parkuppgiften 6,00 1003
GIS 2,00 1004
Hemtentamen 5,50 1005

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 45 hp i landskapsingenjörsprogrammet.

Mål

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskaper och färdigheter vad avser skötsel av grönytor och naturmarker med särskild tyngdpunkt på taktiska och skötselanknutna aspekter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva, analysera och utvärdera utemiljö inom tätorten och ge förslag till skötsel och utveckling av densamma
- beskriva och analysera skötselns genomförande och föreslå metoder för detta samt värdera skötseln utifrån ett miljöperspektiv
- förklara manuella skötselmoment knutna till vegetation
- i grupp planera, genomföra, bearbeta och skriftligen redovisa en verklighetsbaserad skötseluppgift
- översiktligt beskriva landskapsingenjörens yrkeskontext.

Innehåll

Kursen behandlar skötsel av utemiljöer. I kursen knyts teoretiska kunskaper samman med praktiska erfarenheter.
Vid föreläsningar, övningar och litteraturstudier läggs en grund för mer tillämpade uppgifter.
Genom teorier, fältstudier och exkursioner byggs en referensbild av skötselproblematiken kring utemiljöer och lösningar på denna. Några vegetationsrelaterade, praktiskbetonade övningar genomförs under handledning. Även kunskapsutveckling i användandet av GIS i förvaltning och skötsel ingår till att bygga denna referensbild. Växtskydd ingår i kursen för att ge en kunskapsutveckling i växtanvändning för en hållbar skötsel och förvaltning. Samtliga erfarenheter ligger till grund för det projektarbete som utgör en viktig stomme i kursen och som har syftet att ge studenten ett helhetsgrepp på skötsel av offentliga miljöer.

Det kan förekomma obligatoriska övningar, exkursioner och seminarium under kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen. Godkänt projektarbete och godkända muntliga presentationer. Deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0195
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0354 Anmälningskod: SLU-10285 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%