Ny sökning
LK0355

Studio 3 - Stora landskap

Kursen är uppbyggd kring ett verkligt tema där mötet mellan stad och land utgör den centrala problematiken med tätortens framtida utvidgning, infrastruktur och grönstruktur viktiga underteman. Du arbetar huvudsakligen i grupp och får därigenom utveckla din förmåga att formulera och lösa planerings- och gestaltningsuppgifter i grupp. Du får lära dig grundläggande retorik för att förbättra din förmåga att förmedla och kommunicera dina idéer. Du har stor frihet att själv påverka såväl inriktning på arbetet som själva resultatet i kursen. Kursen är ett forum för kreativt arbete, dialog och personlig utveckling där lärare och handledare finns till hands under arbetets gång som inspiratörer och diskussionspartners. Kursen examineras genom seminarier med presentationer och muntlig kritik samt genom inlämning av individuella skriftliga reflektioner.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0355-40124 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0355

Läsåret 2020/2021

Studio 3 - Stora landskap (LK0355-30125)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Studio 3 - Stora landskap (LK0355-30201)

2020-01-20 - 2020-03-24

Kursplan

LK0355 Studio 3 - Stora landskap, 15,0 Hp

Studio 3 - Large landscapes

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grupparbete 10,0 0202
Individuellt arbete 3,0 0203
Generella obligatoriska moment 2,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i landskapsarkitektur eller landskapsplanering inklusive kunskaper motsvarande lärandemålen i Projekt 1 och Projekt 2.

Mål

Kursens mål är att studenten i grupp ska träna och utveckla förmågan att hantera frågeställningar kopplade till kommunal fysisk planering samt förmågan att arbeta i grupp. Studenten ska öva i att agera som landskapsarkitekt inom ramen för ett givet platsanknutet tema och att få en mer nyanserad bild av landskapsarkitektens yrkesroll i förhållande till andra aktörer.Lärandemål:Efter genomgången kurs ska studenten kunna:- bearbeta och gestalta rumsliga och strukturella sammanhang och förändringar i ett större landskapsutsnitt

- upprätta en arbetsplan med självständigt formulerade frågeställningar inom ramen för kursens tema och väl motiverade strategier för att lösa dem inom den tidsram som kursen medger.

- visa förmåga att vid muntliga presentationer, i inlämnat presentationsmaterial och i skriftliga reflektioner kunna tillämpa grundläggande retorik och kommunikationskunskaper.

- redogöra för gruppens arbetsprocess och reflektera över egna och gruppgemensamma ställningstaganden under arbetsprocessens gång.

Innehåll

Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment även om tyngdpunkten ligger på det senare. Det praktiska arbetet omfattar skissarbete och arbete i modell både individuellt och i grupp. En kontinuerlig dialog, kursledning och studenter emellan, upprätthålls genom seminarier, dagskisser, delpresentationer och skriftliga inlämningar. Ett viktigt moment i kursen är retorik. Förmågan att uttrycka sina intentioner och att övertyga övriga aktörer i tal, skrift och bilder tränas i flera olika moment.Kursen erbjuder ett ramverk inom vilket studenten har stor frihet att själv påverka såväl inriktning på arbetet som själva resultatet. Stor vikt läggs vid att i grupp kunna söka, finna och formulera samt presentera lösningar för frågeställningar inom ramen för kursens tema.Kursen genomförs som ett projekt och ska ses som ett forum för kreativt arbete, dialog och utveckling. Lärare och handledare finns till hands under arbetets gång som inspiratörer och diskussionspartners.Obligatorisk närvaro gäller vid kursintroduktion, kommunbesök, veckoseminarier, studieresa, gruppdynamikundervisning, internkritik, kommunpresentation och grupputvärdering. Enbart denna närvaro räcker dock inte för att prestera ett projekt som kan bli godkänd på kursen, utan ett aktivt grupparbete och god interaktion med kursledningen är aktiviteter som är nödvändiga för en framgångsrik arbetsprocess.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska moment

Godkänd projektredovisning, godkänd individuell processreflektion, genomförda presentationer på veckoseminarium och kommunbesök, deltagande på studieresa alternativt godkänd ersättningsuppgift.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Ger färdighetstränande poängKunskaper motsvarande lärandemålen i Projekt 1 och Projekt 2 kan också uppnås genom Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé respektive Studio 2 - Staden och boplatsen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0179

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0355 Anmälningskod: SLU-40124 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%