Ny sökning
LK0356

Markbyggnad - Material och projektering

2020-08-20
Välkomna till kursen Markbyggnad - Material och projektering!
På måndag 31 augusti startar vi terminens och läsårets första kurs! Som ni redan är medvetna om så kommer höstens undervisning att innebära speciella anpassningar, vilket ni redan är vana vid sedan i våras. Ambitionen är dock att ni under kursen ska kunna vara på campus i så stor utsträckning som det går, fast med möjlighet till distansarbete när det behövs. Mer information om detta kommer vid kursintroduktionen. För att minimera risken för trängsel och smittspridning under terminens första dag har SLU beslutat att endast förstaårsstudenter får ha tillgång till lokalerna på campus. För vår del innebär det att vi startar kursen utomhus, med introduktion här på Campus kl 9.15 utanför parkladan (se kartlänk). Då vi tillsammans utgör ganska många personer i kursen är det viktigt att vi gör vad som går för att inte bidra till trängsel. Ni som har möjlighet ombeds därför att ta er till och från campus med cykel eller bil denna dag, för att inte belasta bussarna i onödan. Om buss är ert enda sätt att ta er hit är ni förstås välkomna att använda det. Ni ombeds även att ta med er egen lunch som kan förtäras utomhus, utan att värmas. Toalettbesök kommer ni givetvis ha möjlighet till under dagen, men vi undviker Alnarpsgården och tider då många studenter befinner sig på samma plats. Efter kursintroduktionen kommer vi att sätta igång direkt med projekteringsarbetet, i form av introduktion till kursens projektarbete och inventering av platsen som ni ska arbeta med (bredvid parkladan). Eftersom vi ska vara utomhus och inventera resten av dagen vill jag att ni tar med: kläder efter väder skalstock anteckningsmaterial kamera/mobil lunch att förtära kall Då det kan finnas några av er som inte har möjlighet att närvara fysiskt pga COVID-situationen ska jag försöka ordna en Zoom-uppkoppling så att ni kan delta på distans. Se länk på Canvas. Ett aktuellt schema ligger på Canvas sedan fredag 28 augusti.. Vi ser fram emot att träffa er alla! Stefan med kursteam

Kursvärderingen är avslutad

LK0356-10138 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0356

Läsåret 2019/2020

Markbyggnad - Material och projektering (LK0356-10138), Alnarp 2019-09-02 - 2019-10-31

LK0356 Markbyggnad - Material och projektering, 15,0 Hp

Landscape Construction - materials and design

Kursplan fastställd

2018-12-07

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grundkunskaper & Övningar 7,50 1002
Arbetsprocess & Tillämpning 7,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp i landskapsarkitektur.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska tillgodogöra sig grundläggande kunskap och färdighet för att utveckla en gestaltningsidé till färdig anläggning.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- prestera ett gestaltningsförslag utifrån givna förutsättningar i form av program och anvisningar

- göra medvetna val av ingående delar och material samt kunna argumentera för och motivera dessa val

- med datorstöd bearbeta sitt förslag till bygg- och kalkylerbara handlingar med avseende på markbyggnad, konstruktioner och utrustningar

- utföra ett praktiskt sten- eller plattläggningsarbete med en given höjdsättning

- reflektera över gestaltnings- och anläggningsprocessen

Innehåll

Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar ges en grundläggande kunskap om landskapsarkitekturens hårda material, markbyggnadsteknik, samt viktiga moment i projekterings- och anläggningsprocessen. Några av de moment som behandlas i kursen är materialval, höjdsättning, hantering av dagvatten, dimensionering av överbyggnader, detaljkonstruktion, datorstödd ritteknik i AutoCAD, teknisk beskrivning enligt AMA, praktiskt anläggningsarbete samt kostnadskalkylering.

Kunskapen tillämpas i kursens individuella projektarbete: Ett gestaltningsförslag som utvecklas till rationella och entydiga markbyggnadshandlingar, med utförandebeskrivningar avpassade till standard och vedertagen praxis i anläggningsarbeten. Delar av projektet fördjupas inom efterföljande vegetationsbyggnadskurs.

Seminarier, exkursioner, övningar och projektarbete är obligatoriska.

Kursen ger färdighetstränande poäng.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt deltagande i obligatoriska moment
Godkänt projektarbete
Godkända övningsuppgifter

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0289
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Kurspärm
Kommentar: Köpes i receptionen på Alnarp. Obs! Försök att undvika tider/dagar då det är risk för trängsel, i synnerhet när förstaårsstudenterna samlas under första veckan.
2) CAD Övningsbok
Författare: Anders Westin
Kommentar: Köpes i receptionen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0356 Anmälningskod: SLU-10138 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%