Ny sökning
LK0356

Markbyggnad - Material och projektering

Välkommen till höstens kurs Markbyggnad - material och projektering!

I samband med antagning får du tillgång till kursrummet på Canvas, där du hittar allt kursrelaterat.
Kontakta mig gärna i god tid om du har frågor om kursen eller om du har beviljats särskilt studiestöd.

Vi ses vid kursintroduktionen på Zoom, måndag 30 augusti kl 9.15!

Stefan Lindberg, kursledare

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-11-15

Andra kursvärderingar för LK0356

Läsåret 2020/2021

Markbyggnad - Material och projektering (LK0356-10138) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Markbyggnad - Material och projektering (LK0356-10211) 2019-09-02 - 2019-10-31

LK0356 Markbyggnad - Material och projektering, 15,0 Hp

Landscape Construction - materials and design

Kursplan fastställd

2018-12-07

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ritteknik 4,00 1002
Markbyggnad 7,50 1003
Bygghandlingar 3,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp i landskapsarkitektur.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska tillgodogöra sig grundläggande kunskap och färdighet för att utveckla en gestaltningsidé till färdig anläggning.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- prestera ett gestaltningsförslag utifrån givna förutsättningar i form av program och anvisningar

- göra medvetna val av ingående delar och material samt kunna argumentera för och motivera dessa val

- med datorstöd bearbeta sitt förslag till bygg- och kalkylerbara handlingar med avseende på markbyggnad, konstruktioner och utrustningar

- utföra ett praktiskt sten- eller plattläggningsarbete med en given höjdsättning

- reflektera över gestaltnings- och anläggningsprocessen

Innehåll

Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar ges en grundläggande kunskap om landskapsarkitekturens hårda material, markbyggnadsteknik, samt viktiga moment i projekterings- och anläggningsprocessen. Några av de moment som behandlas i kursen är materialval, höjdsättning, hantering av dagvatten, dimensionering av överbyggnader, detaljkonstruktion, datorstödd ritteknik i AutoCAD, teknisk beskrivning enligt AMA, praktiskt anläggningsarbete samt kostnadskalkylering.

Kunskapen tillämpas i kursens individuella projektarbete: Ett gestaltningsförslag som utvecklas till rationella och entydiga markbyggnadshandlingar, med utförandebeskrivningar avpassade till standard och vedertagen praxis i anläggningsarbeten. Delar av projektet fördjupas inom efterföljande vegetationsbyggnadskurs.

Seminarier, exkursioner, övningar och projektarbete är obligatoriska.

Kursen ger färdighetstränande poäng.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt deltagande i obligatoriska moment
Godkänt projektarbete
Godkända övningsuppgifter

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0289
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Kompendier och filmer på Canvas
Kommentar: Kursens obligatoriska och huvudsakliga litteratur och instuderingsmaterial kommer att finnas tillgängligt som pdf:er eller filmer på Canvas.
2) CAD Övningsbok
Författare: Anders Westin
Kommentar: Övningsboken är inte obligatorisk litteratur, men den rekommenderas varmt då den beskriver de flesta nödvändiga kommandona i AutoCAD steg för steg. Finns att köpa (ca 150 kr) i Servicedesk på Alnarp. Utskrivna och digitala underlag för övningar ingår.
3) Arkitektens handbok 2021
Författare: Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström
ISBN: 9789144151090
Kommentar: Boken är inte obligatorisk läsning i kursen, men innehåller mycket information och lättillgängliga mått som kan vara bra att ha till hands vid projektering och utformning av byggd miljö, både utomhus och inomhus. Ny utgåva utkommer varje år.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0356 Anmälningskod: SLU-10263 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%