Ny sökning
LK0358

Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap

Kursvärderingen är avslutad

LK0358-10191 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0358

LK0358 Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap, 15,0 Hp

Introduction course for landscape engineers, and plant knowledge

Kursplan fastställd

2019-01-23

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Botanik 4,00 1002
Yrkesrollen 6,00 1003
Växtkännedom 5,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till studierna vid SLU samt yrkesrollen som landskapsingenjör. Kursens syfte är också att ge studenten grundläggande kunskaper om växter och växtfysiologi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- översiktligt redogöra för landskapsingenjörens verksamhetsområden och arbetsuppgifter
- identifiera och namnge ett urval av växter
- beskriva ståndortskrav, användningsområden och upplevelsevärden för växter i ett bassortiment
- översiktligt redogöra för växternas inre och yttre uppbyggnad samt anpassningar till olika ståndortsfaktorer.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till universitetsstudier, SLU, studentkåren och utbildningen. I föreläsningar och övningar får studenten kännedom om de utbildningssystem som studenten kan komma i kontakt med under sina studier på SLU. Här ingår även moment som studieteknik, informationssökning, kommunikation och presentationsteknik.

Genom föreläsningar och möten med yrkesverksamma landskapsingenjörer och studiebesök på några arbetsplatser ges en bred introduktion/presentation till/av yrkesrollen och framtida arbetsmarknad.

Kursen ger grundläggande kunskap om växtriket, växters inre och yttre byggnad, fysiologi och anpassningar till olika miljöfaktorer. Fokus ligger på förståelse för hur växten påverkas av olika omvärldsfaktorer. Undervisningen bygger på föreläsningar, exkursioner och övningar.

I kursen studeras även växtmaterial genom lärarledda demonstrationer och självstudier. Genom litteraturstudier, demonstrationer, fältvandringar och obligatoriska övningar utvecklas kunskap om användningsområden, klimathärdighet och upplevelsevärden för växterna i ett utvalt bassortiment. Momentet innehåller flera examinationer med växtidentifiering, som genomförs utomhus.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och tentamen, samt deltagande vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

BETYGSKRITERIER

Målrelaterade betyg:

I ett målrelaterat betygssystem anger lärandemålen vad man kan och betygskriterierna anger

olika grader av hur väl man kan det. Ett målrelaterat betyg säger vad och hur väl en student med

ett givet betyg kan något vid kursens slut.

Kriterier:

Beskriver hur väl uppfyllda kursmålen är. Både examinationsformer och betygskriterierna utgår

från de kursmål som finns i kursplanen. Kriterierna beskriver vad som kommer att bedömas och

hur. Det är alltså bara detta som kommer att betygsättas.

För att få ett slutbetyg på kursen krävs aktivt deltagande i seminarier och på exkursioner samt

lägst betyg 3 på de olika övningarna. För att få betyg 4 på kursen krävs betyg 3 på samtliga

kursmål som endast har ett betygssteg och betyg 4 på de kursmål som har fler än ett

betygssteg. Betyg 3 och 4 på de kursmål som har fler än ett betygssteg ger betyg 3. Betyg 4 och

5 på de kursmål som har fler än ett betygssteg ger betyg 4. För betyg 5 på kursen krävs betyg 3

på samtliga kursmål som endast har ett betygssteg och 5 på de kursmål som har fler än ett

betygssteg.

Vid sen inlämning utan giltigt skäl ges betyg 3 på kursen. Giltigt skäl är sjukdom, kårarbete,

samhällstjänst, begravning, militärtjänstgöring. Anmäls med mail till kursansvarig. Lämna ditt

namn och namn på kursen. Vid giltigt skäl måste intyg inlämnas redan vid frånvarotillfället.

Förlängning av inlämningstiden ges med exakt det antalet dagar som frånvaron gör gällande.

Vad gäller kortare frånvaro (en vecka eller mindre) ges förlängd inlämningstid endast då

frånvaron infallit inom en månad före inlämningen.

Resultat av examination meddelas senast 15 arbetsdagar efter avslutad kurs. Vill du veta mer finns info på SLU:s hemsida: ”Regelsamling – regler och riktlinjer för utbildning

på grundnivå och avancerad nivå vid SLU”

Lärandemål:

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1- översiktligt redogöra för landskapsingenjörens verksamhetsområden och arbetsuppgifter
2- identifiera och namnge ett urval av växter
3- beskriva ståndortskrav, användningsområden och upplevelsevärden för växter i ett bassortiment
4- översiktligt redogöra för växternas inre och yttre uppbyggnad samt anpassningar till olika ståndortsfaktorer.

Betyg

Häfte + poster

Yrkesrollen

Lärandemål 1

Växttentamen

(perenner och lignoser)

Lärandemål 2

Övning

Växtförslag

Lärandemål 3

Botanik och växtfysiologi

Lärandemål 4

5

Studenten kan identifiera och korrekt namnge 90 % av genomgångna träd, buskar och perenner

Studenten kan vid skriftlig tentamen ge svar som motsvarar 85% av poäng för korrekta svar.

4

Studenten kan identifiera och korrekt namnge 85 % av genomgångna träd, buskar och perenner

Studenten kan, baserat på ståndort, användningsområde och upplevelsevärden, förklara varför valda ersättningsarter är lämpliga på platsen

Studenten kan vid skriftlig tentamen ge svar som motsvarar 67% av poäng för korrekta svar.

3

Studenten kan översiktligt

redogöra för landskaps-ingenjörens verksamhets-områden och arbetsuppgifter.

Studenten kan identifiera och korrekt namnge 80 % av genomgångna träd, buskar och perenner

Studenten kan, baserat på ståndort, användningsområde och upplevelse- värden, välja lämpliga ersättningsväxter ur ett bassortiment för en angiven plats

Studenten kan vid skriftlig tentamen ge svar som motsvarar 50% av poäng för korrekta svar.

Aktivt deltagande i gruppdiskussionen.

För godkänt krävs närvaro på minst 8 av exkursionerna/studiebesöken knutna till

1) Växtbiologi
Författare: Tom Ericsson
Kommentar: Finns att köpa i servicedisken på SLU Ultuna
2) Stadsträdslexikon. Referenslitterur
Författare: Sjöman H. Slagstedt J.
Kommentar: Denna är Referenslitteratur inget obligatoriskt

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0358 Anmälningskod: SLU-10191 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%