Ny sökning
LK0359

Markprojektering

2020-11-17
Föreberedelser inför kursstart
Eftersom vi för närvarande inte har möjlighet att undervisa på ritsal, planeras den här kursen för distansundervisning. Det innebär att även du som tänker läse kursen behöver göra en del förberedelser i god tid före kursstart. Om det blir ändring så att vi säkert kan vara på ritsal så går det snabbt att ändra och du kommer att ha nytta av dina förberedelser ändå. Obligatoriskt: Ladda hem AutoCAD från Studieservice och testa att det fungerar på din dator: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/programvara-for-studenter/ It-stöd hjälper dig med tekniska problem, om du har andra problem med detta är det viktigt att du kontaktar kursansvarig snarast. Skaffa litteratur + material Material: skisspapper (transparent, A3 eller rulle), stiftpenna blyerts 0,5, skalstock, linjal, tuschpennor Fixa din arbetsplats: I den här kursen kommer du att behöva sitta vid ett bord en stor del av tiden. Du behöver plats med dator samt att rita på papper, A3. Om du har möjlighet att skaffa/installera en större skärm så är det en stor fördel. Det är ansträngande att sitta länge och rita på en laptop. Rekommenderat: Läs Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt, observera att det finns ritningsexempel längst bak i kap.8.

Kursvärderingen är avslutad

LK0359-30180 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0359

Läsåret 2019/2020

Markprojektering (LK0359-30280) 2020-01-20 - 2020-03-24

LK0359 Markprojektering, 15,0 Hp

Landscape construction

Kursplan fastställd

2019-01-23

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markprojektering 1 9,00 1002
Markbyggnadsteknik 4,50 1003
Markbyggandets material 1,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om markprojektering och markbyggnadsteknik i urban miljö. I kursen ingår också markbyggandets hårda material, deras användning och miljöpåverkan.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för och värdera olika hårda materials egenskaper och användning inom markbyggandets område samt ha en förståelse för deras miljöpåverkan
- resonera kring höjdsättning och avvattning
- tillämpa metoder och verktyg för överbyggnadsdimensioneringar i syfte att lösa markbyggnadstekniska problem
- tolka och bearbeta gestaltningsförslag till bygg- och kalkylerbara ritningar med digitala verktyg samt framställa en enkel beskrivning enligt anläggnings-AMA.
- känna till projekteringens roll i byggprocessens olika skeden.

Innehåll

Kursen behandlar val av markmaterial utifrån deras utseende, egenskaper och miljöpåverkan.

De material som främst behandlas är slitlagermaterial för hårdgjorda ytor. Dimensionering och konstruktioner av överbyggnader och växtbäddar är centrala moment i kursen.

Grundläggning och dräneringar samt grundläggande geotekniska begrepp behandlas kortfattat i kursen. Datorstödd ritningsframställning med CAD, teknisk beskrivning enligt AMA-systemet, tillgänglighet i utemiljöer samt besiktning av anläggningsarbeten ingår.

Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar ges kunskap om markbyggande, höjdsättning samt olika material och konstruktioner i urban utemiljö. Delar av projekteringsprocessen samt om projekteringens betydelse för en hållbar samhällsbyggnad ingår. Kunskaperna tillämpas genom övningar som baseras på simulerade uppdrag med relevans för landskapsingenjörens yrkesroll.

Obligatoriska moment i kursen är exkursioner och seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkänt deltagande i obligatoriska moment och seminarier. Inlämningar och övningar fullgjorda enligt anvisningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet Uppsala.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Arkitektens handbok
Författare: Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing m fl
ISBN: 9789144137964
Kommentar: En uppslagsbok med mycket användbar information om bl a olika mått, normer, regler och symboler. Det är inte nödvändigt att ha den senaste versionen (2020), men viktigt att handboken har ett kapitel om landskap.
2) CAD Övningsbok
Författare: Anders Westin, Landskapsarkitektur Alnarp
Kommentar: Kompendiet (2014) kan köpas direkt från SLU enligt senare information.
3) Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt
Författare: Klas Eckerberg
Kommentar: Beställes via http://www.eckerberg.se/ke/redovisningsteknik.html. Endast individuella beställningar. Lästips: fram till s.26.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0359 Anmälningskod: SLU-30180 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%