Ny sökning
LK0360

Hållbar skötsel av grönytor och naturmarker samt växtkännedom

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om förvaltning av grönområden i urbana miljöer, samt växtkännedom med fokus på vår- och försommaraspekten.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för LK0360

LK0360 Hållbar skötsel av grönytor och naturmarker samt växtkännedom, 15,0 Hp

Sustainable maintenance of green areas and natural land, and plant knowledge

Kursplan fastställd

2020-11-13

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hållbar skötsel 9,00 1002
Vårväxtkännedom 1,50 1003
Lignoser 3,00 1004
Floristik 1,50 1005

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om förvaltning av grönområden i urbana miljöer, samt växtkännedom med fokus på vår- och försommaraspekten.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva och förklara vegetationsbyggnadens och vegetationsdynamikens grunder och kopplingar till ståndortsförhållanden, speciellt med inriktning på mark
- identifiera ett urval av träd, buskar, örtartade växter och lökväxter med fokus på vår- och försommaraspekter
- förklara hur olika typer av befintliga växtbäddar kan underhållas och förbättras genom gödsling, kalkning och annan jordförbättring

Färdighet och förmåga
- skriva enklare uppsats med krav på formalia, främst referenshantering
- i grupp planera, genomföra, bearbeta och redovisa en verklighetsbaserad skötseluppgift samt under handledning praktiskt utföra skötselåtgärder med fokus på beskärning
- analysera urban utemiljö och ge förslag till skötselplan

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera skötsel utifrån aspekter som ekologi, estetik, historik och funktion

Innehåll

Kursen är i hög grad baserad på exkursioner och undervisningen bedrivs därför till stor del i fält och utgörs av seminarier, demonstrationer och övningar i grupp eller enskilt.

Kursens startar med föreläsningar som bl.a. översiktligt behandlar utemiljö inom tätorten och det tätortsnära landskapet. I ett projektarbete tas ett helhetsgrepp där man diskuterar hur skötsel i offentlig miljö genomförs. Några vegetationsrelaterade, hantverksbetonade övningsdagar genomförs under handledning.

I seminarier, demonstrationer och övningar behandlas olika vegetationsenheters struktur, dynamik, ståndortsegenskaper och användningsmöjligheter. Kursen behandlar även hur egenskaper hos naturgivna och byggda växtbäddar kan modifieras genom olika åtgärder t.ex. gödsling, dränering, och/eller kalkning.

Kursens växtkännedom fokuserar på identifikation, användningsområden, handelskvaliteter och upplevelsevärden för växter från ett utvalt bassortiment av vårblommande örter. Momentet behandlar även planering, anläggning och skötsel av olika typer av vårblommande planteringar. Undervisningen bygger på föreläsningar, demonstrationer och övningar.

Tiden i fält ägnas också åt växtvandringar samt övningar i att identifiera växter med hjälp av bestämningslitteratur. Inlärning av nya växter varvas med egen repetition av träd och buskar från tidigare kurs, samt med praktiska obligatoriska skötselövningar utomhus och enstaka föreläsningar. Kursdelen avslutas med examination med växtidentifiering och inventeringsuppgift som genomförs utomhus.

Mindre skriftlig uppgift ingår i kursen där vetenskaplig struktur och referenshantering är i fokus.

Exkursioner, demonstrationer och fältövningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkänt deltagande i obligatoriska moment och seminarier, skrivuppgift och övningar fullgjorda enligt anvisningar samt godkänt i samtliga skriftliga tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0360 Anmälningskod: SLU-40040 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%