Ny sökning
LK0361

Formlära – Gestaltning i grupp

Välkommen till LK0361 Formlära – Gestaltning i grupp!

Inför kursstart vill vi veta var du planerar att befinna dig under kursen (18/2–23/3).

Vi planerar för en kurs som ges på distans med stöd av Canvas, Zoom och Conceptboard. Undervisningsformen är nästan uteslutande ett längre grupparbete och vi tänker göra en gruppindelning som baseras på inom vilka områden ni har möjlighet att förflytta er under kursen. Platsen är en viktig del i det gestaltningsarbete som ni ska göra och det är en stor fördel om ni kan träffas tillsammans utomhus för några av kursens moment.

Vi räknar även med att det kan bli en grupp som inte vill- eller har möjlighet att träffas.

Var snäll och svara på följande frågor med vändande mejl till sara.westerdahl@slu.se senast den 10 februari:

1. Kan du tänka dig att träffa din grupp utomhus? (Ja/Nej)

2. Om ja, inom vilket område har du möjlighet att träffa din grupp? (Stad/del av stad/region)

Om du har personer i gruppen som du brukar umgås med kan du även ange önskemål om att få arbeta tillsammans med dem. Vi gör vårat bästa, men kan inte lova att vi kommer att kunna möta alla önskemål.

Vi ser fram emot kursstart.

Med vänliga hälsningar

Malin Eriksson och Sofia Sandqvist

Kursvärderingen är avslutad

LK0361-30158 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0361

Läsåret 2019/2020

Formlära – Gestaltning i grupp (LK0361-30283) 2020-02-20 - 2020-03-24

LK0361 Formlära – Gestaltning i grupp, 7,5 Hp

Applied graphic arts and design – Designing in group

Kursplan fastställd

2019-03-04

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp landskapsarkitektur och 7,5 hp formlära.

Mål

Kursens syfte är att utveckla kunskaper i formlära och grupparbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva och reflektera över sin egen gestaltningsprocess

Färdighet och förmåga
- planera och genomföra en fri gestaltningsuppgift i grupp
- formulera projektgruppens idéutveckling och resultat i bild och text

Innehåll

Genom fria gestaltningsövningar och seminarier tränas förmågan att formulera, lösa och reflektera över gestaltningsproblem i grupp. Fokus ligger på skissande på papper och i modell. Den avslutande redovisningen sker i form av en installation i full skala utomhus. Genom obligatoriska seminarier och övningar behandlas grupparbete, projektledning, gestaltning och skissande samt presentation i bild och text.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskrav 7,5 hp formlära ges av kurs LK0293.

Kursen ger 7,5 hp färdighetsträning.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0125
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Visual Communication for Architects and Designers
Författare: Margaret Fletcher
ISBN: 9780367134631
2) Koncept
Kommentar: Kompendium, pdf tillgänglig på Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0361 Anmälningskod: SLU-30158 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%