Ny sökning
LK0362

Designprojekt - Avancerad Växtkomposition

Welcome to course introduction in Västan August 31 at 8.30 am! Please get registered on the course and go to Canvas for further info, updated schedule etc.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-11-15

Andra kursvärderingar för LK0362

Läsåret 2021/2022

Designprojekt - Avancerad Växtkomposition (LK0362-M1264) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Designprojekt - Avancerad Växtkomposition (LK0362-10070) 2020-08-31 - 2020-11-01

LK0362 Designprojekt - Avancerad Växtkomposition, 15,0 Hp

Design Project - Advanced Planting Design

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Fånga conceptet 3,00 1002
Urbana planteringar 4,00 1003
Habitatplanteringar 6,00 1004
Workshops och korta övningar 2,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.


samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i växtkomposition.

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna:
- gestalta och konstruera planteringar med olika syfte och sammanhang
- använda ett stort sortiment av växter för olika uttryck
- förstå olika växters potential och begränsningar som byggstenar i planteringar
- diskutera mening och betydelse av trädgårdar och landskapsarkitektur, främst med hänseende på växtmaterialet
- reflektera över trender och stilar inom det senaste århundradets växtkomposition

Innehåll

Kursen fokuserar på växtkomposition som ett nutida och internationellt fenomen, men behandlar också växtkomposition i en historisk, social och politisk kontext. Betoningen ligger på komplexiteten i att gestalta med växter, som varande ett levande och dynamiskt material. Detta inkluderar såväl estetiska och ekologiska värden, som skötselmässiga och pedagogiska aspekter. Under kursen får studenterna gestalta med växter i olika skalor och sammanhang i flera olika projekt. Förutom designuppgifter innehåller kursen föreläsningar, handledning, seminarier (obligatoriskt), exkursioner (obligatoriskt), litteraturstudier och en skrivuppgift.

Kursen ger 15 hp färdighetstränande poäng för landskapsarkitektprogramstudenter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska moment och seminarier. Inlämningar och övningar fullgjorda enligt anvisningar.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Grundläggande kunskap om växter samt färdigheter inom landskapsgestaltning rekommenderas.
Kostnader för en studieresa (ej obligatorisk) som betalas av studenten, kan förekomma.
Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0302

Grading criteria LK0362, Design Project – Advanced Planting Design 15hp 2021

Objectives

After completion of the course, the student should be able to:

 1. in an varied way use a wide range of plants in the design of gardens
 2. thoroughly understand the possibilities and limitations of different plants in garden design
 3. discuss the overall purpose of different types of gardens and how vegetation and other elements make differences and define functions
 4. reflect upon the correlation between proposed designs/illustrations and visions for garden development and character
 5. reflect on trends and main features of contemporary garden design.

Compulsory parts

Attendance in all compulsory activities due to schedule is required to pass the course. The assignments must be handed in at time to be graded higher than 3.

assignment / corresponding objectives

Capture the Concept

/ 1,2,3,4,5

Literature seminar

/2, 3, 4, 5

Planting Design work shop

/1,2,4

Citadellskajen

/1,2,4

Design project Habitat Plantings

/1,2,3

Grading

5

All the required parts of the task corresponding to the instructions are handed in at time. The student shows excellent ability to analyze and create a personal interpretation.

All the required parts of the task corresponding to the instructions are handed in at time. The student shows excellent ability to create and communicate planting design.

All the required parts of the task corresponding to the instructions are handed in at time. The assignment is solved with a great deal of carefulness and worked through in a very accurate way.

4

All the required parts of the task corresponding to the instructions are handed in at time. The student shows ability to analyze and create a personal interpretation.

All the required parts of the task corresponding to the instructions are handed in at time. The student shows good ability to create and communicate planting design.

All the required parts of the task corresponding to the instructions are handed in at time. The assignment is solved with carefulness and worked through in an accurate way.

3

All the required parts of the task corresponding to the instructions are handed in.

Presence and active participa-

tion in the seminars.

Presence and active partici-

pation

All the required parts of the task corresponding to the instructions are handed in.

All the required parts of the task corresponding to the instructions are handed in.

U

Relative weight in the evaluation

25%

-

30%

45%

Marking Scale: 5: Pass with Distinction = A, 4: Pass with Credit = B, 3: Pass = D, U: Fail = F

1) Planting: A New Perspective
Författare: Piet Oudolf, Noel Kingsbury
ISBN: 9781604693706
2) Naturalistic Planting Design The Essential Guide
Författare: Nigel Dunnett
ISBN: 9780993389269

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0362 Anmälningskod: SLU-10264 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%