Ny sökning
LK0363

Projektledning för landskapsingenjörer 1

2020-08-28
Tips för möten i Zoom
Använd hörlurar för att höra och höras bra under mötet så att inte störande bakgrundsljud påverkar mötet. Vanliga mobilsnäckor fungerar bra. Slå på mute-funktionen i Zoom under presentationer. Tänk på att de andra mötesdeltagarna troligen föredrar att få se ditt ansikte när du pratar framför att titta på ett foto av dig. Om du av tekniska skäl inte kan delta med rörlig bild, ladda upp ett foto av dig, inte en bild på något annat. Installera gärna en digital bakgrundsbild. Välj en bakgrundsbild som är neutral och inte distraherar de andra mötesdeltagarna från det som ni pratar om. Behöver du hjälp för att installera en bakgrund, kontakta IT-stöd. Se till att ha alla dokument som du vill visa under ett möte öppna på din dator för enkel åtkomst när du ska dela skärm.

2020-08-11
Uppdaterat välkomstbrev - preliminärt schema utlagt 11 augusti
Välkommen till Projektledning för landskapsingenjörer 1! Tips: 18 augusti Webbinarium om riktat pedagogiskt stöd till studenter på SLU, sista anmälningsdag 16 augusti, se vidare info i länken: https://student.slu.se/sw-kalender/2020/8/webbseminarium-om-riktat-pedagogiskt-stod-till-studenter/ Som en del i anpassningarna för att förebygga smittspridning kommer vi att begränsa antalet personer som vistas på SLU Campus samtidigt och halverar antalet platser i våra undervisningslokaler. Det innebär att en stor del av universitets undervisning kommer att ske på distans även under hösten, särskilt i årskurs 2-5. Den här kursen kommer att ges på distans med undantag för att tentamen kommer att ske på sal. Distansundervisningen kommer att genomföras med hjälp av introduktioner, seminarier, handledning och redovisningar på Zoom. Dessutom kommer förinspelade föreläsningar att finnas tillgängliga på kursens canvassida efter kursstart. Projektledning för landskapsingenjörer 1 ges på 50% deltid parallellt med kursen Urbanekologi och växtkännedom. Ett preliminärt schema ligger under Schema-fliken här på den externa kurssidan sedan den 11 augusti. Övergången till distansupplägg medförde en del extra arbete, vi hoppas att det inte har medfört några större svårigheter för er att schemat inte var klart fyra veckor innan kursstart! Kursstart kommer som tidigare meddelats att hållas på Zoom den 31 augusti kl. 13-16. Slutliga uppgifter om kurslitteraturen publicerades den 29 juli. Om du har allmänna frågor kring kursen kan du höra av dig till kursansvarig Viveka Hoff (Viveka.Hoff@slu.se). Hör av dig till Viveka Hoff så snart som möjligt om du av någon anledning inte har tillgång till en internetuppkoppling som klarar av att upprätthålla stabilt ljud samt rörlig bild (inte foto) på Zoom. Närmare information om hur Zoomseminarier kommer att genomföras kommer att läggas ut på kurshemsidan (här) i augusti. Vi ser fram emot att få ge den här kursen för första gången och hoppas att ni kommer att tycka att det är en givande kurs inom ramen för er utbildning! Kursteamet, 11 augusti.

Kursvärderingen är avslutad

LK0363-10074 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

LK0363 Projektledning för landskapsingenjörer 1, 7,5 Hp

Project management for landscape engineers 1

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Företagsekonomi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ekonomistyrning för projektledare 5,00 1002
Projektarbete 2,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp inom landskapsarkitektur.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande förståelse för att initiera och leda projekt ur ett processorienterat perspektiv som är tillämpbar på urbana miljöer och landskap. Kursen integrerar studenternas kunskap om urban utveckling med företagsekonomiska ansatser och metoder såsom intressentanalys, ekonomistyrning, kontroll och utvärdering. Särskild betoning läggs vid kvantitativ metod som ligger till grund för ekonomiska beslutsunderlag.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för centrala koncept och metoder för processinriktad ledning med avseende på urban utveckling
- Tillämpa och kritiskt utvärdera grundläggande verktyg för ekonomiska beslutsunderlag samt kvalitets- och miljöledning

Färdighet och förmåga
- Upprätta en projektplan och redogöra för de olika faserna samt beräkna tid och kostnader för markbyggnadsprojekt och skötselarbeten.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier, projektarbete samt självstudier.

Kursen inleds med en genomgång av företagsekonomiska grundbegrepp och metoder för ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering. I synnerhet beaktas kostnadskalkylering samt nyttan och begränsningar av ekonomisk information. Därefter arbetar studenterna självständigt i mindre grupper med ett projektarbete där de företagsekonomiska kunskaperna integreras med studenternas kunskaper inom markbyggnad och -skötsel.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb
Författare: Ax, Christian; Johansson, Christer; Kullvén, Håkan
ISBN: 9789147110957
Kommentar: Rekommenderad litteratur: Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar Författare: Christian Ax, Håkan Kullvén ISBN: 9789147110964 Om du har några frågor kring kurslitteraturen, hör av dig till Per-Anders Langendahl (per.anders.langendahl@slu.se)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0363 Anmälningskod: SLU-10074 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 50%