Ny sökning
LK0364

Projektledning för landskapsingenjörer 2

I den här kursen får du arbeta med utmaningar kopplade till hållbar planering och förvaltning av framtidens städer. Utmaningarna för framtidens landskapsingenjörer är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen. Vårt redskap när det gäller att arbeta tillsammans med människor i komplexa situationer är kommunikation.

Under kursen får du lära sig använda verktyg för att kunna hantera olika situationer som yrkesverksamma landskapsingenjörer möter. Föreläsningar och litteraturseminarier ger dig fördjupad teoretisk förståelse och nya förhållningssätt. Till hjälp kommer vi att fokusera på ett antal centrala begrepp: Aktör, delaktighet, demokrati, dialog, information, intressemotsättning, kommunikation, komplexitet, metod, perspektivtagande, process, professionell, projekt, samtal, samverkan, utvärdering och yrke.

Genom studiebesök och gästföreläsningar samt i projektarbeten i grupp får du möjlighet att reflektera över olika yrkesroller såsom myndighets- samt ledarrollen och dess förutsättningar med fokus på kommunikativa aspekter.

Andra kursvärderingar för LK0364

Läsåret 2020/2021

Projektledning för landskapsingenjörer 2 (LK0364-20027) 2020-11-02 - 2021-01-17

LK0364 Projektledning för landskapsingenjörer 2, 15,0 Hp

Project Management for Landscape Engineers 2

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 10,00 1002
Litteraturseminarium och obligatoriska övningar 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp i landskapsarkitektur.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten kunskaper i att behandla problemområden samt träna färdigheter inom projekt, ledarskap och kommunikation.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- översiktligt beskriva grundläggande teorier om och modeller för kommunikation, speciellt i relation till planering, anläggning och skötsel av offentliga miljöer
- översiktligt beskriva enklare entreprenadjuridik kopplad till utemiljö

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att analysera olika aktörers intressen och perspektiv inom planering, anläggning och skötsel av offentliga miljöer
- visa förmåga till samverkan i grupper med olika sammansättning
- reflektera över hur viktiga faktorer så som till exempel ledarskap inverkar på projekt- och processarbeten samt visa hur intressemotsättningar kan hanteras
- formulera en projektplan samt genomföra ett konkret projekt, utifrån modeller för genomförande och ledning av projekt
- reflektera över risker och begränsningar som kan finnas i ett pågående projekt
- tillämpa grundläggande upphandlingsformer och använda olika verktyg inom ekonomistyrning och ekonomiska nyckeltal.
- visa förmåga att kritiskt och analyserande kunna läsa ämnesmässigt relevant litteratur

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- utvärdera ett projekt med fokus på ledarskap, kommunikation och ekonomiska aspekter som behandlats under kursen

Innehåll

Landskapsingenjörer arbetar inom den gröna sektorn med utmaningar kopplade till hållbar planering och förvaltning av framtidens städer. Utmaningarna för framtidens landskapsingenjörer är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen. Vårt redskap när det gäller att arbeta tillsammans med människor i komplexa situationer är kommunikation.

Under kursen ges många tillfällen att fundera över den framtida yrkesrollen. Kursen behandlar yrkesroller såsom myndighets- samt ledarrollen och dess förutsättningar med fokus på kommunikativa aspekter. Detta görs genom studiebesök och gästföreläsningar samt i projektarbeten i grupp. Syftet med kursen är att varje student ska lära sig använda verktyg för att kunna hantera olika situationer som yrkesverksamma landskapsingenjörer möter.

Kursen är planerad som en verklighet i miniatyr och innehåller både färdighetstränande delar samt delar för att vidga förhållningssätten till de situationer landskapsingenjörer kan möta i arbetslivet. Under kursen tränas färdigheter i de många praktiska övningarna, medan föreläsningar och litteraturseminarier främst syftar till fördjupad teoretisk förståelse och nya förhållningssätt. Till hjälp har vi fokuserat på ett antal centrala begrepp: Aktör, delaktighet, demokrati, dialog, information, intressemotsättning, kommunikation, komplexitet, metod, perspektivtagande, process, professionell, projekt, samtal, samverkan, utvärdering och yrke.

Under kursen genomförs projekt med verklighetsanknytning där studenter arbetar tillsammans i grupp. Projektarbetet pågår under hela kursen. För projektarbetet finns handledare inom SLU och en extern projektbeställare från en kommun som bidragit med en projektidé. I samband med projektarbetet uppmärksammas olika aspekter och verktyg kring projekt- och processledning. Projektarbetet samt själva arbetsprocessen utvärderas löpande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet.
Godkänd individuell redovisning av projektarbetsprocessen (endast för betyg 4-5).
Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
Godkända muntliga och skriftliga övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kunskaper i kalkylering motsvarande kursen Projektledning för landskapsingenjörer 1 rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0364 Anmälningskod: SLU-20046 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%