Ny sökning
LK0365

Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom

För att vi uthålligt ska kunna vårda, förvalta och bevara våra unika utemiljö behöver vi kunskap om hur människan genom historien använt och format landskapet.I den här kursen får du genom föreläsningar och litteraturstudier kunskap om utvecklingen inom landskapsarkitekturen i relation till den allmänna samhällsutvecklingen och idéhistoriska strömningar.Kursen består av tre delkurser, svenska historiska landskap, landskapsarkitekturens historia och växtkännedom.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0365

Läsåret 2021/2022

Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom (LK0365-30113)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom (LK0365-30068)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan

LK0365 Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom, 15,0 Hp

Landscape history, garden history and plant knowledge

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Svenska historiska landskap 5,0 0202
Landskapsarkitekturens historia 7,0 0203
Växtkännedom 3,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp i ämnet landskapsarkitektur.

Mål

Syftet med kursen är dels att ge studenten grundläggande kunskaper om människans historia i landskapet och i landskapsarkitekturens historia och kronologi, dels att ge fördjupade kunskaper i växtkännedom. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:Kunskap och förståelse

- redogöra för huvuddragen i hur människan använt och format det svenska agrara landskapet genom historien

- utifrån historiskt kartmaterial beskriva och analysera utvecklingen i ett landskap i avsikt att ge en historisk dimension i till exempel en skötselplan

- redogöra för landskapsarkitekturens (trädgård, park, gestaltade landskap) viktigaste stilperioder från de första bofasta kulturerna i världen till nutid, med fokus på Europa

- sätta landskapsarkitekturens utveckling i relation till arkitektur- och idéhistorien samt samhällsutvecklingen i stort

- redovisa hur historiska exempel inom landskapsarkitektur förhåller sig till det omgivande landskapet

- identifiera och korrekt namnge ett urval av träd och buskar i avlövat tillstånd

- upptäcka vinterrelaterade abiotiska skador på växtmaterial

- förklara växters anpassningar till klimatets årscykel och redogöra för diversiteten i anpassningsstrategier.Färdighet och förmåga

- tolka och jämföra historiska kartor med nutida kartor samt att redogöra för detta i en uppsats

- rita upp och diskutera de typiska karaktärsdragen i park- och trädgårdsanläggningar från de viktigaste stilperioderna

- förklara varför vinterrelaterade abiotiska växtskador uppstår samt diskutera åtgärder för att förhindra att vinterrelaterade växtskador uppstår och/eller förvärras.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser, svenska historiska landskap, landskapsarkitekturens historia och växtkännedom.Svenska historiska landskap

I kursdelen studeras hur människan genom historien har använt och format det agrara landskapet utifrån de naturgivna förutsättningarna på platsen. I en uppsats analyserar studenterna förändringarna i ett för dem väl känt landskap. Uppsatsen baseras på historiskt källmaterial som tolkas och jämförs med nutida kartor och geologiska förhållanden.

Kursdelen innefattar föreläsningar och en skriftlig examination samt författande av en mindre uppsats som innebär eget arbete med analys av historiska kartor i digitalt format.Landskapsarkitekturens historia

Genom föreläsningar och litteraturstudier får studenten kunskap om utvecklingen inom landskapsarkitekturen i relation till den allmänna samhällsutvecklingen och idéhistoriska strömningar mm. Begrepp som är centrala för att kunna förstå och beskriva park- och trädgårdsanläggningar från olika tider studeras. Under handledning tränas tolkning av planer över trädgårdar, parker och gestaltade landskap. Exkursioner till olika anläggningar är en återkommande del i kursen. Under exkursionerna tränar studenten sin förmåga att ta till sig en anläggning och förstå dess bakgrund, och på så sätt kunna placera in dem i ett historiskt sammanhang.Växtkännedom

Genom föreläsningar, exkursioner och egna studier får studenterna grundläggande kunskaper om växters anpassning till klimatets årscykel samt hur vinterrelaterade skador på växtmaterial uppstår, identifieras och förebyggs. Kursdelen är i hög grad baserad på växtvandringar och egna studier utomhus där studenten lär sig se att se skillnader på olika träd och buskars utseende och växtsätt i avlövat tillstånd. Kursdelen avslutas med examination av växter som genomförs utomhus.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända övningsuppgifter samt aktivt deltagande i exkursioner och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kunskaper motsvarande kursen Hållbar skötsel av grönytor och naturmarker samt växtkännedom rekommenderas.Exkursioner ingår. Information om eventuella kostnader finns tillgänglig på kurshemsida fyra veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0365 Anmälningskod: SLU-30036 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%