Ny sökning
LK0369

Introduktion till landskapsarkitektur

Andra kursvärderingar för LK0369

Läsåret 2021/2022

Introduktion till landskapsarkitektur (LK0369-10270) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Introduktion till landskapsarkitektur (LK0369-M1270) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktion till landskapsarkitektur (LK0369-10075) 2020-08-31 - 2020-11-01

LK0369 Introduktion till landskapsarkitektur, 15,0 Hp

Explorations into landscape architecture

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 1,00 1002
Grupparbeten 8,00 1003
Portfolio 3,00 1004
Individual reflection 3,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- ha en grundlig förståelse av landskapsarkitektur både avseende akademiskt ämne och yrkesliv
- kunna relatera området landskapsarkitektur till sina tidigare studerade ämnesområden
- kunna göra en individuell studieplan med ett urval av kurser som passar sin nuvarande kompetens

Innehåll

Kursen behandlar mål, metoder och teorier för landskapsarkitektur i förhållande till angränsande fält. Dessa introduceras löpande, först teoretiskt och därefter uppföljning i projektform till ett specifikt fall. I projekten arbetar studenterna i grupp där de kommer att addera kunskap och resultat till ett sammanhang i olika skalor och dimensioner. Efteråt kommer studenterna att arbeta individuellt och fördjupa fallstudien utifrån sina tidigare studier. Slutligen ska studenten välja inriktning för sin personliga studieplan. Landskapsarkitektur undersöks genom en kombination av föreläsningar, litteraturstudier, workshops och exkursioner. Iakttagelser och insikter diskuteras i seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kvaliteten på inlämningsuppgifter och rapporter som lämnats in av elever kommer att utvärderas under kursens gång. Studenternas förmåga att göra muntliga presentationer och deras förmåga att engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner kommer också att utvärderas i projektarbetet och i seminarier. Specifikationer för obligatorisk närvaro och uppdrag ges vid kursstart.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen riktar sig till studenter som har för avsikt att studera kurser på avancerad nivå inom landskapsarkitektur och som har examen på grundnivå inom ett närliggande ämnesområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0185
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0369 Anmälningskod: SLU-10005 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%