Ny sökning
LK0369

Introduktion till landskapsarkitektur

21-09-06

Reference project

Monday afternoon: Search for projects on regional development in rural areas.
Choose one that you find interesting,study it and prepare a presentation forTuesday afternoon in small groups. Prepare questions to get a discussion going.

Total 30 minutes including presentation and discussion.

----------------------------------------------------------------------

21-08-27

Schedule updated! /Anna

----------------------------------------------------------------------

21-08-26

We wil meet for a course introduction on Monday at 13:15 on the course permanent Zoom-link:
https://slu-se.zoom.us/j/67847158203
Passcode: Apples

If youhave any problems/questions, check this page or mail anna.peterson@slu.se.

We are really looking forward to see you,

Elvira & Anna

------------------------------------------------------------------------

LITERATURE

LK0369 Explorations into Landscape Architecture 2021

Anna Peterson 2021-06-20

INTRODUCTION

Compulsory
Thompson, Ian 2914. Landscape Architecture: A Very Short Introduction. OUP Oxford

Book will be available to buy at campus, contact anna.peterson@slu.se

Theme LARGE LANDSCAPES

Compulsory

Students are expected to find references projects on regional development on their own during these weeks.

Theme THE PARK

Compulsory literature

Niemelä, J et al. (2010) Using the ecosystem service approach for better planning and conservation of urban green spaces: a Finland case study. Biodiversity and Conservation, 19, 3225-3243. Available electronic at SLU library

Aagaard Hagemann F , Randrup T, Ode Sang Å (2020) Challenges to implementing the urban ecosystem service concept in green infrastructure planning: a view from practitioners in Swedish municipalities. Socio-Ecological Practice Research, 2:283–296 Available electronic at SLU library

Reference literature

Stahlschmidt, Per & Nelleman, Vibeke (2009). Metoder til landskabsanalyse: kortlægning af stedets karakter og potentiale. 2. udg. [Vanløse.]: Grønt miljø (not in English, still useful to get inspired by when doing analyses)

Cullen, Gordon (1996[1971]). The concise townscape. 4. tr. Oxford: Butterworth-Heinemann

Lynch, Kevin (1964). The image of the city. [New ed.] Cambridge, Mass.: M.I.T. Press

Dee, Catherine (2001). Form and fabric in landscape architecture: a visual introduction. London: Spon Pp.

Dramstad, W.E., Olson, J.D. & Forman, R.T.T. (1996). Landscape ecology principles in landscape architecture and land-use planning . Cambridge, Mass: Harvard University Graduate School of Design.

Theme THE PLACE

Compulsory

Cresswell, Tim (2015). Place?: an introduction . 2nd ed. Chichester, England: Wiley Blackwell. Pp 1–18 Available electronic at SLU library

Dee, Catherine (2001). Form and fabric in landscape architecture: a visual introduction. London: Spon Pp. 188-210.Available electronic at SLU library

Reference literature
Zimmermann, A. (2009). Constructing landscape: materials, techniques, structural components . Basel: Birkhäuser.

Kursvärderingen är avslutad

LK0369-10270 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0369

Läsåret 2021/2022

Introduktion till landskapsarkitektur (LK0369-M1270) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktion till landskapsarkitektur (LK0369-10075) 2020-08-31 - 2020-11-01

LK0369 Introduktion till landskapsarkitektur, 15,0 Hp

Explorations into landscape architecture

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 1,00 1002
Grupparbeten 8,00 1003
Portfolio 3,00 1004
Individual reflection 3,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- ha en grundlig förståelse av landskapsarkitektur både avseende akademiskt ämne och yrkesliv
- kunna relatera området landskapsarkitektur till sina tidigare studerade ämnesområden
- kunna göra en individuell studieplan med ett urval av kurser som passar sin nuvarande kompetens

Innehåll

Kursen behandlar mål, metoder och teorier för landskapsarkitektur i förhållande till angränsande fält. Dessa introduceras löpande, först teoretiskt och därefter uppföljning i projektform till ett specifikt fall. I projekten arbetar studenterna i grupp där de kommer att addera kunskap och resultat till ett sammanhang i olika skalor och dimensioner. Efteråt kommer studenterna att arbeta individuellt och fördjupa fallstudien utifrån sina tidigare studier. Slutligen ska studenten välja inriktning för sin personliga studieplan. Landskapsarkitektur undersöks genom en kombination av föreläsningar, litteraturstudier, workshops och exkursioner. Iakttagelser och insikter diskuteras i seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kvaliteten på inlämningsuppgifter och rapporter som lämnats in av elever kommer att utvärderas under kursens gång. Studenternas förmåga att göra muntliga presentationer och deras förmåga att engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner kommer också att utvärderas i projektarbetet och i seminarier. Specifikationer för obligatorisk närvaro och uppdrag ges vid kursstart.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen riktar sig till studenter som har för avsikt att studera kurser på avancerad nivå inom landskapsarkitektur och som har examen på grundnivå inom ett närliggande ämnesområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0185

GRADING CRITERIA

Most parts of the course timewise, are graded fail (F) and pass (P). To pass you must be present, active, and deliver what you are supposed to.

Mandatory: seminars, presentations, group work.

Deliverables: My landscape, three theme assignments, Portfolio, and Individual reflection.

LADOK modules

Mandatory assignments - 1 credit - F/P

Group work – 8 credits - F/P

Portfolio – 3 credits - F/3/4/5

Individual reflection – 3 credits - F/3/4/5

The final grade will be balanced between the Portfolio and Personal reflection grades.

Portfolio

3 - Your portfolio has a personal touch and coherent design which emphasizes and enhances the content of your portfolio. Pictures and texts have a well thought out balance and symbiosis between them. Your portfolio should also convey some of your process and problematize around your work

4 - Your portfolio is visually communicative and graphically held together with a clear structure and hierarchy.

5 - You have been active in the group work and it shows in your portfolio. All of the themes we have worked with in the course are presented: Theme Large landscapes, Theme The park, Theme The place. The portfolio presents and communicates your projects.

Individual reflection

Each grade includes special issues to bring up, note that just mentioning these without any deeper connection to your text is not enough.

3 – Personal reflections around the different elements in the course: lectures, individual and group assignments, literature, and connections to your bachelor knowledge. You do not have to mention all lectures or group assignments etc., better to write more on some.

4 – as above + analytic and relevant connections between the different learning elements, think holistic!

5 – as above + reflections on how to you, based on your Explorations into landscape architecture, would like to continue your journey into landscape architecture. This based also on your bachelor knowledge.

1) For literature list, see Information from course leader

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0369 Anmälningskod: SLU-10270 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%