Ny sökning
LK0370

Planeringsprojekt - drivkrafter och samtida tendenser

För översikt, se kurssida på engelska.

The urban landscape is changing rapidly in front of our eyes. Large areas of post-industrial heritage are retrofitted into generic urban districts with little or no consideration to the site's specific qualities or conditions, resulting in immense resources being wasted.

What if there are other ways of transforming these sites, and what if such “other ways” also holds lessons for city building's engagement with the Global Sustainability Goals and transformations of urban landscapes in general?

In this course the concepts of “planning” versus “design” are scrutinized as well as the concepts such as “transformation”, “change”, “site” and “site specificity”. How are these concepts interpreted in contemporary landscape architecture? In what ways can design approaches in planning influence sustainability and have effects on the transformation of urban landscapes? What kinds of techniques for exploring site-specific qualities are available to us? And how do we convey and represent change actions that are beyond the conventional masterplans?

The course is built around one assignment that you will work towards from the very start, to develop a proposal for the transformation of the Frihamnen area in Gothenburg, Sweden. In addition to working on this assignment different learning activities are offered with the aim of feeding into the main assignment, such as methods for site explorations, literature seminars, lectures and workshops, stakeholder interviews etc.

A course book with most of the information that you will be needing will be available for you on the course's canvas page prior to course start.

We are really looking forward to collaborate with you!

Kursvärderingen är avslutad

LK0370-10266 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0370

Läsåret 2021/2022

Planeringsprojekt - drivkrafter och samtida tendenser (LK0370-M1266) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Planeringsprojekt - drivkrafter och samtida tendenser (LK0370-10126) 2020-08-31 - 2020-11-01

LK0370 Planeringsprojekt - drivkrafter och samtida tendenser, 15,0 Hp

Planning Project - Driving Forces and Contemporary Tendencies

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

och en godkänd portfolio enligt särskilda instruktioner. Se under övriga upplysningar.

ELLER 150 hp från Landskapsarkitektprogrammet SLU eller från ett Erasmus-partner universitet.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Efter genomförd kurs ska studenterna kunna:
- generellt överblicka svensk och europeisk planeringshistoria med globala inslag samt historiska och samtida konsekvenser av urbanisering, både lokalt och globalt,
- applicera tvär- och transdisciplinära tankemodeller och reflektera över verkliga planeringssituationer vilka uttrycks såväl verbalt som grafiskt,
- diskutera planeringsaktiviteter och landskapsförändringar i relation till samhällsförändringar av politisk, ekonomisk, miljömässig, social och teknisk art,
- kritisk reflektera över och diskutera alternativa landskapsstrategier och förhållningssätt till hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen behandlar administrativa, juridiska och ekonomiska förutsättningar för fysisk planering och hur dessa förutsättningar förändras över tid. Kursens innebär att faktiska planeringsdokument och -processer studeras utifrån planeringshistoria och samtida teoretisk utveckling. Genom fallstudier aktualiseras framtida landskapsanknutna utmaningar, såsom klimatförändringars påverkan på landskapet i en lokal och regional kontext, eller effekterna av regional fragmentering i fråga om infrastruktur och bosättningsmönster. Fallstudierna färdigställs genom att förslag till nya planeringsstrategier formuleras.

Kursen innehåller föreläsningar, exkursioner, litteraturseminarier (obligatoriska), kritik genomgångar (obligatoriska), eget arbete studio och eget arbete skrivande.

Kursen ger 15 färdighetstränande hp i landskapsarkitektexamen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Lärarna utvärderar kvaliteten på obligatoriska övningarna och uppgifterna som studenterna lämnar in, deras förmåga att ge muntliga presentationer och att engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner. Förklaring kring vilken närvaro och vilka övningar som är obligatoriska ges vid kursstart.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.
Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme 2011-2019 är behöriga till kursen.

Länk till instruktioner för portfolio:
https://student.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/ltv/utbildning/portfolio-instructions_rev_211008.pdf

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0267

GRADING CRITERIA

Assessment criteria LK0370 2021

Learning Outcome 1

Learning Outcome 2

Learning Outcome 3

Learning Outcome 4

After completion of the course the student should be able to:

Identify qualities, values and interests found on site as potential driving forces and communicate them systematically and artistically

Develop a design approach (“method”) of how to translate the identified qualities and implement it (“proposal”) on the site as a strategic proposal for future development of the site

Understand general contemporary tendencies, theories and transformative practices in landscape architecture, design and planning.

Produce a public presentation of summarized proposals, including site qualities, concept for development and contextualization

Assessment forms

Site explorations conducted and presented in weekly wrap-ups.
(group assess-ments for each assignment, in total 30% of the grade)

The design approach and the strategic proposal presented at final crits.

(group assess-ment, 50% of the grade)

Oral reflections on literature and cases. Active participation in seminars (participation compulsory) + oral presentation.

(individual assess-ment, 20% of the grade)

Public presentation*

(participation compulsory but not graded)

* Weekly wrap-ups and final crits

3 average

Attainment of major course objectives, such as:

Ability to grasp site qualities and express them systematically and artistically.

Ability to create and explain the design approach and to transfer the identified qualities into a strategic proposal for the specific local and regional context.

Ability to paraphrase contemporary tendencies, theories, and practices on the above-mentioned topics.

Ability to contribute to a concise and appealing public presentation, keeping essentials and critical points, discovered during the course.

4 good

Clear attainment of major course objectives, such as:

Ability to creatively grasp site qualities and express them with artistic mastery

Ability to develop an innovative design approach and strategic proposal with rhetorically and graphically convincing and credible arguments

Ability to discuss contemporary tendencies, theories, and practices on the above-mentioned topics.

5 excellent

Innovative attainment of major course objectives, such as:

Ability to creatively grasp site qualities and express them with artistic innovation

Ability to develop an innovative design approach critically reflecting aspects of temporalities and flexibilities, and to transfer the identified qualities into an artistically convincing strategic proposal, with mastery of communicative skills

Ability to creatively elaborate on contemporary tendencies, theories, and practices on the above-mentioned topics

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0370 Anmälningskod: SLU-10266 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%