Ny sökning
LK0372

Landskapsteori för en arkitektur- och planeringspraktik

Kursen riktar sig till studenter vid landskapsarkitektprogrammets årskurs 4 till 5 samt till studenter med motsvarande kunskap. Den har till syfte att utveckla insikt i sådana kritiska idéer som kan fungera som vägledande för såväl förhållningssätt som praktik inom landskapsarkitektur och planering. Genom att förena perspektiv från natur- och samhällsvetenskap med humaniora avser kursen att utveckla en uttömmande förståelse för landskapsarkitekturens och landskapsplaneringens praktik i relation till konkreta exempel på olika nivåer, från region- och stadsdelsnivå och över till en mer detaljerad närmiljö.
2020-09-25
Welcome to the course ”Landscape Theory in Architectural and Planning Practice”.
To be well prepared for the course, we recommend you to read the course guide and acquaint yourself to the readings. Please, find the attached file at the end of this message. This course is concerned with key concepts in landscape architecture and planning practice and method, such as place, space, nature, scale, environment, power, representation, heritage, identity and landscape. These concepts are sites of conflict, with different interests seeking to define them in their own way. The course seeks to give the student insight into how to critically use theoretical concepts to inform and guide an inclusive and just landscape architectural and planning practice. It also provides a historical and philosophical background on the development of the key concepts, and of how their use has shaped the land. An important aspect of the course is the insight that society and its landscapes are not uniform, but are made of multiple activities, power-relations and processes. Literature seminars and lectures on different themes form the base of the course. The course concludes with a final paper, which should be based on the reading and discussion on the key concepts, and with advantage can be linked to developing the ideas, theory and methodology for one’s master thesis. We will open Canvas homepage in a couple of weeks. Please be prepared to join the information on Canvas. Looking forwards to meet you all. Course team: Maria Kylin, Victoria Sjöstedt, Patrik Olsson and Kamil Chojnowski.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

LK0372 Landskapsteori för en arkitektur- och planeringspraktik, 15,0 Hp

Landscape Theory in Architectural and Planning Practice

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursens målsättning är att kursdeltagaren ska lära sig att använda och applicera nyckelkoncept inom landskapsarkitektur och planeringsverksamhet med ett kritiskt förhållningssätt. Kursen syftar även till att ge en historisk och filosofisk bakgrund till användningen av koncept och verktyg inom landskapsarkitektur.

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:
- visa förståelse för hur användningen av nyckelkoncept påverkar den vardagliga planerings- och designverksamheten
- redogöra för viktiga nyckelkoncepts historiska bakgrund, och
- på ett kritiskt sätt kunna hantera brytpunkten mellan koncept som arbetsverktyg och praktik.

Innehåll

Denna kurs behandlar nyckelkoncept inom landskapsarkitektur och planeringsverksamhet, så som plats, rum, natur, skala, miljö, makt, representation och landskap. Koncepten är konfliktfyllda eftersom att olika intressen och intressenter försöker att definiera dem utifrån det egna perspektivet. Kursens syfte är att ge studenterna insikt i hur teoretiska koncept kan användas på ett kritiskt vis, med avsikten att utforma och leda en jämlik och inkluderande landskapsarkitektur- och planeringsverksamhet. Den ger också en historisk och filosofisk bakgrund till hur olika nyckelkoncept har utvecklats samt hur användningen av koncepten har format landet. En viktig aspekt av kursen är insikten att samhället och dess landskap inte är uniforma, utan är resultaten av flertalet olika aktiviteter, maktrelationer och processer.

Kursen kombinerar gruppdiskussioner av centrala teoretiska texter med en fältstudie av viktiga och aktuella exempel på hur landskapsarkitektur och planering praktiseras. Tyngdpunkten ligger på nyckelkoncepten, vilka kommer att behandlas inom kontexten av landskapsarkitekturens och planeringsverksamhetens praxis, i olika skalor. Litteraturseminarier och föreläsningar på olika teman utgör grunden för kursen. Kursen avslutas med en uppsats som skrivs utifrån företagen läsning och diskussioner om nyckelkoncepten. Hur väl studenten lyckas med att nå kursens målsättningar beror på förmågan att levandegöra och relatera nyckelkoncepten till den problemställning eller det ämne som studenten har intresse av att utforska. Det här betyder att det är centralt att lära sig att tänka på koncept som ett flexibelt verktyg för en kritisk analys och kreativt arbete, istället för någonting som enbart ska memoreras.

Litteraturseminarier (inklusive förberedelser), fältstudie och uppsatsseminarium är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt medverkande vid obligatoriska moment (seminarier och fältstudie) samt godkänd uppsats.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0288
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0372 Anmälningskod: SLU-20061 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%