Ny sökning
LK0373

Planering, projektkurs – storskaliga ingrepp i landskapet, landskapsanalys och MKB

2020-10-29
Start up of Large scale becomes virtual due to Covid-19
Dear students, I’m afraid that it has become necessary to take precautions due to the current and very uncertain situation (Covid-19), with increasing restrictions in Skåne. This is in respect for the health of both students and teachers, and also the risk of facing sudden changes not planned for the coming days. Thus, we decided that the first two weeks of the large scale-course will be fully digital, with exception only for the lecture & bike tour on Nov. 10, since the lecturer is from the nearby region, biking must be the safest way of moving around today and we really want to meet you at some point! But for the rest of the first two weeks, the changes means participation foremost by the Zoom-link provided by the course handbook. The excursion on Nov. 3 will also have to be exchanged by desk top studies. We will re-write assignment no. 1 and provide you with an updated assignment and schedule by Monday latest! So please check any updates on canvas regularly. Still – we hope for a really good course, better times and look forward to seeing you on line on Monday! Anders, Matilda, Emily & many more

2020-10-26
Welcome!
Dear students, Welcome to the course “Planning project – large scale structures, analysis and EIA”! We are working intensively to get finished with all the details right now and there are some great (hopefully ?) improvements from last year. With some help from you, we are convinced about this course being a success, even though Covid-19 is not working in our favor right now. Speaking of – due to Covid-19 and safety measures (size of room, busses etc.) we would like to know if you have decided to take part of the course or if you have decided for another one. The total number of students is more important for us to know about in advance than ever, considering the circumstances. We would be glad if you could send me an answer by reply mail as soon as possible about this issue – both those who will definitely join the course and those who will not, or even if you haven’t decided yet, and also mention if you do not speak or read any Swedish at all and if you have a bike available for a short bike excursion from Alnarp to Lund on November 10. Some parts of the course will take place IRL, with necessary considerations taken to all safety aspects, and some will take place digitally. Some of our guests are not allowed to travel to Alnarp, and during these days we will make sure that all lectures will be digital, in order for you not having to transport yourselves between home and campus too often. When activities are taking place at campus, there will always be a possibility to join from a distance for those of us who have any symptoms or are part of a risk group. But we still think it’s of importance to see each other now and then and have given IRL-priority to the introduction day, excursions, literature- and feedback seminars (all Fridays). Supervision will be held both IRL and digitally. The schedule will be updated from time to time until the start of the course – please check the course home page now and then – and we will also produce a course handbook for you, explaining the different parts of the course week by week, the purpose of the activities etc. Welcome to the introductions day, where there will be loads of more information! Anders, Matilda & many more!

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

LK0373 Planering, projektkurs – storskaliga ingrepp i landskapet, landskapsanalys och MKB, 15,0 Hp

Planning Project - Large Scale Structures, Analysis and EIA

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

och en godkänd portfolio enligt särskilda instruktioner. Se under övriga upplysningar.

ELLER 150 hp från Landskapsarkitektprogrammet SLU eller från ett Erasmus-partner universitet.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:
- välja, motivera och genomföra relevanta landskapsanalyser inför planerade förändringar i landskapet.
- utforma planeringsdokument för olika planeringsstadier och beskriva olika myndigheters, intressenters och aktörers aktiviteter och roller.
- redogöra för konsekvenser av installationer i landskapet, t.ex. för den naturliga och den kulturella miljön eller människors hälsa, t ex i form av en miljö- och social konsekvensbeskrivning.

Innehåll

Kursen behandlar storskaliga strukturer på en kommunal och överkommunal nivå. Kursens målsättning varierar från år till år. Arbetsmoment innefattar avancerade landskapsanalyser, dokument för dialog och konsultation i enlighet med plan- och bygglagar samt en miljökonsekvensbeskrivning (EIA). Vissa redan genomförda analyser och planeringsdokument kommer att problematiseras och några individuella förslag på förbättringar kommer att utformas.

Kursen innehåller föreläsningar, exkursioner, litteraturseminarier, kritik - genomgångar (obligatoriska), handledda övningar i studio (obligatoriska) och eget arbete i studio.

Kursen ger 15 färdighetstränande högskolepoäng i landskapsarkitektprogrammet.
Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinatorn kommer att utvärdera kvaliteten på de inlämnade obligatoriska uppgifterna och rapporterna samt kursdeltagares förmåga att presentera muntligt och engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner. Specifikationer om obligatorisk närvaro och obligatoriska uppgifter ges vid kursstart.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.
Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme 2011-2019 är behöriga till kursen.

Länk till instruktioner för portfolio:
https://student.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/ltv/utbildning/portfolio-instructions-lam-2020.pdf

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0290

LK0373, Planning Project - Large Scale Structures, Analysis and EIA,

15.0 credits

Anders Larsson 2019-08-30

Objectives

Grade 3

Grade 4

Grade 5

After completion of the course, the student should be able to:


1. Select, motivate and implement those landscape analyses that are relevant prior to planned changes in the landscape.


2. Understand planning documents for different planning stages and describe the activities of different authorities, parties and actors.


3. Describe the consequence of installations for the landscape, e.g. for the natural and cultural environment and for human health, e.g. in form of an Environmental or Social Impact Assessment.

For a pass, students should be able to:

1. select, motivate and implement those landscape analyses and assessments that are relevant prior to planned changes in the landscape and relevant considering the chosen perspective

2. have a clear logic in suggested project plan/planning documents in relation to what is stated above

3. carry through the individual project thoroughly

For grade 4, students individual work should also include:

2. elaborated and innovative ideas for how to carry through the suggested project from idea to plan/design

3. EIA and other possible (relevant) analyses carried through in a sufficiently detailed manner and with a clear logic related to the chosen topic

For grade 5, students individual work should, on top of what is required for grade 4, include:

1. a distinct and clear logic between analyses, planned actions and assessment

2. professional qualities of high standards regarding language, layout and argumentation

3. Long term environmental and/or social consequences should be taken into consideration/discussion. An extra plus will be given for consideration and discussion regarding cumulative effects.

General:

Students should have taken active part in group assignments.

General:

Students must have delivered their individual work before deadline in order to achieve grade 5.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0373 Anmälningskod: SLU-20062 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%