Ny sökning
LK0373

Planering, projektkurs – storskaliga ingrepp i landskapet, landskapsanalys och MKB

EXTRA - please note, if having problems with finding cheap accommodation in Stockholm, train connections etc., that the important time to consider in Stockholm Nov. 8 is when the bus leaves at 11:00. It is nor obligatory to see the exhibition and listen to the presentations before the bus leaves.

Very welcome to this year's Large Scale course!

A preliminary schedule will soon be uploaded. We are currently working with all the details and there will most probably be modified schedules uploaded every week. One reason for this being that we have an interesting new theme this year – energy landscapes – which makes us have to do more detailed planning and changes than usual. Another reason being that Covid has not entirely left us alone this year either, and we had to change excursion plans etc. However, the program will be just as full of interesting objects to see as originally planned, and the schedule soon uploaded will be sufficient enough for you to plan your stay in Skåne, travels home for Christmas etc. Periods of activity on campus will be interwoven with periods where you can work from a distance.

This year we are working in close partnership with the consultancy agency and think tank Lablab, based in Stockholm. Please see their homepage for further information about projects they are involved in: Lablab

The first three weeks of the course will be dedicated to group work and the second of these there will be an excursion to the region of Dalarna, north-west of Stockholm. Students will pay travel expenses themselves for going to and from Stockholm (please check for cheap train tickets etc. as soon as possible!), but there will otherwise not be many additional costs in the course. On Monday morning November 8 we will start by meeting Lablab and others at an exhibition at Färgfabriken in Stockholm, and by lunch time approximately we will go by rented bus towards Dalarna and be back by the evening of November 10. The rest of this week and half of the week afterwards will be fully digital, so there is no need to rush back to Skåne/Alnarp Take your chance to see also the capital of Sweden!

The theme “energy landscapes”, and also the concept of “landscape literacy”, will be discussed from many perspectives in the course, from more theoretical issues down to very concrete issues of how to analyze landscape and landscape impact regarding large scale projects, mitigation and compensation measures as well as possible design strategies for more sustainable futures. Even though special attention will be given towards the green energy transition and how to avoid mistakes of the past and traditional energy landscapes, there will also be other issues discussed, such as e.g. infrastructure projects and large scale tourism. Students' individual project, from week 4 and onwards, can be dedicated to any kind of large scale project of your own interest and does not have to be related to energy landscapes.

We look forward to this course very much from our side and wish you very welcome!

Course team via Anders Larsson

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för LK0373

LK0373 Planering, projektkurs – storskaliga ingrepp i landskapet, landskapsanalys och MKB, 15,0 Hp

Planning Project - Large Scale Structures, Analysis and EIA

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

och en godkänd portfolio enligt särskilda instruktioner. Se under övriga upplysningar.

ELLER 150 hp från Landskapsarkitektprogrammet SLU eller från ett Erasmus-partner universitet.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:
- välja, motivera och genomföra relevanta landskapsanalyser inför planerade förändringar i landskapet.
- utforma planeringsdokument för olika planeringsstadier och beskriva olika myndigheters, intressenters och aktörers aktiviteter och roller.
- redogöra för konsekvenser av installationer i landskapet, t.ex. för den naturliga och den kulturella miljön eller människors hälsa, t ex i form av en miljö- och social konsekvensbeskrivning.

Innehåll

Kursen behandlar storskaliga strukturer på en kommunal och överkommunal nivå. Kursens målsättning varierar från år till år. Arbetsmoment innefattar avancerade landskapsanalyser, dokument för dialog och konsultation i enlighet med plan- och bygglagar samt en miljökonsekvensbeskrivning (EIA). Vissa redan genomförda analyser och planeringsdokument kommer att problematiseras och några individuella förslag på förbättringar kommer att utformas.

Kursen innehåller föreläsningar, exkursioner, litteraturseminarier, kritik - genomgångar (obligatoriska), handledda övningar i studio (obligatoriska) och eget arbete i studio.

Kursen ger 15 färdighetstränande högskolepoäng i landskapsarkitektprogrammet.
Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinatorn kommer att utvärdera kvaliteten på de inlämnade obligatoriska uppgifterna och rapporterna samt kursdeltagares förmåga att presentera muntligt och engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner. Specifikationer om obligatorisk närvaro och obligatoriska uppgifter ges vid kursstart.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.
Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme 2011-2019 är behöriga till kursen.

Länk till instruktioner för portfolio:
https://student.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/ltv/utbildning/portfolio-instructions_rev_211008.pdf

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0290
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Environmental Impact Assessment: Roads and Rail – Handbook and Methodology. Publication number: 2011:55
Författare: Trafikverket (Swedish Transport Administration) (2011)
Kommentar: General literature, background material for seminars, group work and individual project
2) Landscape as an arena: Integrated Landscape Character Assessment – method description. Publication number: 2018:158
Författare: Trafikverket (Swedish Transport Administration) (2018)
Kommentar: General literature, background material for seminars, group work and individual project
3) Landscape analysis – investigating the potentials of space and place
Författare: Stahlschmidt, P., Swaffield, S., Primdahl, L., Nelleman, V. (2017).
Kommentar: Can be purchased from Matilda Alfengård for 428 SKR. Also available as e-book. General literature, background material for seminars, group work and individual project
4) Restoring Mill Creek: Landscape Literacy, Environmental Justice and City Planning and Design
Författare: Whiston Spirn, A. (2005).
Kommentar: Literature seminar 1:Reading and interpreting the landscape + EIA
5) Landscape as an arena: Integrated Landscape Character Assessment – method description. -Chapter 4, Characterisation
Författare: Trafikverket (Swedish Transport Administration) (2018)
Kommentar: Literature seminar 1:Reading and interpreting the landscape + EIA
6) Chapters 1 & 5 in: Landscape analysis – investigating the potentials of space and place
Författare: Stahlschmidt, P., Swaffield, S., Primdahl, L., Nelleman, V. (2017).
Kommentar: Literature seminar 1:Reading and interpreting the landscape + EIA
7) Chapter 2, Basic EIA methodology in: Environmental Impact Assessment: Roads and Rail – Handbook and Methodology. Publication number: 2011:55
Författare: Trafikverket (Swedish Transport Administration) (2011)
Kommentar: Literature seminar 1:Reading and interpreting the landscape + EIA
8) Compensation in Swedish infrastructure projects and suggestions on policy improvements
Författare: Persson, J., Larsson, A., Villarroya, A. (2015)
Kommentar: Literature seminar 1:Reading and interpreting the landscape + EIA
9) Mental landscape: landscape as idea and concept
Författare: Ermischer, G. (2004).
Kommentar: Literature seminar 2:Energy Landscapes
10) Post-mining landscapes and their endogenous development potential for small- and medium sized towns: Examples from Central Europe.
Författare: Marot, N. & Harfst, J. (2021).
Kommentar: Literature seminar 2: Energy Landscapes
11) The European Landscape Convention,Wind Power, and the Limits of the Local: Notes from Italy and Sweden.
Författare: Oles, T. & Hammarlund, K. (2011)
Kommentar: Literature seminar 2: Energy Landscapes
12) Landscape and Energy: Designing Transition.
Författare: Sijmons, D. (2013).
Kommentar: Pages 10-12 & 16-18 (will be found on Canvas & can be distributed beforehand by course leader). Literature seminar 2: Energy Landscapes
13) Hyperfunctional energy landscapes: Retrofitting public space with renewable energy structure.
Författare: Grover, A. (2021)
Kommentar: -chapter 1-2 (introduction + literature review) Literature seminar 2: Energy Landscapes
14) Cyborg landscapes: Choreographing resilient interactions between infrastructure, ecology and society.
Författare: Lookman, K. (2017).
Kommentar: Literature seminar 2:Energy Landscapes
15) Herrarna satte oss hit
Författare: Elin Anna Labba, (2020)
Kommentar: SWEDISH! Bures eatnehat (Först), sida 9 Rájit (Gränser), sida 15. Recommended literature – not obligatory
16) Kiruna Forever
Författare: Red / Ed: Daniel Golling, Carlos Minguez Carrasco (2020).
Kommentar: Adolf Sotaca, Mer än en stad / More than one City, page 65 Erik Niva, Bortom Sverige som räknas / Beyond the Sweden that Counts, page 57. Recommended literature – not obligatory!
17) When we look at the landscape, all we might be left with is /clouds/
Författare: Isabel Löfgren, (2020)
Kommentar: To be published on LABLAB webpage in October! Recommended literature – not obligatory!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0373 Anmälningskod: SLU-20140 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%