Ny sökning
LK0374

Praktikkurs för landskapsingenjörer

Det här är kursen för dig som vill ha praktik och få erfarenheter från vad som kan bli din framtida yrkesroll.Kursen ges under valfri tid på året och omfattar totalt åtta veckor. Under dessa veckor deltar du i arbetet på en arbetsplats. Den sista veckan ägnas åt att analysera, sammanställa och och redovisa erfarenheterna från praktikperioden.Du ska själv tillfråga och föreslå praktikplats. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen godkännas av kursledningen och ett avtal med praktikplatsen vara undertecknat.Praktik på sommaren!? Observera att du då söker kursen senast 15/3!

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0374-30114 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0374

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0374-50058)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0374-40042)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0374-20047)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0374-10119)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Praktikkurs för landskapsingenjörer (LK0374-50042)

2021-06-07 - 2021-08-29

Kursplan

LK0374 Praktikkurs för landskapsingenjörer, 15,0 Hp

Work Experience Course for Landscape Engineers

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 45 hp inom landskapsarkitektur.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten en djupare förståelse för yrket och dess förutsättningar.Efter genomgången kurs skall studentenKunskap och förståelse

- beskriva, en för landskapsingenjörsyrket typisk arbetsplats, dess roll och uppgifter i samhället och redovisa det i skriftlig rapportFärdighet och förmåga

- tillämpa sina från utbildningen relevanta förvärvade kunskaper i ett självständigt praktiskt arbete på en arbetsplatsVärderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera utifrån egna praktikerfarenheter över landskapsingenjörens yrkesroll på arbetsplatsen och i samhället.

Innehåll

Studenten söker själv upp en relevant praktikplats samt ansvarar för att en handledare finns på arbetsplatsen. Praktikplatsen och handledaren skall godkännas av kursansvarig senast två veckor före kursstart. Studenten ansvarar också för planering och genomförande av ett studiebesök på arbetsplatsen för den lärare som är kontaktperson. Studenten följer arbetsplatsens rutiner under nio veckors obligatorisk arbetsplatsförlagd praktik. I slutet av kursen lämnar studenten in en skriftlig reflektion över praktiken samt presenterar sina reflektioner muntligt vid ett obligatoriskt seminarium.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Minst 80% närvaro på arbetsplatsen under praktikperioden. Godkänd skriftlig uppgift, godkänd muntlig presentation samt deltagande i seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Varje student tilldelas en kontaktperson vid SLU som besöker studenten på arbetsplatsen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Schema Kommentar: Schema inte aktuellt för denna kurs, då man själv lägger upp sin praktiktid. Redovisning erbjuds inom tre redovisningsperioder per år, normalt under maj/juni, september/oktober samt januari/februari. Ca två veckor inför varje redovisningsperiod föreslår kursledningen ett antal redovisningstillfällen och du anmäler dig till ett av dessa tillfällen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0374 Anmälningskod: SLU-30114 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%