Ny sökning
LK0375

Utökad växt- och ståndortskännedom

För att med framgång kunna använda och gestalta med växter måste man känna växterna väl. Det gäller inte bara namn, släktförhållanden och utseende, utan också hur de växer naturligt och vilken utveckling och karaktär de får i olika anlagda miljöer beroende på klimat, marksubstrat, ljusförhållanden, konkurrens m.m. Kursen syftar till att ge en utökad växt- och ståndortskännedom för privat såväl som offentlig miljö.

Information från kursledaren

Varmt välkommen till kursen!

Vi ses för kursintroduktion på zoom den 30 augusti kl 9.15

https://slu-se.zoom.us/j/62803791836

Passcode: 312112

Som det ser ut just nu kommer kursens föreläsningar och merparten av alla redovisningar att genomföras via zoom. Examination av växtmaterial och växtvandringar planeras fortfarande att genomföras på campus i Alnarp. Tillgång till det växtmaterial som ska identifieras har ni fri tillgång till i Alnarpsparken.

I Canvas finns allt undervisningsmaterial samlat under kursens gång. Ni bör ha tillgång till canvas-rummet så fort ni blivit antagna till kursen. Canvas kommer att fyllas på med mer material men ni kan redan nu se det mesta av materialet.

Ses den 30 augusti kl 9.15!

Väl mött!

Cecilia

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0375-10159 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0375

Läsåret 2022/2023

Utökad växt- och ståndortskännedom (LK0375-10002)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Utökad växt- och ståndortskännedom (LK0375-10101)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan

LK0375 Utökad växt- och ståndortskännedom, 15,0 Hp

Advanced plant and site knowledge

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Perenner 3,0 0102
Lignoser 5,0 0103
Hemtentamen 4,0 0104
Obligatoriska moment 3,0 0105

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp, varav 60 hp inom landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten utökad växt- och ståndortskännedom inom det hortikulturella området, och omfattar växter för privat- och offentlig miljö. Fokus ligger på lignoser och perenner för användning utomhus.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Identifiera ett utökat växtsortiment

- Analysera samband mellan växters användning och utveckling för valda delar av det utökade växtsortimentet utifrån teorier om ståndort, härdighet, succession, konkurrens och naturlig utbredning.

Innehåll

Huvudfokus ligger på ett växtmaterial utöver bassortimentet av de hortikulturella växter vi finner i handeln, med användningsområde trädgård, park, stad, landskap för privat såväl som offentlig miljö. Kursen fördjupar kunskaper förvärvande i tidigare växtkurser genom att bland annat utgå från teorier om ståndort, konkurrens, succession, växtgeografi och biologisk mångfald. Utöver identifiering av materialet, läggs stor vikt vid dessa växters system- och ståndortstillhörighet. Växtmaterialet studeras ur ett användningsmässigt perspektiv, men också i en växtgeografisk och klimatologisk kontext. Genom studier av olika ståndortssituationer tränas studenten i att välja lämpligt växtmaterial för den aktuella situationen.

Förutom att studenten presenteras litteratur och källor till information för att öka den egna källkritiska förmågan, ges studenten också möjligheten att knyta kontakter med ett flertal specialister inom det hortikulturella området.Kursen innehåller obligatoriska moment som till exempel övningar, seminarium och examinationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftlig tentamen, övningsuppgifter samt obligatoriska moment. För godkänd kurs fordras godkända resultat i tentamina och övningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen vänder sig till den som önskar få en breddad och fördjupad bildning inom ett hortikulturellt växtsortiment som går utöver bassortimentet vi finner i handeln.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0218

Betygskriterier

BETYGSKRITERIER FÖR LK0375, Utökad växt- och ståndortskännedom

Kursansvarig: Cecilia Palmér. Uppdaterat: 2021-08-10

Lärandemål enl.

kursplan

fastställd 2012-10-19

-Identifiera ett utökat växtsortiment.

- Analysera samband mellan växters användning och utveckling för valda delar av det utökade växtsortimentet utifrån teorier om ståndort, härdighet, succession, konkurrens och naturlig utbredning.

- Analysera samband mellan växters användning och utveckling för valda delar av det utökade växtsortimentet utifrån teorier om ståndort, härdighet, succession, konkurrens och naturlig utbredning.

Motsvarande

kursmoment:

Identifikation av

Perenner

Identifikation av

Lignoser

Hemtentamen

Litteraturseminarium & Ståndortsgradienter

5

Identifiera 95% av valda delar av det utökade sortimentet vid 1:a eller 2:a identifikationstillfället

Identifiera 95% av valda delar av det utökade sortimentet vid 1:a eller 2:a identifikationstillfället

Godkänd inlämning för överbetyg 4 och 5

Hemtentamen är inlämnad i tid och genomförd individuellt.

-

4

Identifiera 90% av valda delar av det utökade sortimentet vid 1:a eller 2:a identifikationstillfället

Identifiera 90% av valda delar av det utökade sortimentet vid 1:a eller 2:a identifikationstillfället

Godkänd inlämning för överbetyg 4

Hemtentamen är inlämnad i tid och genomförd individuellt.

-

3

Identifiera 85% av det utökade sortimentet.

Identifiera 85% av det utökade sortimentet.

Godkänd hemtentan på canvas. Hemtentamen är genomförd individuellt.

Analysera samband mellan växters användning och utveckling för valda delar av det utökad växtsortimentet utifrån teorier om ståndort, härdighet, succession, konkurrens och naturlig utbredning.

U

Viktning av betygsatta moment:

30 %

40 %

30%

0%

Vid obligatoriska moment gäller följande:

Utförd ersättningsuppgift krävs för fullgjord kurs.

Frånvaro anmäls till kursledare

Poäng ges per delmoment. För att få godkänd kurs och slutbetyg skall samtliga krav för godkänd kurs vara uppfyllda.

Obligatoriska moment och gruppmoment ges betyget Godkänt (G) respektive Underkänd (U).

Fördelning av delprov

Perenner

3 hp

Lignoser

5 hp

Hemtentamen

4 hp

Obligatoriska moment

3 hp

Litteraturlista

  1. Träd i urbana landskap (s 57-229 och 331-361) Författare: Sjöman och Slagstedt 1) Litteratur och kompendium som är tillgängligt via canvas (listan är kopierad från kurstillfället HT20 och länkarna är inte uppdaterade) [Litteratur och kompendium som är tillgängligt via canvas (listan är kopierad från kurstillfället HT20 och länkarna är inte uppdaterade)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0218/10227.1920/Litteratur.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0375 Anmälningskod: SLU-10159 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%