Ny sökning
LK0376

Avancerad Landskapsanalys med GIS

Information från kursledaren

Advanced Digital Landscape Analysis with GIS

The course works in partnership with current research projects to offer of realistic supporting data for student exercises and projects, carried out individually or in groups. The objective is for the students to look for new angles of approach in analysis and presentation of the material. The work will also include classical analyses such as sight analysis and analyses prior to wind power establishments.

In addition to a number of thematic and general lectures on data and analytical methods, the researchers from the various research projects and professionals from industry will also provide subject-specific lectures. Emphasis is placed on the theory of landscape analysis and the theory of digital methods and techniques associated with GIS. The course concludes with a poster display of the students' projects.

The course will start with an introduction lecture on January 17 (10:00 am) on Zoom (Link available on the Canvas course page)

Covid-19

Due to the current situation regarding Covid-19 the course will be held as an online course, with all teaching via Zoom. All students that have the possibility to work from home please do so. Students unable to work from home can request permission from Neil to work on campus. The exam is currently planned to be undertaken on campus but may be changed to a home exam if necessary.

We ask you to read the information and guidelines about studying during the Coronavirus outbreak (Links to an external site.).

Course Leader : Neil Sang (feel free to email me if you have a question about the course!)

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0376-30034 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0376

Läsåret 2021/2022

Avancerad Landskapsanalys med GIS (LK0376-M3034)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Avancerad Landskapsanalys med GIS (LK0376-30118)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan

LK0376 Avancerad Landskapsanalys med GIS, 15,0 Hp

Advanced Digital Landscape Analysis with GIS

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:• • arkitektur,

• landskapsarkitektur,

• landskapsplanering,

• byggd miljö,

• design,

• fysisk planering,

• geografi,

• landskapsvetenskap,

• miljövetenskap,

• samhällsbyggnadsteknik,

• skogsvetenskap,

• arkeologisamtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursens syfte är att, med betoning på utveckling av metoder och angreppsätt, träna genomförande av digitala landskapsanalyser med GIS, samt att genom en spännvidd av projekt skapa en bred förståelse för möjligheterna med digitala landskapsanalyser inom landskapsarkitektur och fysisk planering.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- härleda och hantera rumsliga data och analyser.

- utifrån av relevanta teorier och medvetna val av metoder analysera och beskriva rumsliga sammanhang med GIS.

- presentera rumsliga analyser skriftligt, muntligt och med illustrationer/modeller.

- utifrån av relevanta teorier reflektera över dataunderlag, metodval, genomförande och presentationer av digitala landskapsanalyser med GIS.

Innehåll

Kursen samarbetar med aktuella forskningsprojekt för att kunna erbjuda stora och realistiska dataunderlag för studenternas arbeten som både sker individuellt och i grupp. Målet är att studenterna ska söka nya alternativa infallsvinklar för analyser och presentationer av materialen. Arbetena kommer också att omfatta klassiska analyser som t ex siktanalys och analys inför vindkraftsetablering. Förutom ett antal tematiska och övergripande föreläsningar om data och analysmetoder bidrar forskare från de olika forskningsprojekten med ämnesspecifika föreläsningar. Vikt läggs både på teori om landskapsanalys samt på teori om digitala arbetsmetoder och tekniker kopplade till GIS. Kursen avslutas med en posterutställning där studenternas arbeten presenteras.

Kursen innehåller föreläsningar, handledning och redovisning av projektarbete,seminarier, examination och utvärdering och projektarbete (planering och presentation). Seminarierna, presentationerna och examinationerna är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och projektarbeten

Godkända redovisningar av projektarbeten

Aktivt deltagande i obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Grundkunskaper i GIS rekommenderas. Självstudiekurs erbjuds av kursansvarigt område.

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0286

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0376 Anmälningskod: SLU-30034 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%