Ny sökning
LK0376

Avancerad Landskapsanalys med GIS

The recent Covid restrictions on number of persons per room and the large number of applicants to ADLA has required reorganisation of the room schedule accross several courses. A schedule will be made available as soon as the room bookings are settled. /Neil

Update 21/12 : We currently believe we will be able to provide a machine in a computer lab for every student taking the course. In order to comply with Covid safety rules this will be spread accross several labs on campus (which TBC). However all supervision will be online via Zoom so if you have the right kind of computer equipment it should be possible to take the course entirely from home (please note “should” we have never tried this before and GIS software is notoriously temperamental).

The minimum requirements to run ArcMap are here : https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/get-started/system-requirements/arcgis-engine-system-requirements. However I would suggest that you really need 8Gb of RAM, preferably 16Gb or some processes will be very slow. A large computer screen and a mouse also make things more practical. I also recommend a fixed internet connection to ensure Zoom works well.

Update 22/12 : A provisional timetable is now available on these pages. Computer rooms will be confirmed when this information becomes available.

Update 13/01 :

The Course timeable can be also be found here:

https://cloud.timeedit.net/slu/web/stud1/ri1Y3XYQQ3wZ66Qv750Q5485y5Y76Z.html

The course Canvas page will be published on Friday, including zoom details. The introduction will be via zoom at at 13.00 on Monday 18th January in Zoom Room 1. A welcome email will also be sent on Monday morning containing the Zoom details to those who have registered their email address.

Please note: SLU has tightened Covid restrictions such that, rather than being optional as previously, all students who can work from home must do so (see details above for technical requirements of ArcGIS). Students who are not able to work from home will be able to work from the computer labs at Alnarp but must request this from me in advance.

Please watch the introductory lecture on Monday from home (Zoom is available for most devices). Computer labs will be assigned on Monday following the introduction. /Neil

Update 15/01

- The Canvas pages are now available, so from now on all updates will be made via Canvas. You should recieve an email to register with Canvas if you have accepted a place on the course.

- All students should now have recieved a welcome email with a Zoom link for the lecture on Monday. Please email me if you have not recieved such an email.

- Its has come to my attention that some of the literature on geodesign is currently only available as physical books at SLU Alnarp library, I have ordered e-books which will be available by the time we reach that exercise.

See you on Monday! /Neil

Kursvärderingen är avslutad

LK0376-30118 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

LK0376 Avancerad Landskapsanalys med GIS, 15,0 Hp

Advanced Digital Landscape Analysis with GIS

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• • arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap,
• samhällsbyggnadsteknik,
• skogsvetenskap,
• arkeologi

samt

Engelska 6 eller motsvarande


Mål

Kursens syfte är att, med betoning på utveckling av metoder och angreppsätt, träna genomförande av digitala landskapsanalyser med GIS, samt att genom en spännvidd av projekt skapa en bred förståelse för möjligheterna med digitala landskapsanalyser inom landskapsarkitektur och fysisk planering.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- härleda och hantera rumsliga data och analyser.
- utifrån av relevanta teorier och medvetna val av metoder analysera och beskriva rumsliga sammanhang med GIS.
- presentera rumsliga analyser skriftligt, muntligt och med illustrationer/modeller.
- utifrån av relevanta teorier reflektera över dataunderlag, metodval, genomförande och presentationer av digitala landskapsanalyser med GIS.

Innehåll

Kursen samarbetar med aktuella forskningsprojekt för att kunna erbjuda stora och realistiska dataunderlag för studenternas arbeten som både sker individuellt och i grupp. Målet är att studenterna ska söka nya alternativa infallsvinklar för analyser och presentationer av materialen. Arbetena kommer också att omfatta klassiska analyser som t ex siktanalys och analys inför vindkraftsetablering. Förutom ett antal tematiska och övergripande föreläsningar om data och analysmetoder bidrar forskare från de olika forskningsprojekten med ämnesspecifika föreläsningar. Vikt läggs både på teori om landskapsanalys samt på teori om digitala arbetsmetoder och tekniker kopplade till GIS. Kursen avslutas med en posterutställning där studenternas arbeten presenteras.
Kursen innehåller föreläsningar, handledning och redovisning av projektarbete,seminarier, examination och utvärdering och projektarbete (planering och presentation). Seminarierna, presentationerna och examinationerna är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och projektarbeten
Godkända redovisningar av projektarbeten
Aktivt deltagande i obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Grundkunskaper i GIS rekommenderas. Självstudiekurs erbjuds av kursansvarigt område.
Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0286
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) An introduction to Geographical Information Systems
Författare: Heywood, I., S. Cornelius & S. Carver.
Kommentar: Publishing year is less relevant. Main text book for course
2) Urban green spaces and the potential for health improvement and environmental justice in a changing climate. In:
Författare: Kabisch, N & Annerstedt van den Bosch
Kommentar: For excercise 1. Could be found in: Kabisch et al. (eds.) Nature-based solutions to climate change adaptation in urban areas. Springer Verlag. Pp 207-220
3) Managing the potential for outdoor recreation: Adequate mapping and measuring of accessibility to urban recreational landscapes. Urban Forestry and Greening, 13, 71-83.
Författare: Koppen, G., Sang, Å.O., Tveit, M.S.
Kommentar: For exercise 1
4) More than A to B: Understanding and managing visitor spatial behaviour in urban forests using public participation GIS, Journal of Environmental Management, 207, p 124-133,
Författare: Korpilo, S., Virtanen, T., Saukkonen, T., Lehvävirta, S.
Kommentar: For exercise 1
5) Interactive 3D geodesign tool for multidisciplinary wind turbine planning, Journal of Environmental Management, Volume 205, Pages 107-124,
Författare: Rafiee, Van der Male, P., Dias, E., Scholten,H.,
Kommentar: For excercise 2
7) Landscape Modelling and Stakeholder Engagement: Participatory Approaches and Landscape Visualisation, 2020, , Chapter 1 in Sang, N., Ed. Modelling nature-based solutions
Författare: Miller, Ode-Sang, Brown, Munoz-Rojas, Wang, et al.
Kommentar: For exercise 2
8) Coastal and Freshwater Flood Models: A Review in the Context of NBS, Chapter 6 in N. Sang (ed) Modelling nature-based solutions
Författare: Sang, N
Kommentar: For exercise 3a
11) Geodesign : case studies in regional and urban planning, Redlands, California : Environmental Systems Research Institute
Författare: McElvaney, Shannon,
Kommentar: For excerise 3b - Geodesign
12) The International Geodesign Collaboration Esri Press (2020)
Författare: Fisher, T., Orland, B., Stienitz, C.,
Kommentar: For excersise 3b - Geodesign
13) A framework for geodesign : changing geography by design, ESRI Press. 2012
Författare: Steinitz, Carl.,
Kommentar: For excersise 3b - Geodesign

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0376 Anmälningskod: SLU-30118 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%