Ny sökning
LK0377

Klimatförändringar - landskap i förändring

Information från kursledaren

Dear students!

On Monday, 17th of January introduction meeting will be held on Zoom, starting 9.30 sharp. Use the link below to connect to our virtual classroom:


https://slu-se.zoom.us/j/65582707015

password: Future


Kind regards,

Course team

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0377-30033 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0377

Läsåret 2021/2022

Klimatförändringar - landskap i förändring (LK0377-M3033)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Klimatförändringar - landskap i förändring (LK0377-30119)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan

LK0377 Klimatförändringar - landskap i förändring, 15,0 Hp

Climate Change - Landscape in Transition

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur,

• landskapsarkitektur,

• landskapsplanering,

• byggd miljö,

• design,

• fysisk planering,

• geografi,

• landskapsvetenskap,

• miljövetenskap eller

• samhällsbyggnadsteknik.

• biologi

• bkogsvetenskap

• trädgårdsvetenskap

• lantbruksvetenskapsamtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

- förklara samband mellan globala förändringar och klimatförändringar

- redogöra för möjliga direkta och indirekta konsekvenser av klimatförändringar i landskapet

- använda begreppen risk, sårbarhet, och ändamålsenlig kommunikation

- ta fram underlag för att kommunicera ändamålsenligt om mildrande av och anpassning till klimatförändringar och

- samarbeta med andra yrkeskategorier i projekt kring om klimatförändringar.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i respektive studentgrupps yrkesroll och hur denna kommer att påverkas av krav på klimatanpassning. Centrala begrepp är: förändring, riskuppfattning, mildrande anpassning, beslutsfattande och ändamålsenlig kommunikation. Dessa kommer att hanteras utifrån produktions-, bevarande- och allmänna planeringsperspektiv. Ämnen under kursen utgörs av Hastighet hos mänskligt orsakade klimatförändringar, Positiva och negativa effekter, Direkta och indirekta effekter. Hur kan vi mildra klimatförändringarna? Hur kan vi anpassa samhället till förändringarna? Vad begränsar mildrandet av klimatförändringarna/anpassningen? Vad krävs för att kommunikation om mildrande och anpassning till klimatförändringar ska ge effekt?Kursen innehåller föreläsningar (några obligatoriska), övningar (obligatoriska), projektarbeten: planering och presentationer (obligatoriska), grupparbeten och litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Bedömningen baseras på skriftlig examination, seminarier, övningar och projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LK0287

Betygskriterier

Climatology & climate change science module

(Exam, reading feedbacks, and seminars)

3 Be familiar with the basic mechanisms which give rise to the earth's climate patterns (climatology) and the mechanisms driving climate change. Be familiar with climate change scenarios.

4 Be able to explain the fundamental mechanisms which give rise to the earth's climate and weather patterns, and the mechanisms driving climate change. Be able to apply basic methods in climatology. Be able to summarize scenarios of climate change. This grade is available at the first examination occasion only.

5 Be able to elaborate on and apply concepts in climatology and the mechanisms driving climate change. Be able to apply methods in climatology.

Greenhouse gas emissions/mitigation and impacts/adaptation module

(Exam, exercises/assignments and presentations)

3 Be able to describe sources of greenhouse gas emissions, expected impacts of climate change and response options. Be familiar with theory of environmental change and climate change mitigation and adaptation, including drivers of mitigation and adaptation decisions. Be familiar with the concepts of risk, vulnerability and adequate communications. Be familiar with basic management tools.

4 Be able to explain expected impacts of climate change and response options. Be able to explain theory of environmental change and climate change mitigation and adaptation, including drivers of mitigation and adaptation decisions. Be able to explain the concepts of risk, vulnerability and adequate communications. Be able to elaborate on management tools. This grade is available at the first examination occasion only.

5 Be able to elaborate on expected impacts of climate change and response options. Be able to elaborate on theory of environmental change and climate change mitigation and adaptation, including drivers of mitigation and adaptation decisions. Be able to elaborate on the concepts of risk, vulnerability and adequate communications.

Local theme module

(Report, Exercises/Assignments and Presentation)

3 Be able to summarize scenarios of climate change for the study area and plans by authorities for climate change mitigation and adaptation. Collect and summarize data on citizens´ beliefs, experiences and expectations of impacts of climate change and adaptation/mitigation behaviour. Be able to identify communication needs for different groups of citizens.

4 Be able to analyse data collected on citizens´ beliefs, experiences and expectations of impacts of climate change, adaptation/mitigation behavior for different groups of people. Be able to elaborate on communication needs identified of different groups of people. Communicated well, including illustrative graphs and figures. Kept to all time limits.

Litteraturlista

  1. An Introduction to Physical geography and the Environment. Fourth edition. Författare: Holden J (editor) ISBN: 9781292083575 Kommentar: Chapters 3.4, 5.1-5.2, 6-9, 10.4, 13, 22 and 26 [204 pages]
  2. Urban adaptation in Europe: how cities and towns respond to climate change Författare: European Environment Agency ISBN: ISBN 978-92-9480-270-5 [Urban adaptation in Europe: how cities and towns respond to climate change] (https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe)1) Compendium Kommentar: Set of publications and hand-outs, approximately 300 pages

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0377 Anmälningskod: SLU-30033 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%