Ny sökning
LK0377

Klimatförändringar - landskap i förändring

Andra kursvärderingar för LK0377

Läsåret 2020/2021

Klimatförändringar - landskap i förändring (LK0377-30119) 2021-01-18 - 2021-03-23

LK0377 Klimatförändringar - landskap i förändring, 15,0 Hp

Climate Change - Landscape in Transition

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.
• biologi
• bkogsvetenskap
• trädgårdsvetenskap
• lantbruksvetenskap

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:
- förklara samband mellan globala förändringar och klimatförändringar
- redogöra för möjliga direkta och indirekta konsekvenser av klimatförändringar i landskapet
- använda begreppen risk, sårbarhet, och ändamålsenlig kommunikation
- ta fram underlag för att kommunicera ändamålsenligt om mildrande av och anpassning till klimatförändringar och
- samarbeta med andra yrkeskategorier i projekt kring om klimatförändringar.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i respektive studentgrupps yrkesroll och hur denna kommer att påverkas av krav på klimatanpassning. Centrala begrepp är: förändring, riskuppfattning, mildrande anpassning, beslutsfattande och ändamålsenlig kommunikation. Dessa kommer att hanteras utifrån produktions-, bevarande- och allmänna planeringsperspektiv. Ämnen under kursen utgörs av Hastighet hos mänskligt orsakade klimatförändringar, Positiva och negativa effekter, Direkta och indirekta effekter. Hur kan vi mildra klimatförändringarna? Hur kan vi anpassa samhället till förändringarna? Vad begränsar mildrandet av klimatförändringarna/anpassningen? Vad krävs för att kommunikation om mildrande och anpassning till klimatförändringar ska ge effekt?

Kursen innehåller föreläsningar (några obligatoriska), övningar (obligatoriska), projektarbeten: planering och presentationer (obligatoriska), grupparbeten och litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Bedömningen baseras på skriftlig examination, seminarier, övningar och projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LK0287
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Horticultural Science - Master´s Programme Hortonomprogrammet Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0377 Anmälningskod: SLU-30033 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%