Ny sökning
LK0378

Urban Forestry – Förvaltning av stadens skog och träd

Städer utan skog och träd är inte hållbara! Därför behövs Urban forestry, det vill säga att på vetenskaplig, konstnärlig och teknisk grund förvalta tätortsnära skog och träd för att öka deras ekologiska, estetiska och samhälleliga värden. Genom att kombinera kunskapsfälten landskapsarkitektur, skogsvetenskap och ekologi i ett samarbete mellan institutionerna för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning samt Sydsvensk skogsvetenskap erbjuder denna kurs ett unikt tillfälle att utveckla sin förmåga kring att hållbart förvalta städers skog och träd utifrån såväl sociala, kulturella som miljömässiga och ekonomiska aspekter. Fokus för kursen är den tätortsnära skog men ett flertal kopplingar till andra delar av stadens trädresurs såsom park- och gatuträd görs. Kursen tränar studenten i att kombinera sociala, kulturella och biologiska värden genom en ändmålenlig design, planering och skötsel av den urbana skogen. Föreläsningar kombineras med exkursioner, övningar och seminarier där studenternas och lärarnas olika bakgrunder används som en viktig pedagogisk resurs. Ett projekt löper genom hela kursen och tränar studenterna i att utveckla och kommunicera utvecklings- och skötselplaner för tätortsnära skog och träd.

Information från kursledaren

Welcome to the Urban Forestry Course

If you have not already registered for the course please remember to do so in Ladok, also if you do not plan to take the course, please register that in Ladok as well.

The course combines on campus teaching (including its surroundings) and digital teaching. For an overview see the schedule on the homepage. The main platform for information and communication during the course is Canvas.

If you miss access to Canvas or the Zoom classroom after your registration in Ladok or have any other questions in regard to the course please contact Björn on bjorn.wistrom@slu.se

Looking forward to meeting you and an intresting course

Björn Wiström and Magnus Löf

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0378-20016 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0378

Läsåret 2022/2023

Urban Forestry – Förvaltning av stadens skog och träd (LK0378-20010)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Urban Forestry – Förvaltning av stadens skog och träd (LK0378-M2010)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Urban Forestry – Förvaltning av stadens skog och träd (LK0378-M2016)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Urban Forestry – Förvaltning av stadens skog och träd (LK0378-20063)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan

LK0378 Urban Forestry – Förvaltning av stadens skog och träd, 15,0 Hp

Urban Forestry – management of urban forests and trees

Ämnen

Landskapsarkitektur Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur

• landskapsarkitektur

• landskapsplanering

• byggd miljö

• design

• fysisk planering

• geografi

• landskapsvetenskap

• miljövetenskap

• samhällsbyggnadsteknik

• biologi

• skogsvetenskap

• skogshushållningELLER 30 hp från Euroforester Master´s ProgrammeEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen syftar till fördjupning inom fältet urban forestry, det vill säga att på vetenskaplig, konstnärlig och tekniskt grund förvalta tätortsnära skog och träd för att öka deras ekologiska, estetiska och samhälleliga värden. Målet är att ge insikt i olika aspekter av förvaltning och utveckling av städers trädresurs så att studenten kan upprätta ändamålsenliga planer för tätortsnära skog och träd, inklusive relevanta steg i en sådan process, t.ex. inventeringar, analyser och skötselbeskrivningar.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:- diskutera olika perspektiv kring förvaltning av tätortsnära skog och träd inklusive deras betydelse för biologisk mångfald, trädhälsa, upplevelsevärden, rekreation, kulturhistoria och ekosystemtjänster.

- tillämpa grundläggande inventerings- och analysmetoder av tätortsnära skog och träd.

- upprätta ändamålsenliga planer för förvaltning av tätortsnära skog och träd.

- föreslå ändamålsenliga skötselåtgärder för tätortsnära skog och träd.

Innehåll

Kursen byggs upp av tematiska fallstudier med anslutande föreläsningar, seminarier, övningar och exkursioner. För att kunna genomföra detta arbete krävs träning av relevant metodik, samt fördjupade litteraturstudier inom relevanta delar av skogsvetenskap, urban ekologi, landskapsarkitektur och samhällsplanering. Geografisk huvudfokus för kursen är den tempererade klimatzonen.Seminarier, övningar, redovisningar och fältstudier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter.

Deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen. Kursen förutsätter en grundläggande växtkännedom där de vanligaste träd- och buskarterna för regionen kan identifieras. I de fall studenternas grundutbildning inte innehåller dessa delar ska studenten själv ha införskaffat denna kunskap innan kursen börjat.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0318

Betygskriterier

https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0378/20016.2122/GradingCriteria2021_UF.pdf

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur Skogsvetenskap
Kurskod: LK0378 Anmälningskod: SLU-20016 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%