Ny sökning
LK0382

Människa och fysisk miljö

2020-11-12
Fredrika Mårtenssons lecture on CANVAS
Fredrika will not be able to do the lecture in real time this afternoon. She has instead uploaded 4 recorded talks on CANVAS, each 20 min. You find them in the Media gallery. /Caroline

2020-11-11
Fredrika Mårtenssons lecture
Fredrikas lecture tomorrow Nov 12th will start a bit later than written in the schedule. The lecture will start at 13.15

2020-11-01
Course introduction Monday 2 Nov
The course introduction will be on Zoom Monday 2/11 at 10.00. https://slu-se.zoom.us/j/61977373108 Don´t forget to register for the course on the web/Ladok student, by the lastest on 2 November. This is important so that we know who is taking the course and if there are empty places that can be made avaliable to students on the waiting list. Please also remember to accept the CANVAS invitation for the course. If you have been admitted late to the course and have not yet been invited to CANVAS contact the course administrator Kristina Regnell, kristina.regnell@slu.se, to get your CANVAS access to the course. The schedule with all information including Zoom links is available on CANVAS. /Caroline

2020-10-26
Schedule update
A final schedule with the Zoom links to all activities is available on CANVAS. On CANVAS you can also find the task instructions for the first assignment the Observation task. The CANVAS room should be accessible from the middle of this week. Looking forward to see you on the course introduction, Monday 2 November at 10.00. /Caroline

2020-08-25
Welcome to the course People and Environment!
Due to the COVID19 situation it will be possible to take the course digitally from a distance. Some of the course elements might be possible to participate in live at Alnarp campus as well. This will depend on the COVID19 situation in November-December and if the activities then can be done safely according to the regulations of SLU and The Public Health Agency of Sweden. If you have any questions or worries do not hesitate to contact me. Looking forward to seeing you in November. Caroline Caroline.Hagerhall@slu.se

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

LK0382 Människa och fysisk miljö, 15,0 Hp

People and Environment

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen syftar till att ge insikter i hur människan och den fysiska miljön interagerar med varandra och vilken betydelse olika sorters utomhusmiljöer kan ha för vår livskvalitet, välmående och hälsa. Kursen ger träning i förmågan att analysera och undersöka människors relationer till sin omgivning samt att kunna tillämpa dessa kunskaper i design- och planeringsprocesser.

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:
- beskriva perspektiv och koncept inom socialvetenskap och beteendevetenskap, företrädesvis inom miljöpsykologi och urbansociologi, som är relevanta för ämnesområdet landskapsarkitektur.
- applicera ett urval av olika metoder i syftet att undersöka hur människor använder, upplever och värderar utomhusmiljöer (t.ex. intervjuer, gåturer, observationer eller enkätundersökningar).
- problematisera och analysera människors olika behov och intressen i utomhusmiljöer beroende på t.ex. kön, ålder, social situation, kulturell kontext och funktionsnedsättning.
- analysera och kritiskt undersöka människors relation till "plats" och använda denna förståelse i design- och planeringsprocesser.

Innehåll

Kursen karaktäriseras av perspektiv från social- och beteendevetenskaperna och problemställningar inom landskapsarkitektur, arkitektur och stadsplanering. Seminarier och övningar ger träning i att kunna undersöka och analysera människors situation i relation till sina omgivningar. Kursdeltagare kommer också att ställas inför olika designproblem och ges tillfällen att omvandla sin kunskap inom miljöpsykologi och urbansociologi till planerings- och designförslag.

Kursen innehåller föreläsningar, litteraturseminarier (obligatoriska), exkursioner och övningar (obligatoriska), projektpresentationer (obligatoriska), projektarbete i grupp, litteraturstudier och individuella skriv- och läsuppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Litteraturseminarium, inlämning och presentation av övningsuppgifter samt skriftlig examination. Aktivt deltagande i obligatoriska moment och godkänt deltagande i litteraturseminarium krävs. Godkänd examination och övningar. Specifikationer om obligatorisk närvaro och obligatoriska uppgifter ges vid kursstart. Kursdeltagares kunskaper och deras förmåga att engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner kommer också att bedömas under utvärderande moment och litteraturseminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0271

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0382 Anmälningskod: SLU-20065 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Studietakt: 100%