Ny sökning
LK0382

Människa och fysisk miljö

Information från kursledaren

2021-11-01

If you have not yet registered for the course please do so on Ladok Student. When you register you automatically get an invitation to the CANVAS course room where you find all information and material for the course.

Course introduction is tomorrow Nov 2 on Zoom at 10.00. Link and password in the schedule on CANVAS.

/Caroline

...........

2021-10-28

There will be a guest lecture, on 3 Dec at 13-15 in Articum 1, by Gul Atanur, Bursa Technical University, Turkey.

See the final 21-10-27 updated schedule on CANVAS.

/Caroline

.............

2021-10-25

Don´t forget to register for the course on LADOK Student. When you have registered you will automatically get an invitation to the CANVAS room for the course. On CANVAS you find the course material, including the schedule with link and password to the zoom classroom and rooms on campus. Registration is open from October 26 and up until the first day of the course 2 November.

Welcome to the course introduction on Zoom, Nov 2 at 10.00.

/Caroline

----

2021-10-11

Please note that an updated schedule with campus rooms is now available. There are two changes, which you can easily find marked in red. Lecture by Laike on Nov 2 at 13 will be on campus. Lecture by Guwallius on Nov 16 moved to afternoon 13-15.

/Caroline

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0382-20136 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0382

Läsåret 2021/2022

Människa och fysisk miljö (LK0382-M2136)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Människa och fysisk miljö (LK0382-20065)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan

LK0382 Människa och fysisk miljö, 15,0 Hp

People and Environment

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur,

• landskapsarkitektur,

• landskapsplanering,

• byggd miljö,

• design,

• fysisk planering,

• geografi,

• landskapsvetenskap,

• miljövetenskap eller

• samhällsbyggnadsteknik.samtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen syftar till att ge insikter i hur människan och den fysiska miljön interagerar med varandra och vilken betydelse olika sorters utomhusmiljöer kan ha för vår livskvalitet, välmående och hälsa. Kursen ger träning i förmågan att analysera och undersöka människors relationer till sin omgivning samt att kunna tillämpa dessa kunskaper i design- och planeringsprocesser.Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:

- beskriva perspektiv och koncept inom socialvetenskap och beteendevetenskap, företrädesvis inom miljöpsykologi och urbansociologi, som är relevanta för ämnesområdet landskapsarkitektur.

- applicera ett urval av olika metoder i syftet att undersöka hur människor använder, upplever och värderar utomhusmiljöer (t.ex. intervjuer, gåturer, observationer eller enkätundersökningar).

- problematisera och analysera människors olika behov och intressen i utomhusmiljöer beroende på t.ex. kön, ålder, social situation, kulturell kontext och funktionsnedsättning.

- analysera och kritiskt undersöka människors relation till "plats" och använda denna förståelse i design- och planeringsprocesser.

Innehåll

Kursen karaktäriseras av perspektiv från social- och beteendevetenskaperna och problemställningar inom landskapsarkitektur, arkitektur och stadsplanering. Seminarier och övningar ger träning i att kunna undersöka och analysera människors situation i relation till sina omgivningar. Kursdeltagare kommer också att ställas inför olika designproblem och ges tillfällen att omvandla sin kunskap inom miljöpsykologi och urbansociologi till planerings- och designförslag.Kursen innehåller föreläsningar, litteraturseminarier (obligatoriska), exkursioner och övningar (obligatoriska), projektpresentationer (obligatoriska), projektarbete i grupp, litteraturstudier och individuella skriv- och läsuppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Litteraturseminarium, inlämning och presentation av övningsuppgifter samt skriftlig examination. Aktivt deltagande i obligatoriska moment och godkänt deltagande i litteraturseminarium krävs. Godkänd examination och övningar. Specifikationer om obligatorisk närvaro och obligatoriska uppgifter ges vid kursstart. Kursdeltagares kunskaper och deras förmåga att engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner kommer också att bedömas under utvärderande moment och litteraturseminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: LK0271

Betygskriterier

Litteraturlista

  1. Literature list LK0382_2021 [Literature list LK0382_2021] (https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0382/20136.2122/Literature_LK0382_2021_utlagd_updated.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0382 Anmälningskod: SLU-20136 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%