Ny sökning
LK0384

Dynamisk Vegetations Gestaltning

Se sidans engelska version för kursbeskrivning.
Kursen ger 15 färdighetstränande poäng för studenter på landskapsarkitektprogrammet, Alnarp from vårterminen 2018.

Welcome to Dynamic Vegetation Design Course

On the 24th of March the Dynamic Vegetation Design course starts with course introduction at 09.00 in Articum 1.

Please remember to register for the course in Ladok before that.

If you do not plan to take the course, please register that as well in Ladok a.s.a.p since there are people on the waiting list to the course.

All course information and updates will be through Canvas.

Looking forward to meeting you all and an interesting course

/Björn Wiström

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-14

Andra kursvärderingar för LK0384

Läsåret 2021/2022

Dynamisk Vegetations Gestaltning (LK0384-M4126) 2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Dynamisk Vegetations Gestaltning (LK0384-40073) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Dynamisk Vegetations Gestaltning (LK0384-M4073) 2021-03-24 - 2021-06-06

LK0384 Dynamisk Vegetations Gestaltning, 15,0 Hp

Dynamic Vegetation Design

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursens huvudmål är att ge studenterna förmåga att utforma och konstruera väl fungerande och realiserbara biotoper för trädgårdsmiljöer, offentlig urban miljö och rekreationsområden i tätortsranden

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:
- beskriva sammansättningen av ett antal viktiga nyckelbiotoper och hur de kan designas, konstrueras och kontrolleras, i både naturlika miljöer och i trädgårdsmiljöer.
- designa en biotopbaserad installation med inspiration från både naturliga och kulturella modeller, samt presentera förslaget såväl grafiskt som verbalt.
- beskriva konstruktion och utveckling av det biotopbaserade dynamiska vegetationssystemet med vilda inhemska arter och/eller arter som används internationellt inom trädgårdsanläggning.
- förstå vikten av vattenanläggningars design för upplevelsekvaliteter, reningskapacitet, flödeskapacitet och biologisk mångfald.

Innehåll

Kursen behandlar design av vegetation och vegetationsbaserad konstruktion av biotopinspirerade installationer, naturlika såväl som anlagda, med tyngdpunkt på design- och konstruktionsstadierna. Kunskap och inspiration hämtas från jord, vatten och vegetationssystem i centrala och norra Europa. Förutom design är en förståelse för komposition, mönster, strukturer, succession, dynamiska förhållanden och underhållskrav centralt för kursen. Diskussionen om de rekreationsmässiga och ekologiska funktionerna och kvaliteterna baseras på planeringsstrategier på grönstrukturnivå. Den historiska utvecklingen av den biotopbaserade park- och landskapsdesignen behandlas också.

Kursen innehåller föreläsningar, exkursioner (obligatoriska), handledda övningar (några är obligatoriska), litteraturseminarier (obligatoriska), kritik (genomgångar), eget arbete- studio och eget arbete- skrivande.

Kursen ger 15 hp färdighetstränande poäng för landskapsarkitektstudenter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Föreläsare kommer att utvärdera kvaliteten på de inlämnade obligatoriska uppgifterna samt presentationerna av dessa, i synnerhet designuppgifterna. Specifikationer om obligatorisk närvaro och obligatoriska uppgifter ges vid kursstart. Kursdeltagares kunskaper och deras förmåga att engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner kommer också att bedömas under bild- och litteraturseminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.
Kursen förutsätter en grundläggande växtkännedom där de vanligaste träd- och buskarterna för regionen kan identifieras. I de fall studenternas grundutbildning inte innehåller dessa delar ska studenten själv ha införskaffat denna kunskap innan kursen börjat.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0264

https://slunik.slu.se/kursfiler/LK0384/40126.2122/LK0384_DVD_Grade_Criteria_2022.pdf

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0384 Anmälningskod: SLU-40126 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%