Ny sökning
LK0385

Landskapsarkitektur Sommarakademi Alnarp

Andra kursvärderingar för LK0385

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitektur Sommarakademi Alnarp (LK0385-50055) 2021-07-19 - 2021-08-29

Läsåret 2021/2022

Landskapsarkitektur Sommarakademi Alnarp (LK0385-50055) 2021-07-19 - 2021-08-29

LK0385 Landskapsarkitektur Sommarakademi Alnarp, 7,5 Hp

Landscape Architecture Summer Academy Alnarp

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 60 hp i ett av följande huvudområde:

• arkitektur
• landskapsarkitektur
• landskapsplanering
• byggd miljö
• design
• fysisk planering
• geografi
• landskapsvetenskap
• miljövetenskap
• samhällsbyggnadsteknik


samt

Engelska 6

Mål

Det primära syftet med kursen är en teoretisk, konstnärlig och praktisk fördjupning av ett aktuellt tema som presenteras av kursledningen inför varje kursstart. Sommarkursens flexibla karaktär innebär att kursens generella lärandemål förtydligas vid varje kursstart.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- teoretiskt, konstnärligt och praktiskt fördjupa sig i ett tema
- studera och bidra med kunskap till en tvärvetenskaplig miljö
- reflektera över arbetsmetoder och referera använda teorier i praktiken
- producera och ställa ut ett rumsligt, verkligt resultat av en tillämpad teori
- presentera det utställda resultatet av en temafördjupning på ett övertygande sätt

Innehåll

Kursen utforskar - med en operativ bas på SLU Alnarps campus – ’research by design’ genom projekt, som kan bidra till mångfald och kvalitet i utbildningen inom landskapsarkitektur och relaterade kunskapsfält. Kursen omfattar såväl praktiknära uppgifter som forskningsanknutna frågeställningar.

Studenterna kommer att arbeta intensivt och utforska tematiska frågor i olika medier, arbeta med olika representationsformat och utställningsmaterial vid SLU Alnarps laboratorier (utomhus).

Studenterna ges i samråd med kursledningen ett stort ansvar för upplägg och genomförande av kursen. I kursen betonas kvalitet, teori/reflektion, närvaro, redovisning genom utställning och presentation.

Sommarakademin innehåller en djupgående studie av relevanta ämnen. Dessa studier är antingen i form av grupparbete och/eller individuellt arbete. De på SLU Alnarp campus schemalagda studierna är obligatoriska att utföra på SLU Alnarp campus. Studenten måste förväntas utföra en individuell litteraturstudie och lämna en en individuell rapport före och/eller efter kursen. Obligatoriska moment förklaras mer i detalj innan kursstart samt komplimenteras av information i början av kursen på campus.

Individuell litteratur- och projektstudie samt gruppprojektstudier är obligatoriska

Kursen ger 5 färdighetstränande poäng i Landskapsarkitektprogrammet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

1.Aktivt deltagande i obligatoriska moment
2.Godkänt gruppprojekt inkl. presentation
3.Godkänd redovisning av individuell projektstudie

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

• Studenterna förväntas uppleva och bidra till en intensiv studiemiljö.
• Studenterna kan vara beredda att täcka kostnader för material och verktyg och/eller ta med sig själva.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Landscape Architecture- Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0385 Anmälningskod: SLU-50081 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%