Ny sökning
LK0388

Trädgårdsväxternas gröna kulturarv

Andra kursvärderingar för LK0388

Läsåret 2020/2021

Trädgårdsväxternas gröna kulturarv (LK0388-30181) 2021-01-18 - 2021-06-06

LK0388 Trädgårdsväxternas gröna kulturarv, 15,0 Hp

The cultural heritage of horticultural plants

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

90 hp inom ett huvudområde

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- använda relevanta källor och metoder för att beskriva och analysera trädgårdsväxternas betydelse som del av det gröna kulturarvet.
- redogöra för ett urval kulturhistoriskt betydande växters introduktions- och odlingshistoria
- förstå och redogöra för den lokala och traditionella kunskapens roll för att bevara och hållbart bruka biologisk mångfald "in situ" (på platsen) och i genbankssamlingar
-förstå och kunna relatera till de dokument och överenskommelser som styr arbetet för att skydda, förvalta och bruka den odlade mångfalden på nationell och internationell nivå.

Innehåll

Kursen ger verktyg för att analysera och förstå betydelsen och användningen av trädgårdens kulturväxter i ett brett kulturhistoriskt perspektiv. Kursen behandlar trädgårdsväxternas odlingshistoria gällande både prydnads- och nyttoväxter och ger en översikt av/introduktion till trädgårdens teknikhistoria Vidare behandlas inventering av kulturhistoriskt växtmaterial och dessa växters historiska användning i olika park- och trädgårdsmiljöer. Kursen ges i nära samarbete med Programmet för odlad mångfald (POM) och den Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter. Kursen ger en introduktion till Konventionen om biologisk mångfald (CDU, convention on biological diversity), FAO:s handlingsplan för växtgenetiska resurser (FN:s organ för livsmedel och jordbruk) och det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap.
Kursens innehåll är indelat i tre teman (motsvarande tre obligatoriska träffar)
Tema 1 Grönsaker, frukt och bär. Fokus på historiskt bruk och odling, både traditionellt och industriellt av ätbara trädgårdsgrödor och deras potential som genetiska resurser för framtiden.
Tema 2 Perenner, lökar och knölar. Fokuserar på inventering och analys av användning genom historien.
Tema 3 Träd och buskar (vedartade växter). Fokuserar på historiskt plantskolesortiment och historisk växtanvändning, samt bevarandemetoder.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter, samt närvaro och deltagande vid de tre obligatoriska träffarna.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0388 Anmälningskod: SLU-30006 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 50%