Ny sökning
LK0388

Trädgårdsväxternas gröna kulturarv

LK0388 Trädgårdsväxternas gröna kulturarv, 15 hp, vt 2021 SLU Alnarp, Kursansvarig: Åsa Klintborg Ahlklo

Välkommen till introduktionsmöte för kursen Trädgårdsväxternas gröna kulturarv (LK0388), 19 januari, kl. 10-12 via Zoom!

Vi presenterar kursens upplägg och innehåll under vårterminen och den arbetsmodell vi valt pga gällande Coronarestriktioner och du får möjlighet att ställa frågor. Introduktionsmötet är ett bra tillfälle att komma igång med kursen för alla studenter, både de som är nya studenter vid SLU Alnarp och dem som redan är bekanta med studiemiljön.

Vi som deltar i intro-mötet är kursansvariga gällande planering och administration:

Åsa Klintborg Ahlklo (kursansvarig), Linnea Oskarsson (representerar POM och Nationella genbanken i planeringsgruppen), Karin Svensson, (i planeringsgruppen, programstudierektor) och Anna Sjöstrand (utbildningsadministratör).

Kursens genomförande

För att få bästa möjlighet att arbeta tillsammans och lära känna varandra, trots att kursen sannolikt blir helt digital denna termin, kommer vi att följa ett kursupplägg med tre obligatoriska tematiska träffar:

Tema I: Grönsaker, frukt och bär

9-11 februari träffas vi för föreläsningar, seminarier och övningar mellan 9 och 16 varje dag, tisd-torsd. Träffen blir helt digital.

Tema II: Perenner, lökar och knölar, krukväxter

13-15 april, samma upplägg, 9-16, 3 dagar, helt digitalt.

Tema III: Träd och buskar (vedartade växter)

18-21 maj, samma upplägg, 9-16, 4 dagar, med gemensam kursavslutning.

OBS! Vi planerar för en digital sammankomst i maj men önskar att ni håller dagarna 18-21 maj öppna, med ev. resedagar till Alnarp, för en fysisk träff på plats om Coronasituationen skulle tillåta det. Vi lämnar besked om detta senast i samband med aprilträffen.

Mellan träffarna kommer vi att öppna tillfällen för handledning och eventuellt enstaka andra kursaktiviteter.

Ett detaljerat schema för kursen presenteras senast i samband med introduktionsmötet 19 januari.

Varmt välkomna! önskar kursledningen, genom Åsa Klintborg Ahlklo

Kursvärderingen är avslutad

LK0388-30181 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

LK0388 Trädgårdsväxternas gröna kulturarv, 15,0 Hp

The cultural heritage of horticultural plants

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

90 hp inom ett huvudområde

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- använda relevanta källor och metoder för att beskriva och analysera trädgårdsväxternas betydelse som del av det gröna kulturarvet.
- redogöra för ett urval kulturhistoriskt betydande växters introduktions- och odlingshistoria
- förstå och redogöra för den lokala och traditionella kunskapens roll för att bevara och hållbart bruka biologisk mångfald "in situ" (på platsen) och i genbankssamlingar
-förstå och kunna relatera till de dokument och överenskommelser som styr arbetet för att skydda, förvalta och bruka den odlade mångfalden på nationell och internationell nivå.

Innehåll

Kursen ger verktyg för att analysera och förstå betydelsen och användningen av trädgårdens kulturväxter i ett brett kulturhistoriskt perspektiv. Kursen behandlar trädgårdsväxternas odlingshistoria gällande både prydnads- och nyttoväxter och ger en översikt av/introduktion till trädgårdens teknikhistoria Vidare behandlas inventering av kulturhistoriskt växtmaterial och dessa växters historiska användning i olika park- och trädgårdsmiljöer. Kursen ges i nära samarbete med Programmet för odlad mångfald (POM) och den Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter. Kursen ger en introduktion till Konventionen om biologisk mångfald (CDU, convention on biological diversity), FAO:s handlingsplan för växtgenetiska resurser (FN:s organ för livsmedel och jordbruk) och det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap.
Kursens innehåll är indelat i tre teman (motsvarande tre obligatoriska träffar)
Tema 1 Grönsaker, frukt och bär. Fokus på historiskt bruk och odling, både traditionellt och industriellt av ätbara trädgårdsgrödor och deras potential som genetiska resurser för framtiden.
Tema 2 Perenner, lökar och knölar. Fokuserar på inventering och analys av användning genom historien.
Tema 3 Träd och buskar (vedartade växter). Fokuserar på historiskt plantskolesortiment och historisk växtanvändning, samt bevarandemetoder.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter, samt närvaro och deltagande vid de tre obligatoriska träffarna.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) LK0388, Kurslitteratur vt 2021
Författare: Å Klintborg Ahlklo
Kommentar: LK0388 Trädgårdsväxternas gröna kulturarv, 15.0 hp Tema 1 Grönsaker, frukt och bär. Fokus på historiskt bruk och odling, både traditionellt och industriellt av ätbara trädgårdsgrödor och deras potential som genetiska resurser för framtiden. Kurslitteratur: Ahrland, Åsa, Den osynliga handen – Trädgårdsmästaren i 1700-talets Sverige, Kap 2, ”Trädgårdsmästaren och trädgårdens skötsel”, s. 43-112. (69 s.) https://pub.epsilon.slu.se/861/ (även Carlssons förlag 2006) Andreasson, Anna, Trädgårdshistoria för inventerare, CBM/Pom 2007. Pdf https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Att inventera kulturväxter : En handledning, red. Jens Weibull, POM 2005. Pdf på kurshemsidan vid kursstart. CBD, Sustaining life on earth – How the convention on biological diversity promotes nature and human wellbeing, 2000. (14 s.) https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-sustain-en.pdf Erik de Vahl & Ingvar Strandberg, ””En outhärdlig löklukt” – Vilken slags lök tuggade allmogen i Dalarna under gudstjänsterna?”, Svensk botanisk tidskrift 113:2 (2019), s. 134-147. (13 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. FAO, Synthetic account of the second global plan of action for plant genetic resources for food and agriculture, 2012. (24 s.) http://www.fao.org/3/i2650e/i2650e.pdf Flinck, Maria, ”Trädgården”, Människan och floran – etnobiologi i Sverige 2, red. Thunon, H, Pettersson, B och Iwarsson, M, CBM (SLU, UU) 2005. s. 291-348. (57 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Hallgren, Karin, En kåhltäppa eij att räkna, köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem, 2016. kap 5-6/8. (99 s.) https://pub.epsilon.slu.se/13679/) Israelsson, Lena, Köksträdgården – Det gröna arvet, 1996 (eller senare uppl.) Lånas på bibliotek eller köps antikvariskt. Oskarsson, Linnea, Nationella genbanken invigd. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 29/2016. https://www.gardenhistoryforum.org/wp-content/uploads/2013/04/Bullen-161020-la%CC%8Agupplo%CC%88st.pdf Magnusson, Agneta, Gråärt, rovor och den älskade kålroten, 2019. (159 s.) (Bokus 239 kr) Strese, E-M, de Vahl, Erik, Kulturarvsväxter för framtidens mångfald, 2018. Pom, 250:- https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Åsgrim Berlin, A, Kålgårdarna – stadens köksträdgård, Jönköpings läns museum 2011. 150:- https://webshop.jkpglm.se/litteratur/historia/ Äldre äppelsorter för dagens trädgårdar, red. Inger Hjalmarsson, 2019, (175 s.) Pom, 150:- https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Referenslitteratur Kåks, Helena, ”Om vintern bruka de mycket kål och ärter…” : Trädgårdsodling i Dalarna genom 400 år, Dalarnas museum 2017. https://dalarnasmuseum.se/verksamhet/kunskapsfordjupning/publikationer/bocker-och-skrifter/ Nielsen, Svend Erik, De gamle sorter af vore køkkenurter : glimt af deres skandinaviske historie før 1950, 2018ø Nygårds, Lena, Marthas lilla gröna, inspiration till eget grävande i nyttoträdgårdens historia, utg. Riksantikvarieämbetet 2008. (Nygårds, L, Leino, Matti Wiking, Klint Karins kålrot och mor Kristins böna, 2013. Slut på förlag, ev. digital tillgång.) Nygårds, Lena, Rällsjö Brita är mitt namn, 2017. Westerlund, Tina, Trädgårdsmästarens förökningsmetoder, 2017. Tema 2 Perenner, lökar och knölar, krukväxter. Fokuserar på inventering och analys av användning genom historien. Kurslitteratur: Hobhouse, P, Gardening through the ages, Kap 8, “Expansion and experiment in the 19th century”, s. 222-255. (33 s.). Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Horwood, Catherine, Potted history : The story of plants in the home, Francis Lincoln 2007, kap 8, ”Flora domestica”, s 95-107, kap 11, “Window gardens for the people”, 138-149. (23 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Lorentzon, Kenneth, ”Plantjakt”, Tycho Brahe : Stjärnornas herre, red. J Erlandsson, Landskrona kommun 1996, s. 147-169. (22 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Lundquist, Kjell, ”Kulturväxter i Tycho Brahes trädgårdar”, Tycho Brahe : Stjärnornas herre, red. J Erlandsson, Landskrona kommun 199, s. 109-146. (37 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Oskarsson, Linnea, Att inventera perenner, POM 2008. Slut på förlag, ev digital tillgång Oskarsson, Linnea, ”Tillbaka efter mer än hundra år!”, Hemträdgården 2/2017, s.18-19. (2 s.) Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Persson, Karin: Att inventera lök- och knölväxter, POM 2010. (175 s.) 50:-https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Persson, Karin, Jansson, Eva: Narcisser, folkkära lökar, 2008. (90 s.) 200:-https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Svanberg, Ingvar & de Vahl, Erik, ”It may also have prevented churchgoers from falling asleep”: southernwood, Artemisia abrotanum L. (fam. Asteraceae), in the church bouquet, and its contemporary presence as a heritage plant in Sweden, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 2020. https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13002-020-00401-4 Referenslitteratur: Lennartsson, Eva, Köksväxtodlingen på Huseby bruk 1867-1920, SLU 2004. Lundquist, K, Lilium martagon L., Krolliljans introduktion och tidiga historia, 2005. Tema 3 Träd och buskar (vedartade växter). Fokuserar på historiskt plantskolesortiment och historisk växtanvändning, samt bevarandemetoder. Vård av historiska växter i miljö. 18-21 maj Kurslitteratur: Andréasson, A, Wedelsbäck Bladh, K, Träd- och buskuppropet, POM 2009. (106 s.) Slut på förlag, ev. tillgång digitalt. Engström Rolf, Att inventera rosor – en handledning, Pom 2007. Pdf. https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/publikationer/bocker/ Fria eller fälla : En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer, red. Fabian Mebus, utg. RAÄ m.fl. 2014. http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7812 Laird, Mark, Ornamental planting and horticulture in English pleasure grounds, 1700-1830, Garden history : Issues, approaches methods, Red. John Dixon Hunt, Doaks 1992, s. 243-277, (34 s.). Pdf på kurshemsidan vid kursstart. Olausson, I, En blomstrande marknad, 2014. S 14-50, (metod) 154-220, (Handelsträdgårdens resurser). Tillgänglig online: https://pub.epsilon.slu.se/11136/ Oskarsson, Linnea. ”Grönt kulturarv för gener och berättelser vidare”. Biodiverse, nr. 1, ss. 20-22. http://www.biodiverse.se/app/uploads/2020/03/Biodiverse_1-20_200310.pdf https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/projekt-och-uppdrag/inventering/rosuppropet/sa-har-kanner-du-igen-nagra-vanliga-rosgrupper/ Rosor, en introduktion av Svenska Rosensällskapet, 2015: http://www.svenskros.se/information Referenslitteratur: Bengtsson, Rune, Variation in common lime (Tilia x europaea L.) in Swedish Gardens of the 17th and 18th centuries, SLU 2005, https://pub.epsilon.slu.se/860/1/RuneBengtsson.pdf Länkar: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/ https://www.nordgen.org/ https://www.froesamlerne.dk/foreningen/vore-udgivelser

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0388 Anmälningskod: SLU-30181 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 50%