Ny sökning
LK0389

Temakurs 2020:2

2021-08-17

Welcome to this year´s theme course Landscape Architecture in Transport Infrastructure!

This years theme course will be a development of last years exploration on Landscape Architecture and Transport Infrastructure. We will go through the tools of assessing the landscape, making strategic choices and design a project that carries movement.

A special focus will be put into designing structures for sustainable mobility and landscape adaptation of transport infrastructure. This means we will have sessions focused on bicycles, railway, ecological networks, multifuctional uses of transportsystems and social aspects.

The course team includes professionals from SLU, Trafikverket and several consultants working in the field of landscape architecture and transport infrastructure.


Practical information

We will start the course online this year, and I hope to see you all on zoom the 30th august 2021 at 9 o´clock. During the course we will have acess to a venue called Hyllan (Alnarpgården, Sundsvägen 4, Alnarp). This course includes many lectures that will be held primarily on zoom. Litterature seminars will probably also be held on zoom. There is a number of fieldstudies that you will undertake individually, in smaller groups, and as a class. The common fieldtrips will be done in the Skanian region ( Skåne). If the guidelines for restrictions due to Covid virus are relaxed, we may spend more time together than I can plan for at the present.

Looking forward to meeting you!

The course team through Emily Wade

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för LK0389

Läsåret 2021/2022

Temakurs 2020:2 (LK0389-M1271) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Temakurs 2020:2 (LK0389-10322) 2020-08-31 - 2020-11-01

LK0389 Temakurs 2020:2, 15,0 Hp

Theme Course 2020:2

Kursplan fastställd

2020-04-06

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen syftar till en teoretisk, konstnärlig och/eller praktisk fördjupning av ett aktuellt tema som presenteras av kursledningen inför varje kursstart. Kursens flexibla karaktär innebär att kursens generella lärandemål bör förtydligas vid varje kursstart.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- teoretiskt, konstnärligt och/eller praktiskt fördjupa sig i ett tema
- presentera resultatet av en temafördjupning på ett övertygande sätt
- reflektera över arbetsmetoder, använda teorier och resultat med avseende på aktuell temafördjupning

Innehåll

Kursen tillvaratar tillfälliga projekt och uppslag som kan bidra till mångfald och kvalitet i utbildningen. Teman kan omfatta såväl praktiknära uppgifter som forskningsanknutna frågeställningar. Ett annat område som lämpar sig som tema är deltagande i arkitekttävling. Studenterna ges i samråd med kursledningen ett stort ansvar för upplägg och genomförande av kursen. Temafördjupningen kan genomföras individuellt eller i grupp. I kursen betonas kvalitet, teori/reflektion samt redovisning och presentation.

Kursen innehåller fördjupning inom relevanta teman. Dessa studier är antingen i form av grupparbete eller individuellt arbete, och är ibland schemalagda och då är de i de flesta fall obligatoriska. Detta förklaras närmare vid kursstart.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd temafördjupning
Godkända redovisningar av temafördjupningen
Godkänt deltagande i obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0389 Anmälningskod: SLU-10271 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%