Ny sökning
LK0389

Temakurs 2020:2

2020-08-24
Welcome to this year´s theme course Landscape Architecture in Transport Infrastructure!
On Monday 31st of August, the introduction to the course will be in Malmö to minimize crowds in public transport and at Alnarpsgården. We will meet at 9 o'clock at SPLN in Stapelbäddsgatan 3, Malmö (https://stpln.org/) which is located next to the skatepark Stapelbäddsparken and near the train station. Regarding Covid 19 We will do our best to follow present preconditions and rules of conduct, and we have made some adaptations of the course based on the directions from SLU. - During all period we will use the room Hyllan for lectures, tutoring etc. Hyllan can be accessed directly from the east entrance and the room has its own toilets. We will make sure there are facilities for heating food, making coffee etc. in order to minimize the need of contact to the rest of campus. The room will be furnished in a suitable way with distance. - We encourage all students to not use public transport unless necessary. - All lectures will be recorded and/or live streamed. Since this course runs for the first time, we put high value in physical meetings. You should only stay at home if you are in a risk group or having symptoms! - Tutoring can be made on Zoom or in place. Since it is difficult to keep distance in tutoring situations SLU will provide mandatory face masks for these occasions. - The planned 3-day excursion around Sweden will be replaced by a one-day excursion with no overnight stay. For all excursions we have booked big busses (50 p) to make sure we can keep the distance also on the bus.

Kursvärderingen är avslutad

LK0389-10322 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

LK0389 Temakurs 2020:2, 15,0 Hp

Theme Course 2020:2

Kursplan fastställd

2020-04-06

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen syftar till en teoretisk, konstnärlig och/eller praktisk fördjupning av ett aktuellt tema som presenteras av kursledningen inför varje kursstart. Kursens flexibla karaktär innebär att kursens generella lärandemål bör förtydligas vid varje kursstart.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- teoretiskt, konstnärligt och/eller praktiskt fördjupa sig i ett tema
- presentera resultatet av en temafördjupning på ett övertygande sätt
- reflektera över arbetsmetoder, använda teorier och resultat med avseende på aktuell temafördjupning

Innehåll

Kursen tillvaratar tillfälliga projekt och uppslag som kan bidra till mångfald och kvalitet i utbildningen. Teman kan omfatta såväl praktiknära uppgifter som forskningsanknutna frågeställningar. Ett annat område som lämpar sig som tema är deltagande i arkitekttävling. Studenterna ges i samråd med kursledningen ett stort ansvar för upplägg och genomförande av kursen. Temafördjupningen kan genomföras individuellt eller i grupp. I kursen betonas kvalitet, teori/reflektion samt redovisning och presentation.

Kursen innehåller fördjupning inom relevanta teman. Dessa studier är antingen i form av grupparbete eller individuellt arbete, och är ibland schemalagda och då är de i de flesta fall obligatoriska. Detta förklaras närmare vid kursstart.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd temafördjupning
Godkända redovisningar av temafördjupningen
Godkänt deltagande i obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0389 Anmälningskod: SLU-10322 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%