Ny sökning
LK0390

Markprojektering

Som landskapsingenjör kan du arbeta med att ta fram tekniska lösningar för markbyggnad.

I den här kursen får du genom föreläsningar, övningar, seminarier, exkursioner och litteratur utveckla dina kunskaper om markbyggnad, höjdsättning samt olika material och konstruktioner i urban utemiljö.

Hej!

Den 17e januari är det kursstart för Markprojekteringen. Kursen är huvudsakligen förlagd till campus, där ni kommer att ha tillgång till ritsal 1a under hela kursperioden. Eftersom vi lärt oss att handledning av projektering faktiskt fungerar bättre digitalt, så kommer en hel del av våra handlednings- och frågestunder att vara på distans. Trots det är det bäst att sitta på ritsalen och arbeta, eftersom ni då har tillgång till bästa möjliga utrustning, teknisk support och varandra.

Med detta sagt så kan det ju hända att vi får nya restriktioner, eller att du blir lite sjuk men ändå vill arbeta. Därför är det bra att göra en del förberedelser i god tid före kursstart.

Obligatoriskt: Ladda hem AutoCAD från Studieservice och testa att det fungerar på din dator: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/programvara-for-studenter/

It-stöd hjälper dig med tekniska problem, om du har andra problem med detta är det viktigt att du kontaktar kursansvarig snarast. Skaffa litteratur + material. Material: skisspapper (transparent, A3 eller rulle), stiftpenna blyerts 0,5, skalstock, linjal, tuschpennor Fixa din arbetsplats: I den här kursen kommer du att behöva sitta vid ett bord en stor del av tiden. Du behöver plats med dator samt att rita på papper, A3. Du kommer att behöva en så stor skärm som möjligt eftersom det är omöjligt att använda en telefon eller "platta" och det är ansträngande att sitta länge och rita på en laptop.

Välkommen till kursen,

Emma Butler

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-16 och 2022-04-06

LK0390 Markprojektering, 15,0 Hp

Landscape construction

Kursplan fastställd

2020-11-13

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markprojektering 1 9,00 1002
Markbyggnadsteknik 4,50 1003
Markbyggandets material 1,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2) som omfattar:
- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om markprojektering och markbyggnadsteknik i urban miljö. I kursen ingår också markbyggandets hårda material, deras användning och miljöpåverkan.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
- redogöra för projekteringens roll i byggprocessens olika skeden
- beskriva grundläggande geotekniska företeelser

Färdighet och förmåga
- tolka och bearbeta gestaltningsförslag till bygg- och kalkylerbara ritningar med digitala verktyg
- framställa teknisk beskrivning och mängdförteckning för delar av ett anläggningsprojekt
- tillämpa metoder för enklare höjdsättning och avvattning
- identifiera metoder och använda verktyg för överbyggnadsdimensioneringar i syfte att lösa markbyggnadstekniska problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- redogöra för och värdera olika hårda materials egenskaper och användning inom markbyggandets område samt ha en förståelse för deras miljöpåverkan.

Innehåll

Kursen behandlar val av markmaterial utifrån deras utseende, egenskaper och miljöpåverkan.

De material som främst behandlas är slitlagermaterial för hårdgjorda ytor. Dimensionering och konstruktioner av överbyggnader och växtbäddar är moment i kursen.

Grundläggning och dräneringar samt grundläggande geotekniska begrepp behandlas kortfattat i kursen. Datorstödd ritningsframställning med CAD, teknisk beskrivning, tillgänglighet i utemiljöer samt grundläggande förståelse för anläggningsarbeten ingår.

Genom föreläsningar, övningar, seminarier, exkursioner och litteratur får studenten utveckla kunskaper om markbyggnad, höjdsättning samt olika material och konstruktioner i urban utemiljö. Delar av projekteringsprocessen samt om projekteringens betydelse för en hållbar samhällsbyggnad ingår. Kunskaperna tillämpas genom övningar som baseras på simulerade uppdrag med relevans för landskapsingenjörens yrkesroll.

Obligatoriska moment i kursen är exkursioner, workshops och seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkänt deltagande i obligatoriska moment och seminarier. Inlämningar och övningar fullgjorda enligt anvisningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet Uppsala.
Kursen ersätter LK0359.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Arkitektens handbok
Författare: Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing m fl
ISBN: 9789144151090
Kommentar: En uppslagsbok med mycket användbar information om bl a olika mått, normer, regler och symboler. Det är inte nödvändigt att ha den senaste versionen (2021), men viktigt att handboken har ett kapitel om landskap.
2) CAD Övningsbok
Författare: Anders Westin, Landskapsarkitektur Alnarp
Kommentar: Kompendiet (2014) kan köpas direkt från SLU enligt senare information.
3) Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt
Författare: Klas Eckerberg
Kommentar: Beställes via http://www.eckerberg.se/ke/redovisningsteknik.html. Endast individuella beställningar. En väldigt bra skrift att ha, men det kan vara svårt att få tag i den. Försök beställa den och om det inte går så löser vi det vid kursstart. Lästips: fram till s.26.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0390 Anmälningskod: SLU-30112 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%