Ny sökning
LK0391

Projektledning för landskapsingenjörer 1

Andra kursvärderingar för LK0391

Läsåret 2021/2022

Projektledning för landskapsingenjörer 1 (LK0391-10127) 2021-08-30 - 2021-11-01

LK0391 Projektledning för landskapsingenjörer 1, 7,5 Hp

Project management for landscape engineers 1

Kursplan fastställd

2020-11-13

Ämnen

Företagsekonomi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ekonomistyrning för projektledare 5,00 1002
Projektarbete 2,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp inom landskapsarkitektur.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande förståelse för att initiera och leda projekt ur ett processorienterat perspektiv som är tillämpbar på urbana miljöer och landskap. Kursen integrerar studenternas kunskap om urban utveckling med företagsekonomiska ansatser och metoder såsom intressentanalys, ekonomistyrning, kontroll och utvärdering. Särskild betoning läggs vid kvantitativ metod som ligger till grund för ekonomiska beslutsunderlag.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för centrala koncept och metoder för processinriktad ledning med avseende på urban utveckling
- Tillämpa och kritiskt utvärdera grundläggande verktyg för ekonomiska beslutsunderlag samt kvalitets- och miljöledning

Färdighet och förmåga
- Upprätta en projektplan och redogöra för de olika faserna samt beräkna tid och kostnader för markbyggnadsprojekt och skötselarbeten.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier, projektarbete samt självstudier.

Kursen inleds med en genomgång av företagsekonomiska grundbegrepp och metoder för ekonomisk styrning, kontroll och utvärdering. I synnerhet beaktas kostnadskalkylering samt nyttan och begränsningar av ekonomisk information. Därefter arbetar studenterna självständigt i mindre grupper med ett projektarbete där de företagsekonomiska kunskaperna integreras med studenternas kunskaper inom markbyggnad och -skötsel.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi
Medansvariga:
Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0363
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0391 Anmälningskod: SLU-10034 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%