Ny sökning
LK0392

Gestaltning genom förvaltning

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av det ömsesidiga beroendet mellan gestaltning och förvaltning av anlagda utemiljöer. Du får bl.a. lära dig mer om hur man gör skötselplaner för parker, bostadsområden och naturlika planteringar. Kursen vänder sig framförallt till studenter på landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammet.

Vi strävar efter en så covid-19-säker miljö som möjligt. Det gör att en större del av undervisningen än vanligt kommer att genomföras på distans, inklusive några av exkursionerna som istället kommer att genomföras via Zoom. Andra utomhusbaserade moment kommer med all sannolikhet att genomföras som vanligt – till exempel det avslutande fältarbetet då vi handgripligen förändrar karaktär på ett vildvuxen grönyta i Uppsala.

Andra kursvärderingar för LK0392

Läsåret 2021/2022

Gestaltning genom förvaltning (LK0392-10120) 2021-08-30 - 2021-11-01

LK0392 Gestaltning genom förvaltning, 15,0 Hp

Design through practice and management

Kursplan fastställd

2020-11-13

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur, samt grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå samt Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om det ömsesidiga förhållandet mellan gestaltning och förvaltning av anlagda landskap i olika skalor.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
- beskriva vanliga moment och utrustning i utemiljöförvaltning
- definiera och beskriva olika värden i anlagda utemiljöer, och hur dessa värden kan påverka utformning av skötselplaner och upphandling
- översiktligt redogöra för relevanta restaureringsprinciper och värderingsmetoder för gestaltade utemiljöer med kulturhistoriska värden

Färdighet och förmåga
- framställa skötsel- och förvaltningsplaner för att bibehålla och vidareutveckla utemiljön som livsmiljö
- utvärdera utemiljöprojekt och vårdprogram (eller motsvarande) ur ett gestaltningsinriktat förvaltningsperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över betydelsen av samverkan och samsyn över professionsgränser, och hur detta både kan främja en ändamålsenlig gestaltning och hållbar utemiljöförvaltning, samt på vilka sätt detta kan leda till en god bebyggd miljö
- diskutera olika modeller för förvaltning av anlagda utemiljöer.

Innehåll

Under kursen varvas föreläsningar med obligatoriska moment (seminarier, exkursioner, studieresa, övningar och fältarbete utomhus). I kursen deltar experter från myndigheter, universitet och yrkeslivet utanför akademin för att dela med sig av sina erfarenheter.

Arbetet koncentreras främst till följande områden:
- Studier av riktade skötsel- och underhållsinsatser och hur dessa kan leda till nya kvaliteter eller vidareutveckla befintliga kvaliteter.
- Förutsättningar för hur gestaltningsinriktad landskapsförvaltning kan bidra till ökad biologisk mångfald, klimatanpassning och andra ekosystemtjänster, samt för att säkerställa ändamålsenliga förutsättningar för rekreation, urbant friluftsliv, lek och lärande.
- Generella perspektiv på rollfördelning och samverkansmöjligheter mellan olika professioner med ansvar för gestaltning och förvaltning av anlagda utemiljöer (däribland beställare, konsulter, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, mark- och skötselentreprenörer).
- Principer och praktiska exempel på offentliga och privata förvaltningsmodeller (organisation, strategisk planering och löpande verksamhet) samt GIS som verktyg för att framställa skötselåtgärdskartor och motsvarande handlingar.
- Olika metoder för att arbeta med växtmaterial, markvård och dynamiska växtsamhällen inom ramen för strategisk planering, projektering, anläggning, drift och organisationsutveckling.
- Konkreta exempel på anlagda landskap med historiska förtecken för att ge perspektiv på vård och utveckling av såväl lagskyddade som icke lagskyddade gröna utemiljöer.
- Tillämpning av restaureringspraxis med utgångspunkt i svenska och internationella regler och riktlinjer, vilka används för att diskutera relevanta restaureringsprinciper och värderingsmetoder för att ta kulturhistorisk hänsyn.
- Fältarbete där deltagarna handgripligen, med hjälp av riktade skötselåtgärder, förändrar karaktär (funktion, upplevelsevärden, ekosystemtjänster) på ett befintligt grönområde.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och muntliga presentationer, samt aktivt deltagande i obligatoriska moment (seminarier, exkursioner, fältarbete).
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 färdighetstränande högskolepoäng.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0162, LK0315
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0392 Anmälningskod: SLU-10030 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%