Ny sökning
LK0393

Utemiljö – kvalitet och uppföljning

Den här kursen vänder sig till blivande landskapsingenjörer. Du får lära dig hur man leder och följer upp utemiljöprojekt. Du skaffar dig även kunskaper om vanliga kvalitetskrav man ställer alltifrån planering och upphandling till besiktning och drift.

Anlagda utemiljöer är en viktig del i vår vardag. Risken finns att de förfaller om man inte tänker rätt från början. Den här kursen handlar om hur du som landskapsingenjör yrkesmässigt kan bidra till höga upplevelsevärden och uthålliga ekosystemtjänster. För att lyckas måste man utveckla sina färdigheter när det gäller kvalitetskontroll och uppföljning av planering, upphandling, projektering, bygg och anläggningsarbete, besiktning och drift. Det får du lära dig i den här kursen.

Via föreläsningar, litteraturstudier, övningar och praktiska exempel kommer du att fördjupa du dina insikter om byggprocessen, olika entreprenadformer och de juridiska villkor som gäller vid upphandling av konsulter och entreprenörer vid byggnation av markanläggningar.

Besiktning är en viktig del av den här kursen. Det betyder att du både fördjupar dina kunskaper och praktiska färdigheter i att besiktiga anlagda utemiljöprojekt, eller med andra ord: kontrollera att jobbet har gjorts korrekt.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0393

Läsåret 2022/2023

Utemiljö – kvalitet och uppföljning (LK0393-40023)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Utemiljö – kvalitet och uppföljning (LK0393-40044)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0393 Utemiljö – kvalitet och uppföljning, 15,0 Hp

Open space management – quality and control

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp landskapsarkitektur

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupade kunskaper om hur en landskapsingenjör leder och följer upp utemiljöprojekt samt kunskaper om de vanligaste kvalitetskraven från planering och upphandling till besiktning och drift.Efter avslutad kurs ska studenten kunnaKunskap och förståelse

- redogöra för grunderna i entreprenadjuridik och hur de vanligaste avtalen fungerar för att reglera ansvar under byggprocessen och förvaltningsskedet

- redogöra för olika entreprenadformer samt olika aktörers roller och relationer i dessa entreprenadformer och hur detta hänger samman med kvalitetssäkring av utemiljöprojekt

- identifiera olika sätt att styra byggprocessen och beskriva hur de kan leda till olika resultat

- redogöra för olika typer av besiktningar och syftet med demFärdighet och förmåga

- göra en livscykelanalys av ett utemiljöprojekt

- utföra löpande kvalitetskontroll och uppföljning under pågående anläggningsarbete

- tillämpa grunderna i besiktning av ett utemiljöprojektVärderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera över intressen och prioriteringar i samspelet mellan beställare, projektörer, anläggare, utemiljöförvaltare och skötselentreprenörer

- föreslå hur landskapsingenjören kan bidra till hög kvalitet i utemiljöprojekt som drivs i egen regi, respektive olika entreprenadformer

- diskutera hur kvalitet kan säkerställas i olika skeden av förvaltningscykeln.

Innehåll

På den här kursen fördjupar studenterna sina kunskaper om landskapsingenjörens möjligheter att yrkesmässigt bidra till höga upplevelsevärden och uthålliga ekosystemtjänster kopplade till anlagda utemiljöer. Genom att varva teori och praktik får studenterna utveckla sin förmåga att bidra till ändamålsenlig kvalitet i utemiljön genom kvalitetskontroll och uppföljning i planering, upphandling, projektering, bygg och anläggning, besiktning och drift. Kursen innehåller obligatoriska moment.Via föreläsningar, exempel och litteraturstudier fördjupar studenten sina insikter om byggprocessen, olika entreprenadformer och de juridiska villkor som gäller vid upphandling av konsulter och entreprenörer vid byggnation av markanläggningar. Via föreläsningar och exempel utvecklar studenten sina kunskaper i entreprenadrätt och i byggprocessens reglering genom de standardavtal (allmänna bestämmelser) som reglerar byggprocessen från planskede till förvaltning. Detta omfattar också kunskaper om hur denna reglering påverkar ett projekts kvalitet, samt vilka vanliga verktyg en har för att styra kvaliteten i ett anläggningsprojekt. Studenten ges även en introduktion till styrning av projekt med hjälp av livscykelanalyser och beräkning av livscykelkostnader.Inom kursen görs en fallstudie av ett anläggningsprojekt utifrån ett projektledar- och entreprenadrättsligt perspektiv. Särskilt fokus ligger på de kvalitetskrav som ställs i olika skeden av projektet.Besiktning är en viktig del av den här kursen. Det betyder att studenterna både fördjupar sina kunskaper och sina praktiska färdigheter i besiktning av olika slags utemiljöprojekt. Detta görs genom föreläsningar och obligatoriska moment i form av exkursioner och praktiska övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och tentamen, samt deltagande vid obligatoriska exkursioner och seminarium.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Rekommenderade förkunskaper:

- Kunskaper i entreprenadjuridik motsvarande kursen LK0364 Projektledning för landskapsingenjörer 2.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Litteraturlista

Pettersson Skog, Anna (2021). Grönatakhandboken. Andra utgåvan Stockholm: Svensk byggtjänst

Riktlinjer för taktäckningar på yttertak och ytterbjälklag 2022. (2022). Helsingborg: AB Tätskiktsgarantier i Norden

Östberg, Johan, Sjögren, Johan & Kristoffersson, Anders (2015). Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.0. Alnarp: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2886

Material till fallstudier tillkommer.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0393 Anmälningskod: SLU-40050 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%