Ny sökning
LK0394

Analys av skogslandskap

Kursen ges på engelska,

The course is divided into three modules, plus two regional excursions and a final case study assignment. The first module aims at learning how to analyse the landscape including landscape development and structure, landforms, buildings, and vegetation structures. The aim of the second module is to analyse the use of the landscape, including rules and regulations related to landscape use, The European Landscape Convention, user types, recreation types, user perception, experience and preferences, and stakeholder analysis – power/interest analysis. The third module deals with governing the landscape introducing management theory, definitions of leadership, management and maintenance, government/governance, and organisational structures related to forested landscapes.

Andra kursvärderingar för LK0394

Läsåret 2021/2022

Analys av skogslandskap (LK0394-20148) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Analys av skogslandskap (LK0394-M2148) 2021-11-02 - 2022-01-16

LK0394 Analys av skogslandskap, 15,0 Hp

Analysis of forested landscapes

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
- Engelska B

Då kursens undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till grundläggande förståelse av landskapets struktur, identitet och kulturarv, till grundläggande landskapsekologiska begrepp samt till olika användargrupper och governancestrukturer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- genomföra grundläggande analys avseende landskapets struktur, identitet och kulturarv
- beskriva grundläggande landskapsekologiska begrepp
- identifiera användargrupper och deras relation till landskapet
- identifiera olika typer av governance-strukturer i landskapet
- analysera och redovisa en fallstudie.

Innehåll

Kursen är indelad i tre moduler, plus två regionala exkursioner samt en avslutande individuell fallstudieuppgift. Detta syftar mot att studenterna når holistisk förståelse för betydelsen av träd och skog i landskapet, särskilt i beaktande av dess komplexitet, rumslighet och relation till användarna. De tre modulerna behandlar var för sig olika aspekter på hållbar utveckling, vilka syntetiseras i den avslutande fallstudien. Kursen har i princip ett internationellt perspektiv, men fokuserar i praktiken på norra Europas skogslandskap.

Den första modulen omfattar grundläggande analys av landskapets utveckling, struktur, byggnader och vegetation, inklusive landskapsekologiska aspekter. Den andra modulen omfattar studier av hur landskapet används av olika brukargrupper avseende rekreation, preferenser, markanvändning m.m. Den tredje modulen handlar om hur skogslandskapet kan påverkas genom förvaltning, governance, organisation/ledarskap, maktstrukturer och policy.

Studenterna når teoretisk insikt genom föreläsningar, diskussioner, återkoppling, möten och seminarier. Kursens föreläsningar grundas i akademisk litteratur, dvs. vetenskapliga artiklar och böcker. Litteraturen tillämpas i övningar som baseras på fall som utgår från verkliga platser och processer. Övningar genomförs i grupp.

Gruppövningar och exkursioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga grupprapporter och muntliga redovisningar samt godkänd individuell inlämningsuppgift. Fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen tillämpar principerna för Writing Across the Curriculum (WAC) för de skriftliga inslagen i kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Medansvariga:
Institutionen för människa och samhälle
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skog och landskap (kandidat) Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0394 Anmälningskod: SLU-20102 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%