Ny sökning
LK0396

Studio - Markprojektering

I den här kursen introduceras du de vanligaste bygghandlingarna i form av ritningar som används vid anläggande av ny mark och landskap och hur dessa framställs med hjälp av CAD.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-02-10 och 2022-03-03

LK0396 Studio - Markprojektering, 7,5 Hp

Studio – Landscape construction

Kursplan fastställd

2020-11-13

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 50 hp landskapsarkitektur.

Mål

Kursens syfte är att introducera de vanligaste bygghandlingarna i form av ritningar som används vid anläggande av ny mark och landskap och hur dessa framställs med hjälp av CAD.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
- förklara innehållet i en markplaneringsplan och planterings- och utrustningsplan
- översiktligt redogöra för vanliga, inom landskapsarkitekturen, förekommande hårda material och dess egenskaper

Färdighet och förmåga
- med handledning metodiskt framställa en markplaneringsplan och en planterings- och utrustningsplan utifrån ett gestaltningsförslag
- med handledning välja växter och hårda material med hänsyn tagen till estetik, funktion och skötsel
- med handledning höjdsätta och avvattna ett avgränsat område med hänsyn tagen till form, funktion, tillgänglighet och befintliga förutsättningar
- framställa enklare 2d-modeller och ritningar i CAD.

Innehåll

I föreläsningar, demonstrationer, fältstudier och övningar lär sig studenterna att ta fram bygghandlingar samt om vanligt förekommande hårda material och byggda detaljer. I en större individuell övning och med studiohandledning på ritsal översätts ett färdigt gestaltningsförslag till en datorritad markplaneringsplan och en planterings- och utrustningsplan. Här bestäms ytmaterial, höjdsättning, eventuella markkonstruktioner, växter, växtkvaliteter och utrustning. De ritningar som studenterna tar fram granskas av lärare och gås igenom i gruppseminarier inför slutinlämning. I kursen introduceras ritprogrammet Auto-CAD. Seminarier och fältstudier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 7,5 hp färdighetsträning.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0157, LK0309
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Arkitektens handbok 2020 (ok med några år på nacken)
Författare: Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing m fl
Kommentar: En uppslagsbok med massa nyttig Information om bl a olika mått, normer, regler och symboler. Lästips för hugade: Kap. Landskap!
2) CAD Övningsbok 2019
Författare: Martin Westin, Landskapsarkitektur Alnarp
Kommentar: Övningskompendium med övningsuppgifter som vi använder oss av i kursen. Kompendiet beställs från SLU. Jag kommer att förbeställa en klassuppsättning så att den finns innan kursstart. Se utskick som jag gjort via LK0308 om anmälan till utskick och leveransadress!
3) Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt
Författare: Klas Eckerberg
Kommentar: Beställes via http://www.eckerberg.se/ke/redovisningsteknik.html. Endast individuella beställningar. BH 90, en mall för standard av handlingar i markprojektering, ritningsnumrering etc.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0396 Anmälningskod: SLU-30131 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%