Ny sökning
LK0397

Formlära – Gestaltning i grupp

I kursen får du utveckla dina kunskaper i formlära och grupparbete.

LK0397 Formlära – Gestaltning i grupp, 7,5 Hp

Applied graphic arts and design – Designing in group

Kursplan fastställd

2020-11-13

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 50 hp landskapsarkitektur och 7,5 hp formlära.

Mål

Kursens syfte är att utveckla kunskaper i formlära och grupparbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
- beskriva och reflektera över sin egen gestaltningsprocess

Färdighet och förmåga
- planera och genomföra en fri gestaltningsuppgift i grupp
- formulera projektgruppens idéutveckling och resultat i bild och text.

Innehåll

Genom fria gestaltningsövningar och seminarier tränas förmågan att formulera, lösa och reflektera över gestaltningsproblem i grupp. Fokus ligger på skissande på papper och i modell. Den avslutande redovisningen sker i form av en installation i full skala utomhus. Genom obligatoriska seminarier och övningar behandlas grupparbete, projektledning, gestaltning och skissande samt presentation i bild och text.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskrav 7,5 hp formlära ges av kurs LK0293 eller LK0348.

Kursen ger 7,5 hp färdighetsträning.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0125, LK0361
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0397 Anmälningskod: SLU-30132 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%