Ny sökning
LK0398

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4

I den här kursen får du kunskaper om växter kopplat till ståndortsfaktorer med fokus på urbana miljöer och växtbäddar, samt påbyggnad av växtkännedom.

LK0398 Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4, 10,0 Hp

Urban soil-plant systems and plant knowledge 4

Kursplan fastställd

2020-11-13

Ämnen

Landskapsarkitektur Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp landskapsarkitektur, 3,5 hp växtanatomi och växtfysiologi och 15 hp markvetenskap varav
- 6 hp geologi och hydrologi.
- 9 hp markfysik, markbiologi och markkemi

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper om växter kopplat till ståndortsfaktorer med fokus på urbana miljöer och växtbäddar, samt påbyggnad av växtkännedom.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
- redogöra för kopplingen mellan växtval och ett begränsat urval av skötselåtgärder
- identifiera ett urval av träd, buskar och örtartade växter
- redogöra för olika typer av konstruerade växtbäddars funktion som växtplats
- redogöra för de olika material som används vid konstruktion av växtbäddar och på vilket sätt de i samspel med olika omgivningsfaktorer bidrar till att optimera växtbäddens egenskaper
- förklara hur olika typer av befintliga växtbäddar kan underhållas och förbättras genom gödsling, kalkning och annan jordförbättring
- redogöra för grundläggande geotekniska begrepp och översiktligt beskriva hur de geotekniska egenskaperna hos jord och berg hanteras i markbyggnad

Färdighet och förmåga
- presentera ett växtgestaltningsförslag för en plats i en urban kontext.

Innehåll

Kursen består av tre delar, växtkännedom, markvetenskap - konstruktion av växtbäddar och en mark-växtövning.

Växtkännedom
Växtkunskaperna fördjupas i föreläsningar och i fält. I växtvandringar presenteras nya växter och kombineras med egen repetition av träd, buskar perenner och lökväxter från tidigare kurstillfällen som sedan examineras i fält. Föreläsningar om skötsel av urbana utemiljöer ger en inblick i hur växtgestaltningen påverkas av ett urval av skötselåtgärder.

Markvetenskap
I föreläsningar, litteraturstudier och övningar behandlas olika typer av växtbäddar, hur markens vatten/luftdynamik styrs i förhållande till omgivningsfaktorer och växternas behov vid anläggning av växtbäddar, vilka material som används och deras egenskaper, hur egenskaperna hos naturgivna och byggda växtbäddar modifieras genom åtgärder så som gödsling, dränering, kalkning och annan jordförbättring. I föreläsningar behandlas geotekniska begrepp, geotekniska egenskaper hos jord och berg och exempel på hur geotekniken hanteras i markbyggnad. Delen avslutas med skriftlig tentamen.

Mark-växtövning
I en övning analyserar studenterna en urban plats och föreslår en växtgestaltning som ska underlätta orientering och användningen av platsen. Därefter väljer studenterna växter för två olika ståndortsförhållanden men med bibehållen karaktär i gestaltningen.
Utifrån gestaltningsförslaget föreslås växtbäddar som är anpassade för växtvalen och förhållande på platsen.

Övningen examineras genom presentation av växtgestaltningen och växtbäddarna med illustrationer och text. Skriftligt och muntlig presentation. Markdelen av övningen motsvarar 1,5 p och växtkunskapsdelen motsvarar 3 p.

I en obligatorisk exkursion studeras anlagda växtbäddars uppbyggnad och funktion kopplat till växtval i urban miljö. Exkursionen redovisas i en inlämningsuppgift.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen är uppdelad i tre moduler motsvarande kursens två ämnen, växtkännedom och markvetenskap samt en ämnesövergripande mark-växtövning.

De olika modulerna betygssätts var för sig och sammanvägs till ett slutbetyg vilket framgår av betygskriterierna.

Växtkännedom 3 hp: Godkänd växtidentifiering.

Markvetenskap - konstruktion av växtbäddar 2,5 hp: Godkänd tentamen.

Mark-växtövning 4,5 hp: Godkänd inlämningsuppgift och godkänd inlämningsuppgift för exkursionen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven
- 6 hp geologi och hydrologi kan uppfyllas genom att detta moment är godkänt i kursen LK0292.
- 9 hp i markfysik, markbiologi och markkemi kan uppfyllas genom att modulerna "Markfysik" och "Markkemi och markbiologi" är godkända i kursen MV0213.
- 3, 5 hp växtanatomi och växtfysiologi kan uppfyllas genom att momentet "Växten" är godkänt i kursen MV0213.

Exkursion ingår i kursen och eventuella kostnader presenteras i samband med kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: MV0181, LK0136, LK0109, LK0311
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 49988 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Markvetenskap
Kurskod: LK0398 Anmälningskod: SLU-40058 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%