Ny sökning
LK0399

Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs

Kursen har två delar, en markprojekteringsdel och en markvetenskaplig del. Studenten projekterar ett befintligt gestaltningsförslag med komplicerad höjdsituation och tränas i att översätta det till bygghandlingar bestående av ritningar och teknisk beskrivning enligt Anläggnings AMA. Arbetet sker med hjälp av handledning på ritsal.

I den markvetenskapliga delen av kursen arbetar studenten bl.a med dimensionering av växtbäddarna utifrån ett mark- och vattenperspektiv. Syftet är här att skapa lämpliga förhållanden beträffande markluft och markvatten som matchar olika växters krav.

I föreläsningar och genom exkursioner behandlas landskapsarkitektens hårda konstruktionsmaterial med fokus på trä, metall, betong och sten. Teknisk beskrivning tränas i gruppövning.

Föreläsningar belyser projekteringar som parker och andra storskaliga planteringar, mindre planteringar som urbana växtbäddar inklusive gatuträd och växtbäddar på bjälklag. Vid föreläsningar behandlas även förorenad mark samt vattenhantering i stor och liten skala.

Delövningar, exkursioner, seminarier och aktiviteter kopplade till dem är obligatoriska moment.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0399

Läsåret 2021/2022

Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs (LK0399-40062)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan

LK0399 Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs, 15,0 Hp

Studio - Landscape construction and soil science, advanced level

Ämnen

Landskapsarkitektur Markvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markprojektering 10,0 0102
Markvetenskap 5,0 0103

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp landskapsarkitektur innehållande grundläggande kunskaper i markprojektering med stöd av AutoCAD om minst 5 hp samt 19 hp markvetenskap innehållande

- 6 hp geologi och hydrologi,

- 9 hp markbiologi, markfysik, markkemi och

- 4 hp med inriktning mot konstruktion av växtbäddar.samt- Grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och

- Engelska 6

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunnaKunskap och förståelse

- förklara funktionen hos vanliga typer av naturliga och byggda markprofiler utifrån ett markvetenskapligt perspektiv

- förstå bygghandlingarnas roll i byggprocessen med dess olika aktörerFärdighet och förmåga

- konstruera och producera ritningar för en höjdmässigt komplex anläggning och för några typiska anläggningskompletteringar

- dimensionera anläggningens hårdgjorda ytor och dess växtbäddar

- producera ritningar för detaljer gjorda av betong, metall, sten och trä

- utföra en markbyggnadsbeskrivning omfattande vanligt förekommande marköverbyggnader, anläggningskompletteringar och färdigställandeskötsel

- tillämpa markvetenskaplig och geoteknisk teori och terminologi i för landskapsarkitekten relevanta projekteringssituationerVärderingsförmåga och förhållningssätt

- välja material till ytskikt och detaljer utifrån funktions-, gestaltnings- och hållbarhetsperspektiv

- bedöma olika lösningar för markanvändning och växtbäddar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Kursen har två delar, en markprojekteringsdel, 10 hp och en markvetenskaplig del, 5 hp. I projekteringsdelen utgår studenten från ett befintligt gestaltningsförslag med komplicerad höjdsituation och tränas i att översätta det till bygghandlingar bestående av ritningar och teknisk beskrivning. I arbetet ingår dimensionering av hårdgjorda ytor och växtbäddar, enligt nedan, samt konstruktion av terrängtrappa och enkel markmonterad sittmöbel. Arbetet sker med hjälp av studiohandledning på ritsal. I föreläsningar och gruppuppgift tränas teknisk beskrivning av markbyggnadsprojekt enligt AMA Anläggning samt bygghandlingarnas roll i byggprocessen. Kursen behandlar i föreläsningar och genom exkursioner landskapsarkitektens hårda konstruktionsmaterial med fokus på trä, metall, betong och sten. Vidare studeras tillverkningsmetoder och de olika materialens egenskaper så som hållfasthet, åldrande och skötselbehov.I den markvetenskapliga delen av kursen arbetar studenten med dimensionering av växtbäddarna från projekteringsdelen utifrån ett mark- och vattenperspektiv. Syftet är här att skapa lämpliga förhållanden beträffande markluft och markvatten som matchar olika växters krav. Föreläsningar belyser projekteringar som parker och andra storskaliga planteringar, mindre planteringar som urbana växtbäddar inklusive gatuträd och växtbäddar på bjälklag. Vid föreläsningar behandlas även förorenad mark samt vattenhantering i stor och liten skala. Delen behandlar såväl naturgivna platsförutsättningar som konstruerade miljöer, samt ställningstaganden kring markanvändning i landskapet.Delövningar, exkursioner, seminarier och aktiviteter kopplade till dem är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd i markprojekteringsuppgift, övningsuppgifter och skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i övriga obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetsträning.Grundläggande kunskaper i Auto-CAD förutsätts. Kursen är utformad som fortsättningskurs inom landskapsarkitektprogrammet, Ultuna/Uppsala.

Förkunskapskraven

- 6 hp kan uppfyllas genom att modulen Geologi och hydrologi är godkända i kursen LK0292

- 9 hp i markfysik, markbiologi och markkemi kan uppfyllas genom att modulerna "Markfysik" och "Markkemi och markbiologi" är godkända i kursen MV0224 eller MV0213

- 4 hp i markvetenskap med inriktning mot konstruktion av växtbäddar kan uppfyllas genom att modulerna "Markvetenskap - konstruktion av växtbäddar" och "Mark-växtövning" är godkända i kursen LK0398 eller att modulen markvetenskap är godkänd i kursen LK0311.Studieresor och exkursioner betalas av studenten. Information om kostnader ska finnas på kurshemsidan 4 veckor innan kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0235 + MV0182, LK0255

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur Markvetenskap
Kurskod: LK0399 Anmälningskod: SLU-40028 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%