Ny sökning
LK0400

Urban landskapsdesign

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0400

Läsåret 2021/2022

Urban landskapsdesign (LK0400-30239)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Urban landskapsdesign (LK0400-M3239)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

LK0400 Urban landskapsdesign, 15,0 Hp

Urban Landscape Design

Ämnen

Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i ett av följande huvudområden:

• Arkitektur

• Landskapsarkitektur

• Byggd miljö

• Design

• Fysisk planering

• Landskapsvetenskapsamt

Engelska B eller motsvarande

Mål

Kursens övergripande syfte är att öva olika arbetssätt för gestaltning i stadslandskapet, samt att med stöd i designteori, goda exempel och praktiska övningar genomföra, dokumentera och presentera designprocesser, enskilt och i grupp.Vid avslutad kurs ska studenten kunna

• reflektera och kommunicera kring urban landskapsdesign och dess processer

• visa på ett analyserande förhållningssätt, både visuellt, verbalt och skriftligt

• visa på förståelse för det kontextuella sammanhanget samt analysera och diskutera vad som utgör hållbar design inom landskapsarkitektur

• utveckla och testa individuella arbetsmetoder och designlösningar kopplade till designteorier som är tillämpliga inom landskapsarkitektur

• uppvisa färdigheter i olika metoder för landskapsvisualisering inom landskapsdesign som t ex digitala verktyg, modellbyggande och analogt skissande

Innehåll

Kursen behandlar moment som på olika sätt berör samspelet mellan analys, metod-och konceptutveckling genom studier av designteori, via skissarbete och slutligt förslag till utformning. Urban landskapsdesign utgör kursens fokus där en eller flera verkliga eller iscensatta situationer behandlas.Landskapsvisualisering går som en röd tråd genom kursen och bidrar till att öka studentens medvetenhet om samspelet mellan det kontextuella sammanhanget och konceptutveckling. Studenterna uppmuntras till ett experimentellt förhållningssätt där analyser och utvärdering varvas med teoretiska inslag. Stor tyngd ligger på genomförande av tillämpande uppgifter och på teoretisk förståelse av ämnet. Kursens olika moment möjliggör interaktion och kunskapsinhämtning mellan den relevanta branschen och studentgruppen.Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination består av skriftliga och muntliga redovisningar. För godkänd kurs krävs godkända skriftliga och muntliga redovisningar och projektarbete samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen riktar sig till studenter på trädgårdsingenjör - design, och landskapsingenjörsprogrammet Alnarp, fristående studenter samt utbytesstudenter.Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0400 Anmälningskod: SLU-30004 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%