Ny sökning
LK0401

Klimatförändringar - effekter på landskapet och möjliga lösningar

LK0401 Klimatförändringar - effekter på landskapet och möjliga lösningar, 15,0 Hp

Climate Change – Effects on the Landscape and Potential Solutions

Kursplan fastställd

2020-12-03

Ämnen

Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i någon kombination av följande huvudområden:

Arkitektur
Landskapsarkitektur
Byggd miljö
Design
Fysisk planering
Landskapsvetenskap
Miljövetenskap
Biologi
Skogsvetenskap
Trädgårdsvetenskap
Lantbruksvetenskap

samt
Engelska B eller motsvarande

Mål

Vid avslutad kurs ska studenten kunna
• förklara och beskriva de huvudmekanismer som globala klimatmönster och förändringar bygger på
• förklara potentiella direkta och indirekta effekter av klimatförändringar i lokala landskap
• bygga upp och förklara försvarbara strategier för att mildra klimatförändring och gynna anpassningar i stadsdelar, städer och landskap
• ge stöd åt lämplig kommunikation avseende att mildra och skapa anpassningar riktade mot klimatförändringar

Innehåll

Kursen ger en bred introduktion till effekter av klimatförändringar och potentiella lösningar vid olika skalnivåer, från global till lokal nivå. Huvudfokus är på stadsdel, stad och landskap, där en stor del av de relevanta besluten inom planering och förvaltning fattas och tillämpas. De frågeställningar som behandlas inom kursen är: introduktion till klimatologi och klimatförändringsvetenskap, hastigheten av de klimatförändringar som orsakats av människan, direkta och indirekta effekter, hur kan vi mildra klimateffekter? Hur kan samhället anpassas till förändringar? Lokala strategier för mildrade effekter och anpassningar. Hur kan klimatförändringsstrategier stödja en hållbar utveckling? Hur kan naturbaserade lösningar (gröna tak, "rain gardens", stadsträd m.m.) användas för anpassningar i staden? Vilka typer av kommunikation krävs för att göra anpassningar till och dämpning av klimatförändringar effektiva?

Kursen bygger på föreläsningar, övningar (obligatoriska), projektarbete: planering och presentation (obligatoriskt), grupparbete och litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkända skriftliga redovisningar, seminarier, övningar och projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen riktar sig till studenter på landskapsingenjörsprogrammen, trädgårdsingenjör - odling samt utbytesstudenter.
Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – design Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0401 Anmälningskod: SLU-30003 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%