Ny sökning
LK0402

Advanced Landscape Architecture Theory and Professional Practice

Kursen riktar sig till studenter vid landskapsarkitektprogrammets årskurs 4 till 5 samt till studenter med motsvarande kunskap. Den har till syfte att utveckla insikt i sådana kritiska idéer som kan fungera som vägledande för såväl förhållningssätt som praktik inom landskapsarkitektur och planering. Genom att förena perspektiv från natur- och samhällsvetenskap med humaniora avser kursen att utveckla en uttömmande förståelse för landskapsarkitekturens och landskapsplaneringens praktik i relation till konkreta exempel på olika nivåer, från region- och stadsdelsnivå och över till en mer detaljerad närmiljö.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för LK0402

LK0402 Advanced Landscape Architecture Theory and Professional Practice, 15,0 Hp

Advanced Landscape Architecture Theory and Professional Practice

Kursplan fastställd

2020-12-03

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursens målsättning är att kursdeltagaren ska lära sig att använda och applicera nyckelkoncept inom landskapsarkitektur och planeringsverksamhet med ett kritiskt förhållningssätt. Kursen syftar även till att ge en historisk och filosofisk bakgrund till användningen av koncept och verktyg inom landskapsarkitektur.

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:
- visa förståelse för hur användningen av nyckelkoncept påverkar den vardagliga planerings- och designverksamheten
- redogöra för viktiga nyckelkoncepts historiska bakgrund, och
- på ett kritiskt sätt kunna hantera brytpunkten mellan koncept som arbetsverktyg och praktik.

Innehåll

Denna kurs behandlar nyckelkoncept inom landskapsarkitektur och planeringsverksamhet, så som plats, rum, natur, skala, miljö, makt, representation och landskap. Koncepten är konfliktfyllda eftersom att olika intressen och intressenter försöker att definiera dem utifrån det egna perspektivet. Kursens syfte är att ge studenterna insikt i hur teoretiska koncept kan användas på ett kritiskt vis, med avsikten att utforma och leda en jämlik och inkluderande landskapsarkitektur- och planeringsverksamhet. Den ger också en historisk och filosofisk bakgrund till hur olika nyckelkoncept har utvecklats samt hur användningen av koncepten har format landet. En viktig aspekt av kursen är insikten att samhället och dess landskap inte är uniforma, utan är resultaten av flertalet olika aktiviteter, maktrelationer och processer.

Kursen kombinerar gruppdiskussioner av centrala teoretiska texter med en fältstudie av viktiga och aktuella exempel på hur landskapsarkitektur och planering praktiseras. Tyngdpunkten ligger på nyckelkoncepten, vilka kommer att behandlas inom kontexten av landskapsarkitekturens och planeringsverksamhetens praxis, i olika skalor. Litteraturseminarier och föreläsningar på olika teman utgör grunden för kursen. Kursen avslutas med en uppsats som skrivs utifrån företagen läsning och diskussioner om nyckelkoncepten. Hur väl studenten lyckas med att nå kursens målsättningar beror på förmågan att levandegöra och relatera nyckelkoncepten till den problemställning eller det ämne som studenten har intresse av att utforska. Det här betyder att det är centralt att lära sig att tänka på koncept som ett flexibelt verktyg för en kritisk analys och kreativt arbete, istället för någonting som enbart ska memoreras.

Litteraturseminarier (inklusive förberedelser), fältstudie och uppsatsseminarium är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt medverkande vid obligatoriska moment (seminarier och fältstudie) samt godkänd uppsats.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0288
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0402 Anmälningskod: SLU-20152 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%