Ny sökning
LK0403

The Cultural Heritage of Landscape Architecture

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0403

Läsåret 2021/2022

The Cultural Heritage of Landscape Architecture (LK0403-40148)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0403 The Cultural Heritage of Landscape Architecture, 15,0 Hp

The Cultural Heritage of Landscape Architecture

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 4,0 0102
Individuella projekt 3,0 0103
Gruppuppgifter 5,0 0104
Uppsats 3,0 0105

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp i ett av följande huvudområde:• Landskapsarkitektur

• Arkitektur

• Fysisk planering

• Konstvetenskap

• GeografiEngelska 6 är också ett särskilt behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och kritiskt analysera en plats ur ett historiskt och ur ett framtidsperspektiv

- diskutera fysiska och mentala kulturarv

- beskriva och kritiskt analysera kulturarv i relation till samhällsutvecklingen

- formulera teoretiska frågor med relevans för förestående förändringar i landskapet

Innehåll

Begreppet kulturarv behandlas ur olika perspektiv, t.ex. städer, på landsbygden, lokala, regionala, nationella, natur, kultur, skalnivåer. Kursen omfattar litteraturstudier och projekt, enskilda såväl som i grupp. Projekten är antingen teoretiska eller applicerade på faktiska samtida fall. Förhållandet mellan teoretiska begrepp och praktik studeras utifrån historiska och filosofiska perspektiv i syfte att tillgodogöra sig nya sätt att planera och skapa. Aktiva landskapsarkitekters erfarenheter används för att sätta kulturarv i en planerings- och designsammanhang. De studerande förväntas söka litteratur på egen hand och hitta egna angreppssätt. Kursen innehåller föreläsningar om de bakomliggande principerna, seminarier där kontextuell situation diskuteras, och studieresa. Kursen avslutas med en individuell uppsats kring ett av kursens teman, och skall visa att den studerande har tillämpat de allmänna målen för kursen.Kursen innehåller grupparbeten, studieresor (obligatoriska), workshops (obligatoriska), föreläsningar, litteraturseminarier, kritik (kommentarer), självständigt arbete med läsande och skrivande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kvaliteten av obligatoriska uppgifter kommer att utvärderas av kursledningen. Särskilt uppsatsen kommer att väga tungt men även studenternas kreativitet och deras förmåga att uppmuntra varandra i grupparbeten och analytiska diskussioner kommer att utvärderas. Specifikationer för obligatorisk närvaro och inlämningsuppgifter ges vid kursstart.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Avgift i samband med exkursioner kan förekomma.

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0269, LK0337

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0403 Anmälningskod: SLU-40034 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%