Ny sökning
LK0403

The Cultural Heritage of Landscape Architecture

Information från kursledaren

Welcome to The Cultural Heritage of Landscape Architecture course.

As you can see on the new uploaded schedule we will meet on Thursday in the Rehab garden at 9.
For localtion see the schedule file.

If you have any questions do not hesitate to mail me anna.peterson@slu.se

If you have problems in finding the place call me 0707275520

I am looking forward to meet you and work together,

Anna

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0403-40148 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0403

Läsåret 2021/2022

The Cultural Heritage of Landscape Architecture (LK0403-M4148)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan

LK0403 The Cultural Heritage of Landscape Architecture, 15,0 Hp

The Cultural Heritage of Landscape Architecture

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 4,0 0102
Individuella projekt 3,0 0103
Gruppuppgifter 5,0 0104
Uppsats 3,0 0105

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp i ett av följande huvudområde:• Landskapsarkitektur

• Arkitektur

• Fysisk planering

• Konstvetenskap

• GeografiEngelska 6 är också ett särskilt behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och kritiskt analysera en plats ur ett historiskt och ur ett framtidsperspektiv

- diskutera fysiska och mentala kulturarv

- beskriva och kritiskt analysera kulturarv i relation till samhällsutvecklingen

- formulera teoretiska frågor med relevans för förestående förändringar i landskapet

Innehåll

Begreppet kulturarv behandlas ur olika perspektiv, t.ex. städer, på landsbygden, lokala, regionala, nationella, natur, kultur, skalnivåer. Kursen omfattar litteraturstudier och projekt, enskilda såväl som i grupp. Projekten är antingen teoretiska eller applicerade på faktiska samtida fall. Förhållandet mellan teoretiska begrepp och praktik studeras utifrån historiska och filosofiska perspektiv i syfte att tillgodogöra sig nya sätt att planera och skapa. Aktiva landskapsarkitekters erfarenheter används för att sätta kulturarv i en planerings- och designsammanhang. De studerande förväntas söka litteratur på egen hand och hitta egna angreppssätt. Kursen innehåller föreläsningar om de bakomliggande principerna, seminarier där kontextuell situation diskuteras, och studieresa. Kursen avslutas med en individuell uppsats kring ett av kursens teman, och skall visa att den studerande har tillämpat de allmänna målen för kursen.Kursen innehåller grupparbeten, studieresor (obligatoriska), workshops (obligatoriska), föreläsningar, litteraturseminarier, kritik (kommentarer), självständigt arbete med läsande och skrivande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kvaliteten av obligatoriska uppgifter kommer att utvärderas av kursledningen. Särskilt uppsatsen kommer att väga tungt men även studenternas kreativitet och deras förmåga att uppmuntra varandra i grupparbeten och analytiska diskussioner kommer att utvärderas. Specifikationer för obligatorisk närvaro och inlämningsuppgifter ges vid kursstart.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Avgift i samband med exkursioner kan förekomma.

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0269, LK0337

Betygskriterier

LK0403

Anna Peterson 2022 03 10

The Cultural Heritage of Landscape Architecture

GRADING CRITERIA

On LADOK there are four sub parts grading individually:

  • Mandatory assignments (seminars, study trips, presentations etc.) 4 hp F/P
  • Individual projects 3 hp F/3/4/5
  • Group assignments 5 hp F/P
  • Paper 3 hp F/3/4/5

The final grade will be a balancing of the individual parts.

A
Inspired by development of knowledge through the
SOLO-taxoiomy - Structure of Observed Learning
Outcomes (Biggs & Collis 1982, Biggs &Tang 2007)
It describes level of increasing complexity in a student's
understanding of a subject

B.
ACTIVE means that the student actively take part in
discussions and seminars, makes hers/his opinion heard
and has something to say.
CREATIVE means that the person comes up with ideas
that led forward, both concerning individual assignments tasks

and discussions.

Grade 3:
A. Can describe and put knowledge together
B. ACADEMICALLY CORRECT (mainly paper)

Grade 4:
A. Compares, explains, analyzes and relates knowledge
B. ACADEMICALLY CORRECT
ACTIVE or CREATIVE

Grade 5:
A. Theoretisises, generalisises, makes conclusions and evaluates
B. ACADEMICALLY CORRECT
ACTIVE and CREATIVE

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 0 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0403 Anmälningskod: SLU-40148 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%