Ny sökning
LK0404

Landscape Architecture Practice

Information från kursledaren

Working as an intern with tasks that will be part of your working life after you have graduated is a great oportunity to better understand your future profession.

Please note that:

 • It is the student's responsibility to find an internship organization and a professional supervisor.
 • The internship organization and the scope of the internship have to be approved by the course responsible and intended supervisor two weeks prior to the commencement of the internship. A form is availble from the course leader.
 • In order to pass the course you will have to be present for at least 80% of the time during the internship, you need an approved work report and submitted work certificate. More info in the syllabus.

Don't hesitate to ger in contact if you have questions.

Best of luck and enjoy!
Caroline Dahl, course leader.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0404-30244 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0404

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-10010)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-40137)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-M4137)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-M3244)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-20153)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-M2153)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-10280)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-M1280)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan

LK0404 Landscape Architecture Practice, 15,0 Hp

Landscape Architecture Practice

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(AXX)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

30 hp landskapsarkitektur på avancerad nivå, samt engelska 6.

Mål

Kursens mål är att studenten genom praktiskt arbete och reflektion över arbetet i landskapsarkitekturens yrkesmässiga kontext utvecklar en förtrogenhet med en kommande professionsroll, under överinseende av kvalificerad handledare på arbetsplatsen.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• redovisa sina erfarenheter från arbetsplatsen,

• förklara och reflektera över landskapsarkitekturens arbetsuppgifter i en vidare yrkesmässig och samhällelig kontext,

• reflektera över sitt eget behov av kunskap och utveckling,

• självständigt skapa och upprätthålla kontakt med arbetslplatsen.

Innehåll

• Förberedelse för praktikperiod görs av studenten genom att etablera kontakt med en möjlig praktikplats i Sverige eller utomlands. Kursledaren godkänner praktikplatsen.

• 9–10 veckors arbetsplatsförlagd praktik.

• Skriftlig rapport (10–15 sidor exkl. bildmaterial).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker via en arbetsrapport författad av studenten samt ett arbetsintyg från handledaren.Följande avsnitt ska ingå i rapporten:

• Beskrivning av arbetsplatsen och dess olika verksamhetsområden kopplat till landskapsarkitekturens kunskapsfält.

• Beskrivning av arbetsmoment som studenten deltagit i.

• Reflektioner kring praktik/praktikplats/yrkesroll/samhällskontext.

• Reflektioner och kritiskt förhållningssätt till exempelvis uppgifter och underlagsmaterial, arbetsprocessen, möjlighet till omvärdering under processens gång, tillgänglighets- och jämställdhetsaspekter etc.Rapportens innehåll och kvaliteter är betygsgrundande.Handledarens arbetsintyg ska bland annat bedöma studentens initiativförmåga, motivationsgrad, faktiska prestation, samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.För godkänd kurs ska följande moment vara uppfyllda:

• Minst 80% närvaro på arbetsplatsen under praktikperioden

• Godkänd rapport

• Inlämnat arbetsintygOm studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om

övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det är studentens eget ansvar att ordna en praktikplats och att där uppsöka en handledare.Praktikplatsen och omfattningen av praktiken ska godkännas senast två veckor innan påbörjad praktik av kursansvarig och utsedd handledare vid arbetsplatsen. Mall kommer att tillhandahållas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Pass / Failed

Litteraturlista

 1. For tentative use only: Författare: IFLA Europe [For tentative use only: ] (https://iflaeurope.eu/index.php/site/partner/eclas) Kommentar: The international Federation of Landscape Architects can have interesting and useful information about contemporary practices.
 2. For tentative use only: Författare: ECLAS [For tentative use only:] (https://www.eclas.org/) Kommentar: ECLAS - European Council of Landscape Architecture can have interesting and useful information about contemporary practices.
 3. For tentative use only: Författare: Sveriges Arkitekter [For tentative use only:] (https://www.arkitekt.se/) Kommentar: Sveriges Arkitekter (in Swedish only) can have interesting information on contemporary practice.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 0 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0404 Anmälningskod: SLU-30244 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%