Ny sökning
LK0406

Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs

Hur kan vi förstå planering och förvaltning av stadslandskapet utifrån idéer om hållbar utveckling? Behöver processerna förändras? Kursen behandlar administrativa, juridiska och ekonomiska förutsättningar för fysisk planering och hur dessa förändras med tiden. Metodiskt innebär detta studier av faktiska planeringsdokument och -procedurer med stöd av historiska tillbakablickar och den samtida planeringsteoretiska utvecklingen. Strategier för att hantera framtida landskapsrelaterade frågor diskuteras, t.ex. påverkan av klimatförändringar, lokalt och regionalt, med ett interdisciplinärt förhållningssätt. I kursen behandlas fastighetsägares och markförvaltares samt andra aktörers – privata såväl som offentliga – inflytande över stadens utveckling, samt de lagar och regelverk som gäller.

Andra kursvärderingar för LK0406

Läsåret 2021/2022

Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs (LK0406-10304) 2021-08-30 - 2021-11-01

LK0406 Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs, 15,0 Hp

Sustainable development of the urban landscape, theory course

Kursplan fastställd

2020-12-03

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp totalt, varav minst 90 hp inom något av följande ämnes- eller utbildningsområden:

– arkitektur
– byggd miljö
- ekologi
– företagsekonomi
– fastighetsvetenskap
– fysisk planering
- geografi
– kultur- eller naturgeografi
– landskapsarkitektur
– ledarskap och organisation
– miljövetenskap
- nationalekonomi
- samhällsbyggnad och byggnadsteknik
– statsvetenskap
- trädgårdsvetenskap
samt
-grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
- engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att studenterna ska ges inblick i hur planering och förvaltning i en kommun kan utformas för att en mer hållbar utveckling ska kunna ske. Studenterna ska få kunskap för att driva utvecklingen mot ett mer uthålligt samhälle med stadsplanering som verktyg. Planering behöver koppla till förvaltningen av stadsmiljön för att kunna vara verkligt uthållig på sikt och detta berörs i kursen. Kursen teoretiserar över olika planeringsperspektiv och analyserar olika lösningar och deras möjligheter.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
– föreslå alternativa strategier för en hållbar utveckling av stadslandskapet än de som praktiseras i nuvarande planerings och förvaltningssituationer.
– reflektera på ett inter- och transdisciplinärt sätt kring faktiska planerings- och förvaltningssituationer
– muntligt och skriftligt diskutera, reflektera över olika sätt att planera och förvalta stadslandskapet
– förstå och analysera planerings- och förvaltningsprocesser samt landskapsförändringar i relation till politiska, ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska aspekter av samhällsutvecklingen

Innehåll

Kursen behandlar utveckling av stadslandskapet utifrån allmänna och privata intressen, med betoning på aktörer och processer samt med globala utblickar.

För att studera såväl samverkansmöjligheter som intressekonflikter blandas planerings- och förvaltningsteori genom att policy i lokala styrdokument studeras i specifika fall. Såväl enskilda handlingar som infrastruktur- och bebyggelseförändringar studeras och relateras till övergripande faktorer som klimatförändringar och globala överenskommelser. Både regionala och lokala perspektiv behandlas beroende på utmaning.

Dessa fallstudier genomförs i nära samarbete med värdkommuner och berör en långsiktig utveckling av ett hållbart samhälle med olika fokus i de olika värdkommunerna. Nulägesbeskrivningar görs och landskapsrelaterade utmaningar identifieras och planeringsåtgärder för att möta dessa diskuteras och alternativa förslag föreslås.

Seminarier och presentationer är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom bedömning av inlämnade skriftliga uppgifter, muntliga presentationer samt deltagande i seminarier. Godkända skriftliga inlämningar, presentationer och seminariedeltagande krävs för godkänd kurs. Betygskriterier specificeras senast vid kursstart.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vid behov kan vissa föreläsningar förekomma på engelska.

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LP0547, LK0379
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0406 Anmälningskod: SLU-10248 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%