Ny sökning
LK0406

Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs

Hur kan vi förstå planering och förvaltning av stadslandskapet utifrån idéer om hållbar utveckling? Behöver processerna förändras? Kursen behandlar administrativa, juridiska och ekonomiska förutsättningar för fysisk planering och hur dessa förändras med tiden. Metodiskt innebär detta studier av faktiska planeringsdokument och -procedurer med stöd av historiska tillbakablickar och den samtida planeringsteoretiska utvecklingen. Strategier för att hantera framtida landskapsrelaterade frågor diskuteras, t.ex. påverkan av klimatförändringar, lokalt och regionalt, med ett interdisciplinärt förhållningssätt. I kursen behandlas fastighetsägares och markförvaltares samt andra aktörers – privata såväl som offentliga – inflytande över stadens utveckling, samt de lagar och regelverk som gäller.

Information från kursledaren

2022-06-21

Välkommen till Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs!

Upprop och introduktion till kursen hålls kl.9.00 den 29 augusti i Stora Sessionssalen på Slottet (våning 2).

OBS! Glöm ej att webbregistrera dig på kursen via Ladok student innan kursstart. Genom registering får du automatiskt tillgång till kursens Canvasrum, där du hittar all kursrelaterad information.

Lite kort om kursens innehåll och upplägg: I kursen fördjupar vi oss i stadslandskapets utveckling ur ett aktörsperspektiv utifrån såväl allmänna som privata intressen, med betoning på förvaltningsansvar och planprocesser. Kursens inledande veckor fokuserar på inläsning av litteratur och det hålls två litteraturseminarium och ett kunskapstest. Kursen är uppbyggd kring fallstudier där vi studerar lokal planerings- och förvaltningspolicy genom en internationell teoretisk diskurs. Varje fall avslutas med ett seminarium där ni gruppvis (ni delas in i grupper vid kursstart) ansvarar för en presentation av det specifika fallets samverkansmöjligheter och intressekonflikter. Vid varje fallstudie lämnar ni även in en individuell reflektion där ni diskuterar alternativa planerings- och förvaltningsstrategier. Platserna som kommer utgöra våra fallstudier är Region Öresund, Lund, Östra Göinge, Landskrona och Staffanstorp. Kursen avslutas med en vecka där ni i en gruppuppgift fördjupar er i ett regionalt perspektiv. Vi ser fram emot en kul och lärorik kurs!

/Linnea Fridell, Helena Mellqvist och Matilda Alfengård

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för LK0406

Läsåret 2021/2022

Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs (LK0406-10304)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan

LK0406 Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs, 15,0 Hp

Sustainable development of the urban landscape, theory course

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp totalt, varav minst 90 hp inom något av följande ämnes- eller utbildningsområden:– arkitektur

– byggd miljö

- ekologi

– företagsekonomi

– fastighetsvetenskap

– fysisk planering

- geografi

– kultur- eller naturgeografi

– landskapsarkitektur

– ledarskap och organisation

– miljövetenskap

- nationalekonomi

- samhällsbyggnad och byggnadsteknik

– statsvetenskap

- trädgårdsvetenskap

samt

-grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

- engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att studenterna ska ges inblick i hur planering och förvaltning i en kommun kan utformas för att en mer hållbar utveckling ska kunna ske. Studenterna ska få kunskap för att driva utvecklingen mot ett mer uthålligt samhälle med stadsplanering som verktyg. Planering behöver koppla till förvaltningen av stadsmiljön för att kunna vara verkligt uthållig på sikt och detta berörs i kursen. Kursen teoretiserar över olika planeringsperspektiv och analyserar olika lösningar och deras möjligheter.Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

– föreslå alternativa strategier för en hållbar utveckling av stadslandskapet än de som praktiseras i nuvarande planerings och förvaltningssituationer.

– reflektera på ett inter- och transdisciplinärt sätt kring faktiska planerings- och förvaltningssituationer

– muntligt och skriftligt diskutera, reflektera över olika sätt att planera och förvalta stadslandskapet

– förstå och analysera planerings- och förvaltningsprocesser samt landskapsförändringar i relation till politiska, ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska aspekter av samhällsutvecklingen

Innehåll

Kursen behandlar utveckling av stadslandskapet utifrån allmänna och privata intressen, med betoning på aktörer och processer samt med globala utblickar.För att studera såväl samverkansmöjligheter som intressekonflikter blandas planerings- och förvaltningsteori genom att policy i lokala styrdokument studeras i specifika fall. Såväl enskilda handlingar som infrastruktur- och bebyggelseförändringar studeras och relateras till övergripande faktorer som klimatförändringar och globala överenskommelser. Både regionala och lokala perspektiv behandlas beroende på utmaning.Dessa fallstudier genomförs i nära samarbete med värdkommuner och berör en långsiktig utveckling av ett hållbart samhälle med olika fokus i de olika värdkommunerna. Nulägesbeskrivningar görs och landskapsrelaterade utmaningar identifieras och planeringsåtgärder för att möta dessa diskuteras och alternativa förslag föreslås.Seminarier och presentationer är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom bedömning av inlämnade skriftliga uppgifter, muntliga presentationer samt deltagande i seminarier. Godkända skriftliga inlämningar, presentationer och seminariedeltagande krävs för godkänd kurs. Betygskriterier specificeras senast vid kursstart.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vid behov kan vissa föreläsningar förekomma på engelska.Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LP0547, LK0379

Betygskriterier

Examinationsmomtent Litteratur- och veckoseminarium Uppgift: Regionaltperspektiv Kunskapstest Veckoreflektion
Viktning 30% 10% 10% 50%
Betyg 5

Studenten lämnar in veckoreflektionen inom angiven tidsram och visar:

-en mycket god förmåga att förmedla tydliga, realistiska och kreativa förslag på alternativa hållbarhetsstrategier, som bygger på en väldokumenterad tolkning och tydlig redovisning av den befintliga situationen.

-förmåga att växla mellan generella och platsspecifika perspektiv

-god förmåga att med stöd av vetenskaplig och annan relevant litteratur föra en akademisk diskurs

Betyg 4

Studenten visar:

-en god förmåga att muntligt lyfta fram nya, konstruktiva aspekter av en mer hållbar stadsutveckling, grundat i en god förståelse av de begränsningar som utgörs av befintliga planerings- och förvaltningssystem

Studenten visar:

-en god förmåga att förstå, kritiskt diskutera och analysera planerings- och förvaltningsprocesser samt landskapsförändringar i relation till politiska, historiska, ekonomiska, miljömässiga, sociala och/eller tekniska aspekter av samhällsutvecklingen.

-en god förmåga att föreslå och kritiskt diskutera kreativa strategier för en mer hållbar utveckling av stadslandskapet än vad som praktiseras i nuvarande planerings- och förvaltningssituationer.

Betyg 3

Inlämnat manus till litteraturseminarier samt aktivt deltagande i kursens seminarier där studenten visar på förmåga att:


– muntligt diskutera, reflektera över olika sätt att planera och förvalta stadslandskapet. (L3)

– förstå och analysera planerings- och förvaltningsprocesser samt landskapsförändringar i relation till politiska, ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska aspekter av samhällsutvecklingen. (L4)

Genomförd presentation och inlämning av gruppuppgift där studenten visar på förmåga att:

– föreslå alternativa strategier för en mer hållbar utveckling av stadslandskapet än vad som praktiseras i nuvarande planerings och förvaltningssituationer. (L1)

– reflektera på ett inter- och transdisciplinärt sätt kring faktiska planerings- och förvaltningssituationer. (L2)

Genomfört konskapstest med minst 75 % rätta svar där studenten visar på förmåga att:

– förstå och analysera planerings- och förvaltningsprocesser samt landskapsförändringar i relation till politiska, ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska aspekter av samhällsutvecklingen. (L4)

Inlämnade veckoreflektioner där studenten med hjälp av relevant litteratur visar på förmåga att:

– föreslå alternativa strategier för en mer hållbar utveckling av stadslandskapet än vad som praktiseras i nuvarande planerings och förvaltningssituationer. (L1)

– reflektera på ett inter- och transdisciplinärt sätt kring faktiska planerings- och förvaltningssituationer. (L2)


– skriftligt diskutera, reflektera över olika sätt att planera och förvalta stadslandskapet. (L3)

– förstå och analysera planerings- och förvaltningsprocesser samt landskapsförändringar i relation till politiska, ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska aspekter av samhällsutvecklingen. (L4)

Litteraturlista

KURSLITTERATUR

Nedan hittar ni kursens litteratur indelat i:

 • Baslitteratur ( till kunskapstest, veckoreflektioner och presentationer)
 • Litteraturseminarium 1
 • Litteraturseminarium 2
 • Referenslitteratur

Notera att ni utöver detta också förväntas söka och läsa in litteratur för respektive fallstudie via exempelvis kommunernas hemsidor.

Baslitteratur (examineras genom kunskapstest, veckoreflektioner och presentationer)

Dessa tre inledande titlar utgör kursens baslitteratur, som vi räknar med att alla läser och även hänvisar till i såväl veckoreflektioner som diskussioner. Denna litteratur behöver du också känna till för att klara kursens kunskapstest.

Litteratur till kunskapstest 16 september

Litteratur till veckoreflektioner och presentationer 

Det är obligatoriskt att referera till dessa i någon av veckoreflektionerna under kursen.

 • Parker, G. & Doak, J. (2012). Key Concepts in Planning. London: Sage. (Ligger på Canvas)
 • Henecke, K. och Khan, J. (2002). Medborgardeltagande i den fysiska planeringen – en demokratiteoretisk analys av lagstiftning, retorik och praktik. Report No.36. Sociologiska institutionen. Lunds Universitet. Tillgänglig: http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4453664/3972503.pdf

Diskuteras och vid litteraturseminarium 1, fredag 2 september

 • Isaksson, K., (2006). Fernissa eller Förändring. I Blücher, G. & Graninger, G. (red.), Planering med nya förutsättningar – ny lagstiftning, nya värderingar, Stiftelsen Vadstena Forum, s 107-124.

Tillgänglig: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:354952/FULLTEXT01.pdf

Diskuteras vid litteraturseminarium 2, fredag 16 september

 • Castell, P. (2010). The ambiguity of togetherness: experiences from a participative open space management initiative in a residential area. I Managing yards and togetherness – Living conditions and social robustness through tenant involvement in open space management. Diss. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. (Ligger på Canvas)

 • Fung, A., Wright, E.O. (2001). ***Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance. ***Politics Society, 29(1), 5-41. Tillgänglig: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0032329201029001002

 • Lindholm, G. (2017): The Implementation of Green Infrastructure: Relating a General Concept to Context and Site.* Sustainibility. Tillgänglig: **http://www.readcube.com/articles/10.3390/su9040610 *

 • Narang, S. & Reutersvärd, L. (2006). Improved governance and sustainable urban development - Strategic planning holds the key. European Journal of Spatial Development EJSD/-ISSN 1650-9544. (Ligger på Canvas)

Referenslitteratur

Icke obligatorisk litteratur som kan vara användbar till exempelvis reflektionerna.

 • Allmendinger, P. 2002/2009. *Planning Theory. *Ashgate

 • Bradley, K. (2009) Just Environments - Politicising Sustainable Urb**an Development. Doktorsavhandling. Institutionen för samhällsplanering och miljö (Dept for planning and environment), KTH.Trita-SOM.2009 Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:209293/FULLTEXT01.pdf

 • Forsemalm, J, M Johansson och P Göransson (2019) Kap 1 i Evidensbaserad stadsutveckling – bortom urbana anekdoter. Årsta: Dokument Press.

 • Hillier, J. & Healy, P. (2008). Critical Essays in Planning Theory, Volume I-III. Ashgate.

 • Jansson, M. & T.B. Randrup (2020) Urban Open Space Governance and Management. Routledge, London & New York. 224 pages. ISBN 9780367173036​

 • Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) (2017) *. *Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser. Tillgänglig: https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/framtidens-goda-stad/framtidensgodastad-urbanisering.pdf

 • Lindholm, G. (2012). ‘Visible gestures’: On urban landscape perspectives in planning. Planning Theory, Vol 11(1), pp 5-19

 • Naturvårdsverket. (1998). *Sverige år 2021 – vägen till ett hållbart samhälle. *Rapport 4858

 • Nilsson, K.L. & Iversen, E. (2015). Hållbar utveckling i fysisk planering och PBL-processer - Del 2 Exempel på kommuners processer, metoder och verktyg. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:996499/FULLTEXT01.pdf

 • Regeringskansliet (2021) Den hala tvålen. Verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering och stadsutveckling. (Fi2021/01533) Finansdepartementet. den-hala-tvalen--verktyg-och-metoder-for-social-hallbar-i-fysisk-planering.pdf (regeringen.se)

 • Syssner, J. (2012). Världens bästa plats?: platsmarknadsföring, makt och medborgarskap. Nordic academic press.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0406 Anmälningskod: SLU-10248 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%