Ny sökning
LK0408

Landscape Architecture Theory, Methodology & Practice

LK0408 Landscape Architecture Theory, Methodology & Practice, 15,0 Hp

Landscape Architecture Theory, Methodology & Practice

Kursplan fastställd

2021-01-26

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Föreläsningar och litteraturseminarium 7,00 1002
Uppsats 8,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:
• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

samt
Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Att orientera studenter med olika förkunskaper kring landskapsarkitekturens teoribildning och synsätt som har varit väsentliga genom historien samt deras relation till landskapsarkitekturs praktik. Vidare att förmedla grundläggande kunskaper om metodologi och metoder i landskapsarkitekturforskning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• ha kunskap om teorier och begrepp inom landskapsarkitekturens disciplin,
• kunna diskutera viktiga områden inom landskapsarkitekturforskning, deras metodik och relation till andra discipliner,
• diskutera viktiga teorier och nyckelprojekt inom landskapsarkitekturhistoria i Sverige och internationellt; samt att kritiskt kunna relatera dessa kunskaper till utvecklingen av det moderna samhället, samt att
• koppla teorier inom landskapsarkitektur till praktisk tillämpning, diskutera de viktigaste teoretiska synsätten i dagens praktik inom landskapsarkitektur samt att relatera dessa till hållbarhet.

Bedömning och tillvägagångssätt
• reflektera över en personlig inställning till landskapsarkitektur och framtida yrkesroll,
• avläsa samtida landskap och personligen reflektera över dem utifrån studerade teorier, samt
• föreslå relevanta metoder för studier inom landskapsarkitekturforskning.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, litteraturseminarium med muntlig presentation och/eller skriftliga reflektioner över studerad litteratur, samt övningsuppgifter som utförs både individuellt och i grupp.

Övningsuppgifterna kan exempelvis utgöras av fallstudier där studenterna analyserar ett genomfört projekt utifrån studerade teorier samt diskuterar och föreslår metod för en hypotetisk fallstudie av projektet.

Kursens litteratur behandlar viktiga teoribildningar inom landskapsarkitekturen från historiska texter till samtida diskurser.

Föreläsningar som ges inom ramen för kursen avser att introducera teoribildningar och metoder som används inom landskapsarkitekturen.

Av särskild vikt är kritiskt tänkande och användandet av grafiska representationer såsom skisser, foto, diagram, ritningar etc. som komplement till det skriva och talade ordet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kvaliteten på inlämningsuppgifter och rapporter som lämnats in av elever kommer att utvärderas under kursens gång. Studenternas förmåga att göra muntliga presentationer och deras förmåga att engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner kommer också att utvärderas i projektarbetet och i seminarier. Specifikationer för obligatorisk närvaro och uppdrag ges vid kursstart.
• Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
• Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Research in landscape architecture : methods and methodology
Författare: Eds: Adri van den Brink, Diedrich Bruns, Hilde Tobi & Simon Bell
ISBN: ISBN : 1-138-02093-1
2) Routledge research companion to landscape architecture
Författare: EDs: Ellen Braae & Henriette Steiner
ISBN: ISBN : 1-315-61311-5
3) Research strategies in landscape architecture: mapping the terrain
Författare: Simon Swaffield & M. Elen Deming
ISBN: ISSN: 1862-6033
Kommentar: DOI: 10.3939/JoLA.2011.2011.11.34

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0408 Anmälningskod: SLU-20173 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%