Ny sökning
LK0411

Rum, plats, mobilitet

LK0411 Rum, plats, mobilitet, 15,0 Hp

Space, Place and Mobility

Kursplan fastställd

2021-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varav 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur
• landskapsarkitektur
• landskapsplanering
• byggd miljö
• design
• fysisk planering
• geografi
• landskapsvetenskap
• miljövetenskap
• samhällsbyggnadsteknik

och en godkänd portfolio enligt särskilda instruktioner. Se länk till portfolioinstruktioner under Övriga upplysningar.

eller 150 hp från Landskapsarkitektprogrammet SLU eller från ett Erasmus -partner universitet

samt Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen ger studenten möjlighet att fördjupa sig i planering, gestaltning och förvaltning av transportinfrastruktur. Under kursen arbetar studenten i olika skalor, med en spännvidd från lokalisering till platsspecifik gestaltning. Studenten får öva sig i att tolka landskapets form, tidsdjup och ekologiska samband. Kursen ger studenten möjlighet att utveckla sina färdigheter att gestalta för rörelse i olika hastigheter. Studenten ges möjlighet till fördjupningar inom olika teman, såväl teoretiska, konstnärliga som praktiska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa analysmetoder som visar på en förståelse för hur transportstrukturer påverkar landskapet.
- redogöra för och till viss del tillämpa planläggning för väg och järnväg.
- välja, motivera och gestalta åtgärder som syftar till att skapa transportsystem som samverkar med landskapet.
- genomföra och redovisa ett infrastrukturprojekt utifrån kunskap om konsekvenser på flera skalnivåer.
- presentera konsekvenser av det genomförda projektet på ett övertygande sätt.
- reflektera vad projektet kan bidra med och kritiskt granska resultatet utifrån kursens olika moment samt de referenser och teorier som ingått i kursen.

Innehåll

Kursen behandlar landskapsarkitekturens metoder för att planera, gestalta och förvalta transportsystem. Med utgångspunkt från gällande teorier och metodik om mobilitet och transportarkitektur undersöker studenten olika åtgärdsval. Under kursen erbjuds aktuell kunskap inom området genom litteraturstudier, föreläsningar och exkursioner. Arbetsmoment omfattar gruppövningar för att analysera landskapet, identifiera frågeställningar och föreslå lösningar som stödjer ett transportbehov. Ett individuellt projekt genomförs där studenten tillämpar sina kunskaper om landskapet och anläggningen till en gestaltad helhet. Några viktiga aspekter som karaktäriserar temat är färdighetsträning i att förstå sammanhanget på platsen i olika skalor och att gestalta rumsliga sekvenser som fungerar för rörelse i olika hastigheter.
Kursen innehåller föreläsningar, exkursioner, litteraturseminarier (obligatoriska), kritik – genomgångar av övningar (obligatoriska), handledda övningar i studio, och eget arbete i studio.

Kursen ger 15 färdighetstränande högskolepoäng i landskapsarkitektexamen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinatorn kommer att utvärdera kvaliteten på de inlämnade obligatoriska uppgifterna och rapporterna samt kursdeltagares förmåga att presentera muntligt och engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner. Specifikationer om obligatorisk närvaro och obligatoriska uppgifter ges vid kursstart.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i Landskapsplanering från SLU motsvarar Landskapsarkitektur vid behörighetsgranskning.

Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme 2011-2019 är behöriga till kursen.

Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme (LAM) 2020 och senare är behöriga till kursen om en portfolio är godkänd.

Länk till instruktioner för portfolio läggs upp inför ansökningsperiod.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0411 Anmälningskod: SLU-10009 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%